Invandring och integration

Lyssna

Vill du hjälpa till?

Miljontals människor är på flykt undan krig och fattigdom. En del av dessa söker sig till oss. Vad kan du som bor i Tomelilla hjälpa till med? Här har vi samlat information om hur du på olika sätt kan bidra till att de som kommer hit ska få en bra start på livet i Sverige.

Läs mer om hur du kan engagera dig och hjälpa till.

Ny i Sverige - Flyktingmottagningen

Kommunen erbjuder stöd och insatser för flyktingarna i ett introduktionsprogram som bygger på den nationella integrationspolitikens mål och inriktning.

Tomelilla kommun har en integrationssamordnare, vars arbete går ut på att ta emot nya flyktingar och att samordna samhällets insatser för dem. Som nyanländ flykting kan man inledningsvis ha ett behov av stöd för att lära känna det svenska samhället och den nya kommunen, men de insatser som erbjuds är, med undantag för svenskundervisningen för invandrare, de samma som gäller för alla kommuninvånare, till exempel förskola, öppen förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, praktikmöjligheter, arbetsförmedling, sjukvård och tandvård samt kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter.

Ensamkommande barn och ungdomar

Tomelilla kommun har även ett mottagande av ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Ungdomarna kommer från olika delar av världen, där krig, fattigdom och våld hör vardagen till.

Läs mer om ensamkommande barn och unga på SKL:s sida

Läs mer om hur du kan hjälpa och stödja ensamkommande barn 

Samhällsinformation

Varje kommun är skyldig att erbjuda samhällsinformation till nyanlända flyktingar som introduceras i kommunen.

Samhällsinformation erbjuds på Forum Ystad med ett mötestillfälle per vecka. Information ges på olika teman genom studiebesök och föreläsningar. Föreläsare som representerar samhällets funktioner informerar, och utrymme ges för diskussioner. Det kan gälla funktioner som Skatteverket, Försäkringskassan, polisen, allmän hälsoinformation, hjärt/lungräddning, information om allemansrätten och barnomsorg.

Flyktingmottagning

Som nyanländ i Sverige med uppehållstillstånd får du stöd från Arbetsförmedlingen. De ansvarar för etableringsinsatser som ska hjälpa dig som nyanländ att komma in i samhälls- och arbetslivet.

Efter den 1 december 2010 ska flyktingar med uppehållstillstånd vända sig till Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som har helhetsansvaret för personens etablering i det svenska samhället. Migrationsverket ordnar en första kontakt med Arbetsförmedlingen.

Kommunens huvudsakliga ansvarsområde i flyktingmottagandet är stöd och service, vilket bland annat innebär:

  • praktiska råd i samband med bosättning,

  • erbjuda svenskundervisning,

  • erbjuda samhällsorientering – information om hur samhället fungerar,
    skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar,

  • insatser inom det sociala området

  • se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del.

Asylboende

Asylboende upphandlas av Migrationsverket direkt mot privata aktörer. Kommunen påverkar inte antalet platser i denna typ av boenden. Personer som bor i ett asylboende har rätt till förskola och skola för barn/unga upp till 16 år.
Kommunen får statliga medel för sina åtaganden gentemot asylsökande.
Läs mer om asylboende i Tomelilla kommun.