Priser, bidrag och stipendier

Kontakta oss

Kultur och fritid
E-post: fritid@remove-this.tomelilla.remove-this.se
Tel: 0417- 180 00

 

Kultur och fritid beslutar om verksamhets- och projektbidrag samt bidrag till studieförbund som är verksamma i Tomelilla kommun. Besluten sker enligt de regler som finns fastställda för att vara bidragsberättigad.

Priser delas ut varje år till individer eller grupper som har gjort värdefulla och uppskattade insatser inom kultur respektive idrott. Nomineringar kan man skicka in genom formulären i nedanstående rutor.

Kulturpriset delas ut till en person, grupp eller förening som har gjort en värdefull och uppskattad insats till berikande av kulturella värden. Pristagaren ska vara bosatt eller verksam inom Tomelilla kommun eller på annat sätt ha anknytning till kommunen. Skicka in din nominering genom att fylla i formuläret nedan senast 31 december.

*När du använder den här tjänsten kommer Tomelilla kommun att registrera och lagra dina personuppgifter för att kunna utföra tjänsten. Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter

Tomelilla kommuns kulturpris 2018 

Kulturpriset 2018 delades mellan två värdiga pristagare: Sångaren, låtskrivaren och Tomelillabon Ola Magnell och Lunnarps BK.

Med motiveringarna:

 • Ola Magnell är en rikskänd sångare, låtskrivare och artist sedan länge boende i Tomelilla kommun. Han har sedan 1970-talet gett ut en mängd album. I boken ”Ord och inga visor: låtlyrik 1973-2013”, utgiven 2018 ingår nästan alla av hans hittills utgivna sångtexter, där han fångar upplevelser under fyra decennier. 
 • Lunnarps BK anordnade 2018 den första Österlen Garden show. Den lockade ett femtiotal utställare och cirka 3000 besökare. Förutom utställningar anordnades workshops, trädgårdsrådgivning, Björn Ranelid genomförde vigslar och för barnen fanns bland annat aktivitetstält med kulturinslag.

Förutom äran tilldelades de vardera 5 000 kr. 

Här kan du läsa om vilka bestämmelser som gäller för utdelning av Tomelilla kommuns kulturpris.

 • Tomelilla kommuns kulturpris är instiftat till stöd och uppmuntran för förtjänstfulla insatser inom kulturens område som faller inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
   
 • Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från nämndsledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag ska åtföljas av skriftlig motivering.
   
 • Priset utdelas till person, grupp eller förening, som är bosatt/a eller verksam/ma inom Tomelilla kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen, och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats för berikande av kulturella värden.
   
 • Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela priset. Nämnden äger även rätt att reservera anslaget belopp under högst två år.
   
 • Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person.
   
 • Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden som beslutar om tidpunkt.
   

Nomineringar till 2019 års pris ska vara inskickade senast 31 december 2019.

2019 års pris delas ut i samband med nationaldagsfirandet i Tomelilla den 6 juni 2020.

År 2014 inrättade Tomelilla kommun ett idrottspris som kom att börja gälla från och med 2015. Priset innebär att kultur- och fritidsnämnden delar ut 10.000 kronor till någon/några som har gjort en värdefull och uppskattad insats inom idrottens område. Syftet är att stödja och uppmuntra idrotts- och föreningslivet. Priset för prestationer under år 2019 delas ut på nationaldagen 2020. Skicka in din nominering genom att fylla i formuläret nedan senast 31 mars 2020.

*När du använder den här tjänsten kommer Tomelilla kommun att registrera och lagra dina personuppgifter för att kunna utföra tjänsten. Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter

År 2015 tilldelades kartingföraren Alfred Nilsson priset.

År 2016 tilldelades fotbollsledaren Mikael Björk priset.

År 2017 tilldelades kartingföraren Alexander Jeppsson priset.

År 2018 tilldelades kälkhockeyspelaren Rasmus Lundgren priset.

År 2019 tilldelades skytten och idrottsledaren Mattias Johansson priset.

§ 1. Priset är avsett att stödja och uppmuntra framgångsrika aktiva, enskilda eller lag, inom idrottens område.

§ 2. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden på grundval av förslag från nämndsledamöter, organisationer och enskilda. Inlämnade förslag ska åtföljas av skriftlig motivering.

§ 3. Priset utdelas till person som är bosatt i Tomelilla kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen och som kan anses ha gjort en värdefull och uppskattad insats inom idrottens område. Priset kan delas mellan flera enskilda eller lag. Lag ska representera förening vilken är registrerad i Tomelilla kommun.

§ 4. Det av kommunen årligen anslagna beloppet förvaltas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden äger rätt att dela priset. Nämnden äger även rätt att reservera anslaget belopp under högst två år.

§ 5. Priset kan erhållas endast en gång av en och samma person.

§ 6. Priset utdelas av kultur- och fritidsnämnden som beslutar om tidpunkt. 

Tomelilla kommun har beslutat om ett nytt system för fördelning av de kommunala bidragen till studieförbund.

Kultur- och fritidsnämnden vill med bidrag till studieförbunden främja det viktiga folkbildningsarbetet samt stimulera till invånarnas deltagande i och upplevelser av olika kulturformer i hela kommunen.

Förhoppningen är att de nya villkoren för fördelningen av de kommunala bidragen till studieförbunden ska möta kommunens behov av folkbildning och ge studieförbunden förutsättningar och möjligheter att bedriva folkbildningsverksamhet.

De nya bestämmelserna för utbetalning av kommunalt bidrag till studieförbunden reglerar hur den totala potten ska fördelas, inte hur mycket pengar det ska finnas i den. 

Bidraget från kommunen söks i efterhand. Det vill säga de olika studieförbunden måste planera och budgetera sin verksamhet utifrån det som de kommer att få året därpå. De nya reglerna innebär att hela det kommunala bidraget till studieförbunden utgörs av en rörlig del, baserad på föregående års antal studietimmar och unika deltagare. Bidraget fördelas mellan studieförbunden i proportion till hur många unika deltagare och hur många studietimmar de har räknat fram. Bidraget baseras på redovisningen för föregående år.

Ansökan om studieförbundsbidrag skickas in senast 30 april varje år till:

Tomelilla kommun
Kultur- och fritid
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla

Tomelilla kommun delar ut bidrag till stöd för det fria kulturlivet i Tomelilla. Bidraget är ett stöd till föreningar och organisationer som vill bidra till att ge medborgarna ett brett utbud av föreningsliv och kulturarrangemang.

Syftet med kulturbidraget är att:

 • främja ett tillgängligt och mångsidigt kulturliv.
 • stödja initiativ och stimulera till arrangemang och projekt.
 • prioritera kulturverksamhet för barn och unga.
 • främja folklig bildning och demokratisträvanden.
 • bidra till en djupare förståelse mellan olika kulturer.
 • stimulera till förnyelse inom kulturområdet.

Bidragsbestämmelser för:

Ungdoms/fritidsföreningar, pensionärs- och handikappföreningar och kulturföreningar inom kultur och fritid i Tomelilla kommun.

Övergripande mål för bidragsgivning avseende ungdoms/fritids, pensionärs- och handikappföreningar respektive kulturföreningar. Bidraget skall vara ett stöd till föreningslivets verksamhet och avser att skapa goda förutsättningar för verksamma föreningar i Tomelilla kommun. Tomelilla kommun avser att stödja de föreningar som bedriver verksamhet som vilar på demokratiska grunder och värderingar. Anslaget skall även bidra till en ökad aktivitet bland barn och unga likaså uppmuntra ungdomars engagemang och initiativkraft. Tomelilla kommun stödjer de föreningar som bidrar till att sprida aktiviteter i olika delar av kommunen och som främjar att flickor och pojkar kan bedriva kultur- och fritidsaktiviteter på lika villkor samt stärker integration och motverkar rasism och främlingsfientlighet. Föreningsbidraget syftar också till att stimulera föreningar/organisationer att pröva nya idéinriktningar för en utvecklande och förändrad verksamhet.

Allmänna bestämmelser

Kommunalt bidrag kan beviljas till förening som syftar till att bedriva kontinuerlig utåtriktad verksamhet i Tomelilla kommun. Bidraget är tänkt att användas till verksamhet som riktar sig till en bred allmänhet. Bidragen fördelas inom ramen av kommunfullmäktige beviljat anslag. Kultur och fritid fördelar årligen bidrag till ungdoms/fritids, pensionärs- och handikappföreningar respektive kulturföreningarna i Tomelilla kommun, dock garanteras ingen förening automatiskt ett årligt bidrag.

 • Föreningen skall ha stadgar som godkänts av föreningens årsmöte och en vald styrelse.
 • Föreningen skall vara av icke vinstdrivande karaktär enligt definition för ideell förening och verka i demokratisk anda.
 • Föreningen skall ha sitt säte och bedriva kontinuerlig verksamhet i Tomelilla kommun.
 • Organisationen skall vara öppen för alla som önskar medlemskap. Medlemsavgift skall tas ut årligen och det skall finnas en aktuell medlemsmatrikel i föreningen.
 • Förening som erhåller bidrag är skyldig att ge beslutsfattande organ sådan insyn i verksamheten att bedömning kan ske om bidraget utnyttjas på angivet sätt.
 • Missbruk eller lämnade av oriktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet samt kan medföra avstängning från bidrag under viss tid. Beslut i sådant ärende skall fattas av kultur och fritid.
 • Utbetalning av beviljat bidrag sker till föreningens post- eller bankgirokonto.
 • Föreningen skall vara registrerad i Tomelilla kommuns föreningsregister.
 • Föreningen skall upprätta och genomföra en alkohol- och drogpolicy.
Senast uppdaterad: 2020-02-05