Småbarn, skolbarn, tonåringar -  alla kan de komma i en sådan situation att de av olika anledningar behöver placeras i familjehem. De kan ha mött problem av olika slag eller varit med om så svåra upplevelser att de inte kan bo kvar i sin familj.

Det kan till exempel röra sig om missbruk, psykisk ohälsa eller andra orsaker som gör att föräldrarna inta klarar av föräldrarollen. Det kan också vara barnets eget beteende som är orsaken till att hon eller han inte kan bo hemma. Då behövs andra vuxna som lever under trygga och stabila förhållanden och som kan ge stöd samt komplettera de egna föräldrarna.

Att vara familjehem är ett engagemang som kräver både tid och tålamod men också ger mycket glädje. Som familjehem tar man emot ett barn som en familjemedlem för att i föräldrars ställe vårda och fostra barnet under en kortare eller längre tid. Man tar hand om barnets hela omvårdnad och ger barnet det som föräldrar under goda och normala förhållanden brukar kunna ge sina barn.  

Ett uppdrag som familjehem är hela familjens uppdrag. Yttre omständigheter spelar inte så stor roll. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i stan, i hus eller i lägenhet. Det vi söker är vanliga familjer med trygga och stabila vuxna som har tid och tålamod för ett barn. Det är alltid barnets behov som står i centrum.

Målet med varje placering är att barnet ska återvända till sina föräldrar, men detta är inte alltid möjligt. Familjehemmet måste därför vara förberett både på ett kortare uppdrag och på en placering som varar under barnets hela uppväxt.

Som familjehemsförälder är du inte ensam om ansvaret för det barn du tagit hand om. En självklar samarbetspartner är socialtjänsten med familjehemssekreterare och barnsekreterare som också ger stöd och råd.

En viktig förutsättning för att en familjehemsplacering ska bli bra, är att familjehemsföräldrarna är positivt inställda till samarbete med barnets föräldrar. Familjehemmet är ingen ersättning utan ett komplement till dem.

När en familj anmält sitt intresse till socialtjänstens familjehemssekreterare, görs en omfattande utredning av det blivande familjehemmet. Utredarna träffar hela familjen vid upprepade tillfällen, informerar om förväntningarna på familjen och hjälper familjen i att ta ett välgrundat beslut. Kontroll sker med socialtjänstens och polisens register samt kronofogdemyndighet. Utredningen tar tid, vilket ger familjen möjlighet att tänka efter innan man fattar beslut.

Det är barnets behov som avgör vilket familjehem som passar.

Den ekonomiska ersättningen är beroende av barnets ålder och behov samt av den arbetsinsats som krävs av familjehemmet.

Olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring är tecknade av Tomelilla kommun.

Ett jourhem har beredskap att ta emot barn och ungdomar för akut placering. Vanliga orsaker till placering i jourhem vad gäller ungdomar är ofta relationskonflikter mellan dem och föräldrarna. Vad gäller yngre barn handlar det oftast om föräldrars missbruk, psykiska sjukdom eller akuta kriser i familjen där barnens omvårdnad ej kan lösas på annat sätt.

Jourhemsplaceringarna kan pågå allt mellan något dygn till några månader. I normalfallet ska placeringarna dock avslutas inom två månader.

Jourhemmen får handledning.