Fritidshem

Lyssna

För barn mellan 6 och 13 år finns fritidshem där de kan vistas under den skolfria tiden samt under lovdagar.

Fritidshemmet har liksom förskolan en dubbel uppgift. Fritidshemmet ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande och dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete.

Kommunerna är skyldiga att erbjuda fritidshem till skolbarn till och med 13 år vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar eller om eleven har ett eget behov pga. familjens situation i övrigt.

Fritidshem i kommunen

Kontakta oss

Anita Mårtensson
0417-18216

anita.martensson@remove-this.tomelilla.se