Inom kommunens gränser påträffar vi skilda landskapstyper och förutsättningar. I söder finns slättbygden med de bördiga, böljande åkermarkerna. I norr tar skogen vid. 

Indelningen och de olika förutsättningarna för dessa bygder går långt tillbaka i historien men har också förändrats över tiden. Dessa skillnader har påverkat områdets historia och människors levnadssätt.

Läs mer om våra kulturhistoriska sevärdheter och fornlämningar, eller klicka på vår historia och läs om händelser som har format vårt samhälle.