Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanenta bostad. Bidraget regleras i lagen (SFS 2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

Bostadsanpassningsbidrag kan du få om du har en bestående funktionsnedsättning, till exempel rörelsehinder, nedsatt syn eller en kognitiv funktionsnedsättning. Det ska finnas en klar koppling mellan din funktionsnedsättning och den åtgärd som du söker bidrag för.

Du kan få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa fasta funktioner i eller i anslutning till din bostad som till exempel att ta bort trösklar, sätta upp stödhandtag eller ordna en ramp vid entrén. Ett krav är att det ska finnas ett direkt samband mellan anpassningen och din funktionsnedsättning och att åtgärderna ska vara nödvändiga.

Bostadsanpassningsbidrag kan inte användas till åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll, renovering eller till att åtgärda tekniska brister i bostaden.

Om du har en funktionsnedsättning förväntas du välja en bostad som är lämplig för dig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte till sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden är uppenbart olämplig i fråga om storlek, planlösning, antalvåningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.

Vid nybyggnad ska huset redan från början utformas så att det är lämpligt utifrån funktionsnedsättningen.

Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsenedsättning, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi. Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig.

Det finns många villkor som ska vara uppfyllda för att få bostadsanpassningsbidrag. Ett är att det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättning och åtgärderna som bidrag söks för.

För bostadsanpassningsbidrag krävs att den som äger bostaden går med på att anpassningen utförs. Medgivandet ska vara skriftligt. Den som äger bostaden måste dessutom utfästa sig att inte kräva ersättning av sökanden eller den eller de som innehar nyttjanderätten till bostaden för att återställa anpassningsåtgärderna.

Förutom bostadsanpassningsbidrag kan du ansöka om reparationsbidrag, besiktning och underhåll av utrustning som installerats genom bidrag.

Ägare av hyres- eller bostadsrättshus kan också ansöka om återställningsbidrag. Dessa bidragsformer regleras också av lagen och du kan läsa mer om detta på boverket.se.

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag fyller du i och skickar in blanketten "Ansökan för bostadsanpassningsbidrag". Blanketten hittar du i en länk längst ner på denna sidan. 

Ansökan skickas till kommunen tillsammans med ett intyg från en arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig som styrker behovet av åtgärden.

Du ska också skicka in ett skriftligt medgivande från fastighetsägare eller bostadsrättsförening.

För att kommunen ska kunna bedöma vad som kan anses vara en skälig kostnad för sökta åtgärder ska även kopia av anbud, offert eller kostnadsberäkning bifogas ansökan. Dessa kostnader kan komma att jämföras med av kommunen inhämtade prisuppgifter.

Fastighetsägarens medgivande

En förutsättning för att kommunen ska kunna bevilja bostadsanpassningsbidrag är att samtliga fastighetsägare och eventuella nyttjanderättshavare har gett sitt medgivande till att åtgärderna får utföras.

Det är därför viktigt att du kontaktar din hyresvärd eller bostadsrättsföreningens styrelse för att få ett medgivande. Bor du i ett en- eller tvåbostadshus ska samtliga ägare av huset lämna sitt medgivande. Medgivandet ska vara skriftligt och omfatta att sökta åtgärder får utföras och att du inte är skyldig att återställa åtgärderna.

Blankett för ägarmedgivande samt godkännande av nyttjanderättsinnehavare får du av handläggaren för Bostadsanpassningar.

Utredning och beslut

När ansökan är komplett gör handläggaren en utredning och fattar ett skriftligt beslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222). Bidragsbeloppet motsvarar en skälig kostnad för de sökta åtgärderna.

När du har fått beslut om bostadsanpassningsbidrag ansvarar du för att beställa arbetet som ska utföras. Du väljer och anlitar en entreprenör. Konsumenttjänstlagen (1985:716) gäller mellan dig och entreprenören du anlitar.

Väljer du att utföra anpassningen själv kan du få bidrag för material, inte arbetstid. Du behöver redovisa ett kvitto för materialet.

Du äger de anpassningar som du fått bidrag till, vilket innebär att du själv står för eventuella reparationer och underhåll. Du kan däremot ansöka om bidrag för reparation av tekniskt avancerad utrustning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Ansökningsblankett samt fakturakopia skickar du till bostadsanpassningen, och en handläggare utreder om reparationen är bidragsberättigad.

Vid reklamation ska du kontakta entreprenören som utfört arbetet.

Under vissa förutsättningar kan återställningsbidrag lämnas till ägare av hyreshus och bostadsrättshus. Ägare till småhus kan inte söka återställningsbidrag. Med ansökan skall bifogas offert eller kostnadsberäkning på återställningen. Ritningar om det är en större återställning som bidrag söks för.

Ansökningsblankett om återställningsbidrag får du av handläggaren för bostadsanpassningar.

Om bostadsanpassningsbidrag inte beviljas får du ett skriftligt beslut om avslag på hela eller delar av din ansökan med motiveringar till avslaget. Du kan överklaga kommunens beslut.

Ditt överklagande ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet. Handläggaren kan då ompröva beslutet till din fördel om nya uppgifter styrker behovet av bostadsanpassning. Om handläggaren inte omprövar beslutet, skickas din överklagan till Förvaltningsrätten för prövning.