Värdegrund

Lyssna

Arbetet med värdegrunden ska vara en del av undervisningen

Förskolan och skolan har i uppdrag att förmedla kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter, förankra grundläggande demokratiska värderingar, tillgodose och utveckla barns och elevers rätt till inflytande och delaktighet samt möjliggöra utvecklandet av demokratisk kompetens.

Undervisningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Detta ska komma till uttryck såväl i organisationen som i alla möten och relationer.

Likabehandling

Alla barn och elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Förskoleverksamhet, skolbarnomsorgen, skolan och vuxenutbildningen ska vara fria från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. När elever känner sig trygga i skolan påverkas även studieresultaten i positiv riktning.

Kränkningar och diskriminering.

Bestämmelserna i diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga trakasserier och kränkande behandling.
Om trakasserier eller andra kränkningar äger rum i eller i samband med verksamheten är huvudman skyldig att utreda och åtgärda det inträffade.

Skolornas huvudmän är skyldiga att varje år utarbeta en plan för likabehandling och en plan mot kränkande behandling.
I praktiken skriver verksamheterna för det mesta samman planen för likabehandling med planen mot kränkande behandling. Det är också något som både Skolverket och DO, Diskrimineringsombudsmannen anser är lämpligt. Därmed kommer planen att innefatta både kränkningar som sker utifrån någon av diskrimineringsgrunderna och kränkningar som sker utan att någon av diskrimineringsgrunderna utgör ett motiv för handlingen