Om du har en omfattande funktionsvariation kan du behöva omfattande stöd i ditt hem. Du kan då bo i en gruppbostad, servicebostad eller i en särskilt anpassad bostad.

Serviceboende kan vara en bra mellanform av bostad  - mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en gruppbostad. I serviceboendet finns tillgång till gemensam service i form av måltider, personlig service eller hjälp med personlig hygien.

I en gruppbostad ligger flera lägenheter tillsammans och det finns tillgång till gemensamma utrymmen. Gruppbostad ska vara ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns– och omvårdnadsbehov att det behövs tillgång till personal hela dygnet. Behovet av stöd och hjälp till personlig omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter tillgodoses genom personal som arbetar på gruppbostaden.

Gruppboendena är anpassade för olika målgrupper beroende på ålder och hur stort behovet av tillsyn och omvårdnad är.

Brandkårsgatans gruppboende

Brandkårsgatan 3
273 34 Tomelilla

Gruppbostad:
0417-184 31
Enhetschef: 
0417-183 59

Nybogatans gruppboende

Nybogatan 14
273 30 Tomelilla

Gruppbostad:
0417-184 30
Enhetschef:
0417-183 59

Solgläntans gruppboende

Dalgatan 22
272 32 Tomelilla 

Gruppbostad:
0417-181 31
Enhetschef:
0417-183 59

För mer information, kontakta LSS-handläggare.

Om en person med funktionsvariation klarar ett boende i ett vanligt bostadsområde utan personal, men med stöd av andra insatser enligt LSS samt viss grundanpassning av bostaden, kan en särskilt anpassad bostad vara att föredra framför gruppbostad eller serviceboende.

Om barn och ungdomar med omfattande funktionsvariationer får mycket hjälp och stöd men ändå inte kan bo hos sina föräldrar, har de rätt till boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom.

För mer information, kontakta LSS-handläggare.