Du som är ny i Sverige kan söka hjälp från kommunen. Då kontaktar du integrationssamordnaren.

Tomelilla kommuns integrationssamordnare hjälper till att ta emot nya flyktingar och hjälper dem. Som nyanländ flykting kan du vilja ha stöd för att lära känna det svenska samhället och den nya kommunen.  De insatser som erbjuds är de samma som gäller för alla kommuninvånare, till exempel förskola, öppen förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, praktikmöjligheter, arbetsförmedling, sjukvård och tandvård samt kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter. Du kan även få undervisning i Svenska för invandrare, SFI.

Kommunen erbjuder stöd och insatser för flyktingar i ett introduktionsprogram som bygger på den nationella integrationspolitikens mål och inriktning.

Tomelilla kommun har ett mottagande av ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Ungdomarna kommer från olika delar av världen, där krig, fattigdom och våld hör vardagen till.

När du fått uppehållstillstånd kan du få hjälp från Arbetsförmedlingen. De ansvarar för etableringsinsatser som ska hjälpa dig som nyanländ att komma in i samhälls- och arbetslivet.

Kommunens huvudsakliga ansvarsområde i flyktingmottagandet är stöd och service, vilket bland annat innebär:

  • praktiska råd i samband med bosättning.
  • erbjuda svenskundervisning.
  • erbjuda samhällsorientering – information om hur samhället fungerar.
  • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar.
  • insatser inom det sociala området.
  • se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del.

Asylboende upphandlas av Migrationsverket direkt mot privata aktörer. Kommunen påverkar inte antalet platser i denna typ av boenden. Personer som bor i ett asylboende har rätt till förskola och skola för barn/unga upp till 16 år.

Kommunen får statliga medel för sina åtaganden gentemot asylsökande.

Svenska för invandrare har som mål att ge flyktingar och invandrare grundläggande kunskaper i svenska, samt kunskaper om det svenska samhället. SFI-undervisningen i Tomelilla kommun bedrivs genom Österlens folkhögskola och Vuxenutbildningen Ystad.

SFI riktar sig till studerande med olika förutsättningar, utbildningsbakgrund och studiemål. Betyg ges efter avslutad kurs och betygsgraderna är A-E. Studierna kan kombineras med kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

Antagning till SFI-kurserna sker kontinuerligt i mån av plats.

Vem får delta i SFI?

Du har rätt att studera på SFI när du:

  • inte har grundkunskaper i svenska.
  • är folkbokförd i en kommun.
  • har fått uppehållstillstånd.

Vem ansvarar för SFI?

Varje kommun har ansvar för att de personer som har rätt till SFI och bor i kommunen erbjuds utbildning.  Om det inte finns särskilda skäl ska undervisningen ha påbörjats inom tre månader. Det är kommunen som ansvarar för utbildningens kvalitet.

Samhällsinformation

Varje kommun är skyldig att erbjuda samhällsinformation till nyanlända flyktingar som introduceras i kommunen.

Samhällsinformation erbjuds på Österlens Folkhögskola och Vuxenutbildningen Ystad. Information ges på olika teman genom studiebesök och föreläsningar.