Mitt i Tomelilla ligger den vackra Skogsbacken, ett naturreservat i två delar. Välabäcken ringlar genom båda områdena från norr till söder. Här har Tomelillaborna i över hundra år promenerat, motionerat, haft picknick och njutit av naturen.

Skogen syns på gamla kartor från 1700-talet varför man kan tänka sig att den haft en lång kontinuitet. Från år 1919 började planteringsstyrelsen i dåvarande Tomelilla municipalsamhälle arrendera området som då ägdes av Benestad kyrka. Bänkar, bord, flaggstång, kaffestuga och paviljong placerades i området som invigdes på Mors dag 20 maj 1920. Man planterade i samband med detta in nya träd i stora delar av området.

Tidigare hade man kallat området för Skogsparken men den 25 maj 1920 döptes området till Skogsbacken. År 1967 föll många träd i oktoberstormen. I början av 1980-talet anlades nya asfalterade gång- och cykelvägar området. I samband med ombygget av det närliggande reningsverket byggdes även en laxtrappa i Välabäckens nedre parti.

Växtliv

Skogen är varierad med bokskog, ädellövskog, alkärr, våtängar, högörtsängar, tallskog och granskog. Bland de många olika växterna som noterats i området kan nämnas den ovanliga orkidén majnycklar. De lokalt sällsynta arterna vårklynne och ängsnycklar har också noterats. Vattenväxterna bredkaveldun och svärdslilja finns det gott om i området.

Cirka sjuttio olika arter av lavar och sjuttio olika arter av mossor har hittats i Skogsbacken, däribland den rödlistade murlansmossan.

Djurliv

Inom området har man funnit minst sju olika fladdermusarter. Att fladdermusen brunlångöra finns här är unikt då det är första gången arten noterats i ett så tätortsnära område. Det samma gäller barbastell vilket är en starkt hotad art i Sverige. Den trivs bra i bokskogar och man tror det finns högst ett hundratal individer i Sverige.

Skogsbacken har också ett rikt fågelliv med cirka fyrtio häckande arter. Strömstare och kungsfiskare ses övervintra längs Välabäcken. Båda arterna söker sig till rinnande vatten och är skickliga dykare. Ringduva och koltrast är de vanligaste arterna i området.

Hitta hit

Området ligger centralt i de sydöstra delarna av Tomelilla. Att ta sig från tågstationen och ner till naturreservatet tar bara några minuter. Om man kommer med bil går det bra att parkera till exempel uppe vid idrottsplatsen. 

Den andra reservatsdelen ligger i nordöstra Tomelilla, söder om koloniområdet. De två områdena är förbundna med en vandringsled.

I detta området gäller speciella föreskrifter som du kan läsa om i länken nedan och på informationskyltar i området.