Tillgänglighetsperspektivet ska finnas med i både kommunala beslut, verksamheternas arbete och den kommunala servicen till medborgarna.

Personer med funktionsnedsättningar i alla åldrar är beroende av tillgänglighet. Det rör sig om:

  • Tillgänglighet till utbudet som finns i samhället.
  • Tillgängliga till och i offentliga lokaler och allmänna platser.
  • Tillgängliga bostäder som ger möjligheter att vara självständig och att kunna bo kvar trots nedsättningar.
  • Tillgänglig information om service och hjälp samt om vart man vänder sig.

När det gäller byggnader, bostäder och allmänna platser som ska utformas tillgängligt ska dessa kunna användas och besökas av personer med funktionsnedsättningar.

Skriftlig information, beslut och skyltning ska vara tydlig och enkel. Klarspråk skrivs på en nivå så att alla medborgare kan läsa och förstå.

För bostäder och lokaler grundar det sig på kraven i Plan och Bygglagen, Boverkets byggregler och Boverkets föreskrifter. Nationella handikappolitikens mål och strategier om tillgänglig information samt Språklagen – Språk för alla ställer krav på tydlig och begriplig text i information och beslut. 

För personer med funktionsnedsättningar medför tillgänglighet en ökad självständighet i vardagen och delaktighet i samhällslivet.