Kronoskogen har en relativt ung skog som ligger intill Tosselilla sommarland och Motorbanan Svampabanan. Området har tre motionsslingor varav två är belysta och en tillgänglighetsanpassad. Genom området går även ridleder. Det finns även toalett som är tillgänglighetsanpassad. Kronoskogen erbjuder även ett utegym med tio stationer. I skogen finner du vattendrag, våtmarker, gamla ängsmarker och kultur- och fornlämningar.

Växtliv

På 1890-talet och på 1960- talet planterades gran i stora delar av området. Gran är fortfarande det vanligaste trädslaget i skogen, men stora delar består av lövskog som planeras ersätta granen i framtiden. I området växer både bok och björk.

Gullviva är en av de många fridlysta arter som växer här. På ängsmarkerna kan man även hitta de hotade orkidéerna majnycklar och Sankt Pers nycklar. I skogen växer bl.a. blåsippa. Bland de 120 olika sorters lavar och de drygt hundra mossorna kan man nämna kvistlav och forsmossa.

Djurliv

I reservatet har man noterat sju olika arter av fladdermus, däribland den hotade arten barbastell. Andra däggdjur i området är kronhjort, vildsvin och rådjur. Den skygga fågeln sommargylling kan påträffas i området under sommaren. Den är svår att få syn på men desto lättare att höra. Lövsångaren kan också höras sjunga från snåren.

Hitta hit

Att ta sig till Kronoskogen är lätt. Väg 11 och väg 19 passerar området och det finns cykelvägar från Tomelilla. Man kan även lätt ta sig till området via buss. Vid hållplats Svampakorset stannar såväl Skåneexpressen 4 som Skåneexpressen 5 minst en gång i timmen.

I detta området gäller speciella föreskrifter som du kan läsa om i länken nedan och på informationskyltar i området.