Närvaro

Lyssna

Att stimulera till hög närvaro och goda studieresultat i skolan.

I Tomelilla kommun vill vi att alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolan och skolan.  Vi strävar efter att skapa ett positivt skolklimat och efter att ge barn och elever det vuxenstöd de vill ha. Närvaro är ett område som är prioriterat i kommunen. Hög närvaro har visat sig ha nära samband med framgång i skolan.

Handlingsplan för att stimulera till hög närvaro

Barn och Utbildning har numera en handlingsplan för att stimulera till hög närvaro och goda studieresultat. Den har arbetats fram av en arbetsgrupp med representanter från förskola, skola, Balder (centrala elevhälsan) och IFO (Individ och familjeomsorg). Handlingsplanen visar hur arbetet på förskolor och skolor ska genomföras för att främja närvaro.  Barn och Utbildnings ledningsgrupp beslöt i juni 2013 att den ska gälla i alla kommunens förskolor och skolor. I januari 2014 genomförde Barn och Utbildning för första gången en enkätundersökning till elever, föräldrar och personal. Den innehåller några frågor som ska ge oss svar på hur framgångsrikt arbetet med att stimulera till hög närvaro har varit. Vi har nått målet när alla barn och elever tycker att det är viktigt och kul och intressant att vara på lektionerna.

Handlingsplanen i fullversion

Närvaroprojekt  

I samarbetet med forskare från Högskolan i Kristianstad har Tomelilla kommun genomfört ett projekt för att öka närvaro i förskolan och skolan. Det har skett inom ramen för Tomelilla sociala investeringsfond. För att de elever som har hög frånvaro ska mötas av rätt åtgärder har intervjuer genomförts av en forskargrupp från Högskolan Kristianstad. Elevernas anledningar till frånvaro respektive närvaro har presenterats för Familjenämnd och berörda ledningsgrupper.

Resultatet har publicerats i en artikel i Educational Review med följande titel “What it takes to keep children in school – A research review”.

Resultatet från intervjuer och nyvunna kunskaperna från forskning har påverkat innehållet i handlingsplanen.

Det har därför varit viktigt att komma fram till vad som är en acceptabel nivå för en elevs frånvaro. För att komma fram till vad som är rimligt samt för att hitta ett bra sätt att rapportera har Barn och Utbildning gjort fem mätningar under projekttiden. Frånvaron har sammanställts och redovisats för ledningsgruppen och vid två tillfällen för familjenämnden. Rapporteringssystemet har setts över utifrån de synpunkter som kommer in.

  • Vi vet att den psykosociala arbetsmiljön bidrar till en betydande del av elevernas frånvaro.
  • Vi vet vad forskningen förespråkar för åtgärder. Genom att de olika åtgärderna, vid hög frånvaro eller frånvaro på väg att bli hög, har satts under granskning har den höga frånvaron minskat.
  • Vi vet varför eleverna inte kommer på lektionerna.
  • Vi har en nyanserad bild av frånvaron på olika enheter.
  • Vi har samma rapporteringssystem med uppföljningar på alla skolor.