Parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats. Tillståndet gäller i hela Sverige på allmän plats och även i de flesta europeiska länder. Med tillstånd kan du parkera på de platser som är reserverade för personer med rörelsehinder samt på platser där parkering är förbjuden.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du kan ansöka om parkeringstillstånd digitalt via vår e-tjänst eller med blankett.

Blanketter kan du hämta i kommunhusets reception eller att ladda ner här nedan.

Blankett med läkarintyg och foto skickas till:
Tomelilla kommun
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla

 • Person med funktionshinder som har omfattande svårigheter att förflytta sig till fots inom ett rimligt gångavstånd kan beviljas tillstånd.
 • För passagerare utfärdas tillstånd endast i undantagsfall när personen är beroende av förarens hjälp även utanför bilen och grundas på sökandes förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkt. Möjligheten att stanna och parkera vid transport av sjuka eller rörelsehindrade regleras särskilt i Trafikförordningen (TrF) (1998:1276)*.
 •  Ett parkeringstillstånd är inte någon social förmån utan ett undantag för att samhället ska vara tillgängligt för alla.

*Det är möjligt för alla fordonsförare att stanna och lämna av/hämta en person på en på- och avstigningsplats/på plats med parkeringsförbud eller plats reserverad för rörelsehindrade, om den skjutsade är en person som är sjuk eller har svårt att gå (TrF 11 kap 9 §). Det är även möjligt att köra på gågator vid transport av personer som är sjuka eller har svårt att gå (TrF 8 kap l §).

11 kap. Bestämmelser om undantag vid trafikövervakning, räddningstjänst m.m. 9 § Trots 3 kap. 49 a § första stycket, 53 § första stycket 10, 54 § eller 55 § första stycket 3, 8 kap. l § första stycket 2 eller förbud som har meddelats genom lokala trafikföreskrifter får fordon stannas eller parkeras när det används vid parkeringsövervakning som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m., 7. vid transport av sjuka eller rörelsehindrade

8 kap. Bestämmelser för trafik på gågata och i gångfartsområde m.m. l § På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande. l. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart. 2. Fordon får inte parkeras. 3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående. På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för 4. transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan. Förordning (2017:921).

 • Blind person som inte har något rörelsehinder kan normalt inte beviljas parkeringstillstånd.
 • Att enbart ha svårigheter att bära är inte fog för ett parkeringstillstånd.
 • Mag- och tarmproblem eller inkontinens då en person akut kan behöva uppsöka en toalett anses inte vara tillräckligt för parkeringstillstånd.
 • Enbart svårigheter att ta sig i och ur en bil är inte grund för parkeringstillstånd.
 • Vid kortvariga rörelsehinder ges inte parkeringstillstånd.
 • Ansökan skickas in till den kommun där sökanden är folkbokförd.
 • Ett parkeringstillstånd beviljas för högst 5 år. Tillståndet löper inte automatiskt vidare, ny ansökan lämnas in och ny prövning sker utefter de nya uppgifterna.
 • Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas hos Länsstyrelsen.

Ett separat läkarintyg kan ersätta sidan i ansökan avsedd för intygsskrivande läkare.

Läkarintyg fylls i av läkare. Specialistläkare ska fylla i intyg vid psykisk sjukdom och vid ovanliga diagnoser, kan även krävas i vissa andra fall. I intyget ska det tydligt beskrivas hur sjukdom påverkar rörelseförmågan. Läkaren ska ange om patienten kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad som förare eller passagerare. Vid intygsskrivande ska läkare beakta det som anges i Körkortslagen (SFS 1998:488 10 kap 5 §).

Ett ofullständigt intyg returneras och bidrar till förlängd handläggningstid.