När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor kring begravning, bouppteckning och dödsboanmälan.

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten för alla medborgare i Sverige oavsett vilken religions- eller kyrkotillhörighet man har. Det gäller också om du inte har någon kyrko- eller religionstillhörighet. Hos länsstyrelsen kan du söka tillstånd att strö ut aska efter en avliden person.

Alla människor ska ha samma rättigheter vad gäller begravningar. Länsstyrelsen utser ombud för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombuden ska verka för att församlingen samråder med och informerar även personer som inte tillhör Svenska kyrkan när det gäller till exempel begravningsavgifter och utformningen av begravningsplatser.

För personer som inte tillhör Svenska kyrkan finns begravningsombud som ska tillvarata deras intressen. Ombudet ska skaffa sig kännedom om begravningsverksamheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål.

Ombudet ska också informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund.

Länsstyrelsen har tillsyn över begravningsverksamheten.

Begravningsombud i Tomelilla kommun är:

Anders Larsson
Telefon: 0733 012822
E-post:  anders.tretom@gmail.com

Den borgerliga begravningsakten är en högtidsakt där inga religiösa inslag förekommer. Det finns varken lag eller förordning som anger hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas och anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten. Antingen erbjuder begravningsbyrån eller kommunen begravningsförrättare.

Begravningsavgift betalas av alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. I avgiften ingår gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter samt lokal för begravningscermonin.

Begravningsförrättare utsedda av kommunen

Lena Bottner
076-1682870 (endast via sms) 
lenabottner@yahoo.se   

Anders Nordmark
anders.nordmark@remove-this.telia.remove-this.com
070-8458860

När någon avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att de går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder.

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan bouppteckningen eventuellt ersättas av en så kallad dödsboanmälan. Kommunen ansvarar för dödsboanmälan. 

Kontakta Tomelilla direkt på 0417- 180 00.

Om tillgångarna i dödsboet på dödsdagen inte räcker till en enkel begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten enligt socialtjänstlagen.

Vid dödsfall har kommunen, enligt Begravningslagen och Ärvdabalken, ansvar för att i vissa fall, beställa begravning, förvalta dödsboet, besluta om dödsboanmälan och lämna ekonomiskt bistånd till begravningskostnad.