Du som är ny i Sverige kan söka hjälp från kommunen. Då kontaktar du integrationssamordnaren.

Tomelilla kommuns integrationssamordnare hjälper till att ta emot nya flyktingar och hjälper dem. Som nyanländ flykting kan du vilja ha stöd för att lära känna det svenska samhället och den nya kommunen.  De insatser som erbjuds är de samma som gäller för alla kommuninvånare, till exempel förskola, öppen förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, praktikmöjligheter, arbetsförmedling, sjukvård och tandvård samt kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter. Du kan även få undervisning i Svenska för invandrare, SFI.

Kommunen erbjuder stöd och insatser för flyktingar i ett introduktionsprogram som bygger på den nationella integrationspolitikens mål och inriktning.

Tomelilla kommun har ett mottagande av ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Ungdomarna kommer från olika delar av världen, där krig, fattigdom och våld hör vardagen till.

När du fått uppehållstillstånd kan du få hjälp från Arbetsförmedlingen. De ansvarar för etableringsinsatser som ska hjälpa dig som nyanländ att komma in i samhälls- och arbetslivet.

Kommunens huvudsakliga ansvarsområde i flyktingmottagandet är stöd och service, vilket bland annat innebär:

 • praktiska råd i samband med bosättning.
 • erbjuda svenskundervisning.
 • erbjuda samhällsorientering – information om hur samhället fungerar.
 • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar.
 • insatser inom det sociala området.
 • se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del.

Asylboende upphandlas av Migrationsverket direkt mot privata aktörer. Kommunen påverkar inte antalet platser i denna typ av boenden. Personer som bor i ett asylboende har rätt till förskola och skola för barn/unga upp till 16 år.

Kommunen får statliga medel för sina åtaganden gentemot asylsökande.

Svenska för invandrare har som mål att ge flyktingar och invandrare grundläggande kunskaper i svenska, samt kunskaper om det svenska samhället. SFI-undervisningen i Tomelilla kommun bedrivs genom Österlens folkhögskola och Vuxenutbildningen Ystad.

SFI riktar sig till studerande med olika förutsättningar, utbildningsbakgrund och studiemål. Betyg ges efter avslutad kurs och betygsgraderna är A-E. Studierna kan kombineras med kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

Antagning till SFI-kurserna sker kontinuerligt i mån av plats.

Vem får delta i SFI?

Du har rätt att studera på SFI när du:

 • inte har grundkunskaper i svenska.
 • är folkbokförd i en kommun.
 • har fått uppehållstillstånd.

Vem ansvarar för SFI?

Varje kommun har ansvar för att de personer som har rätt till SFI och bor i kommunen erbjuds utbildning.  Om det inte finns särskilda skäl ska undervisningen ha påbörjats inom tre månader. Det är kommunen som ansvarar för utbildningens kvalitet.

Samhällsinformation

Varje kommun är skyldig att erbjuda samhällsinformation till nyanlända flyktingar som introduceras i kommunen.

Samhällsinformation erbjuds på Österlens Folkhögskola och Vuxenutbildningen Ystad. Information ges på olika teman genom studiebesök och föreläsningar.

Integration

Integration handlar om att känna tillhörighet och delaktighet i det svenska samhället. Integration är grunden för allas möjlighet att vara inkluderad i samhället; skola, arbetsplats, boende samt andra sociala, kulturella oc­h politiska sammanhang.

Asylsökande

En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och ansökt om skydd. Under tiden en ansökan prövas är den asylsökande inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem. Personen står under LMA (Lagen om mottagande av asylsökande) och får ett id-kort av Migrationsverket som bevis på rätten att vara i Sverige.

Ensamkommande

Ett ensamkommande barn är ett barn under 18 år som kommer till Sverige utan båda sina föräldrar eller någon annan vuxen person som har trätt i föräldrarnas ställe. Det gäller även barn som efter ankomsten till Sverige står utan sådan ställföreträdare.

Nyanländ

En nyanländ person är en person som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl till exempel kvotflykting. En person är nyanländ under tiden som hon eller han omfattas av lagen om etableringsinsatser vars syfte är att underlätta för personer som är nya i Sverige att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Etableringsinsatserna som pågår i 24 månader görs i samverkan med framför allt Migrationsverket, kommunen, Länsstyrelsen samt Försäkringskassan. Det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret.

Etableringsinsatserna pågår i totalt 24 månader. Det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret, men görs i samverkan med framför allt kommunen och utbildningsaktören. Försäkringskassan betalar ut etableringsersättningen.

TPD (temporary protection directive) – Massflyktsdirektivet

EU har 2022-03-24 beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU.

De som omfattas av direktivet är

 1. ukrainska medborgare bosatta i Ukraina före den 24 februari 2022.
 2. statslösa personer, och medborgare i andra tredjeländer än Ukraina, som åtnjöt internationellt skydd eller motsvarande nationellt skydd i Ukraina före den 24 februari 2022. De ska ha varit lagligen bosatta i Ukraina.
 3. familjemedlemmar till personer som avses i leden a och b.

Syftet med massflyktsdirektivet är att avlasta asylsystemet. De som omfattas av massflyktsdirektivet ska därför i första hand ansöka om denna typ av uppehållstillstånd. De som också ansöker om asyl kommer att få vänta på att få sin asylansökan prövad då Migrationsverket kommer prioritera att snabbt bevilja tillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Anvisningskommun

Anvisningskommun är en kommun som tar emot ensamkommande barn och nyanlända efter anvisning av Migrationsverket. I kommunen kan det finnas både asylsökande barn och barn som fått uppehållstillstånd.

Sedan den 1 januari 2017 har Migrationsverket hela ansvaret att anvisa kommuner att ta emot nyanlända för bosättning. Bosättningslagen omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen och deras anhöriga. Anvisningar till kommunerna avser nyanlända som är registrerade och vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden samt kvotflyktingar.

Fördelningen av anvisningar baseras på kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen.

Eget boende

Migrationsverket erbjuder asylsökande boende (anläggningsboende) under tiden de väntar på beslut, men den asylsökande kan också välja att ordna boende på egen hand (eget boende, ”ebo”). Det kan till exempel innebära att den asylsökande bor hos släkt eller vänner.

Bakgrund

Om en person som ansökt om asyl får uppehållstillstånd har hon eller han rätt att bosätta sig i Sverige. Det gäller även kvotflyktingar som får uppehållstillstånd innan de kommer till Sverige. Sedan den 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning (Lag (2016:38) om mottagande av vissa invandrare för bosättning).

Kommunerna ansvarar för undervisning i sfi (svenska för invandrare), samhällsorientering och annan vuxenutbildning, samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunen ansvarar också för viss del av  försörjning för de personer som inte har rätt till en etableringsplan.

Vuxna personer som innehar uppehållstillstånd enligt ( TPD ) Massflyktsdirektivet har endast möjlighet att få ”Svenska från dag 1” eller medverka på, av Studieförbundens svenska lektioner utan kostnad.

I Tomelilla kommun ryms redan en stor del av världen, i kommunen finns ca 1 500 människor från drygt 90 olika länder.

Etablering på arbetsmarknaden är inte bara viktigt för nyanländas möjligheter till delaktighet i samhället och i arbetslivet utan också utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.