Behöver du hjälp i hemmet?

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att leva ett bra liv. Kommunen erbjuder olika former av stöd som ska göra det lättare att bo kvar hemma.

Stödet kan till exempel vara hemtjänst, som kan innefatta hjälp med personlig omvårdnad och hushållssysslor. Den som behöver kan få trygghetslarm för att enkelt kunna kalla på hjälp. På natten finns nattpatruller som svarar på larm och sköter hemtjänstinsatser.

Ibland kan korttids- eller växelvistelse göra det lättare att bo kvar hemma.

Vid dagverksamheter erbjuds aktiviteter och gemenskap med andra.

Hemtjänsten gör det lättare att bo kvar hemma. Personalen är ett stöd i din vardag och kan hjälpa dig med en rad olika insatser efter beslut från biståndshandläggare. Det kan exempel vara hjälp med personlig omvårdnad, inköp, städning och tvätt, promenadstöd och ledsagning. Du kan få hjälp i samband med måltider och få varm mat levererad.

Hemtjänsten utför också  omvårdnadsuppgifter samt viss träning i hemmet på uppdrag av kommunens sjuksköterska och sjukgymnast. 

Biståndshandläggaren meddelar hemtjänsten om vilken hjälp som har beslutats för dig.

Hemtjänsten kontaktar sedan dig för att vi tillsammans med dig ska komma överens om hur och när hjälpen ska utföras. Det är viktigt att du berättar för oss om hur just du vill ha insatserna utförda. När vår överenskommelse är klar skriver vi ner detta i en genomförandeplan som du skriver under. Den ligger sedan som grund för den personal som ska arbeta hemma hos dig.

Vi erbjuder också en kontaktperson från personalen som du kan vända dig till. Du är alltid välkommen att kontakta enhetschefen med frågor eller synpunkter.

För att söka hjälp vänder du dig till biståndshandläggaren med en muntlig eller skriftlig ansökan. Du talar om vad du vill ha hjälp med. Biståndshandläggaren har telefontid på vardagar kl. 08:30 till 10:00. Biståndshandläggaren bokar då tid för hembesök. Telefonnummer hittar du genom att klicka på den gröna knappen kontakt ovan. 

Om du är inlagd på sjukhus och behöver ansöka om hemtjänst eller andra sociala tjänster innan hemgång kontaktar sjukhuset efter samtycke biståndshandläggaren i kommunen. Alla tjänster är individuella och måste sökas av dig personligen.

Lägenhet i särskilt boende kan beviljas i de fall man har ett omfattande vård- och omsorgsbehov som inte kan tillgodeses genom hjälp i hemmet.