Markerade motionsspår finns på flera ställen i kommunen. Genom Skogsbackens naturreservat i Tomelilla tätort går tre motionsspår. Strax utanför Tomelilla, i Kronoskogens naturreservat, går tre motionsspår varav två med belysning.

I Brösarp går tre motionsspår genom Källaskogen med utgång från Brösarps IF:s träningsplan. I Smedstorp finns två motionsspår med utgång från Smedstorps idrottplats. 

Brösarp är omringat av djupa skogar i alla väderstreck och har sammanlagt över 100 km leder och motionsspår, det mesta i Verkeåns naturreservat. Söder om byn ligger Källaskogen, en blandskog utanför reservatet och utan inskränkningar i Allemansrätten.

Tre motionsslingor går genom området med början och slut vid vindskyddet bakom Brösarps IF:s träningsplan och parkering (alternativt från Andrarums IF:s klubbstuga i Brunnsvik). I anslutning finns även ett utegym.

Elljusspår – 1,75 km (belyst)
Rött spår – 2,5 km
Blått spår – 5 km

Belysning från skymning fram till kl 21.00.

Kronoskogen ligger strax utanför Tomelilla, nära Tosselilla Sommarland och Svampabanan. Det är ett återplanterat område med allehanda trädslag, exempelvis gran, tall, lärk, björk, ek och ädellöv och nyttjas av kommuninvånarna främst för motion.

Tre motionsslingor går genom området:

Tillgänglighetsspår (blått) - 750 m (belyst)
Rött spår - 2,3 km (belyst)
Grönt spår - 6,0 km

Belysningen kvällstid varar fram till ca 21.30. Observera att efter den senaste stormen (12/3 2020) är belysningen ur funktion! Felet är felanmält och vi upplyser om när det är åtgärdat.

I anslutning till motionsspåren finns även ett utegym med 12 stationer för all åldrar! Läs mer här.

Kronoskogen har en relativt ung skog som ligger intill Tosselilla sommarland och Motorbanan Svampabanan. Området har tre motionsslingor varav två är belysta och en tillgänglighetsanpassad. Genom området går även ridleder. Det finns även toalett som är tillgänglighetsanpassad. Kronoskogen erbjuder även ett utegym med tio stationer. I skogen finner du vattendrag, våtmarker, gamla ängsmarker och kultur- och fornlämningar.

Växtliv

På 1890-talet och på 1960- talet planterades gran i stora delar av området. Gran är fortfarande det vanligaste trädslaget i skogen, men stora delar består av lövskog som planeras ersätta granen i framtiden. I området växer både bok och björk.

Gullviva är en av de många fridlysta arter som växer här. På ängsmarkerna kan man även hitta de hotade orkidéerna majnycklar och Sankt Pers nycklar. I skogen växer bl.a. blåsippa. Bland de 120 olika sorters lavar och de drygt hundra mossorna kan man nämna kvistlav och forsmossa.

Djurliv

I reservatet har man noterat sju olika arter av fladdermus, däribland den hotade arten barbastell. Andra däggdjur i området är kronhjort, vildsvin och rådjur. Den skygga fågeln sommargylling kan påträffas i området under sommaren, men den är svår att få syn på men desto lättare att höra. Lövsångaren kan också höras sjunga från snåren.

Hitta hit

Att ta sig till Kronoskogen är lätt. Väg 11 och väg 19 passerar området och det finns cykelvägar från Tomelilla. Man kan även lätt ta sig till området via buss. Vid hållplats Svampakorset stannar såväl Skåneexpressen 4 som Skåneexpressen 5 minst en gång i timmen.

I detta området gäller speciella föreskrifter som du kan läsa om i länken nedan och på informationskyltar i området.

I naturreservatet Skogsbacken i centrala Tomelilla finns tre märkta vandringsslingor med olika längd. Delar av spåren är belysta.

Rött spår - 1,3 km
Gult spår - 3,4 km
Grönt spår - 5,2 km

Strövområdet ligger centralt i Tomelilla, i de sydöstra delarna av orten. Om man kommer med bil dit går det bra att parkera till exempel vid idrottsplatsen.

I anslutning till området ligger Mötesplatsen, ett utegym med multiarena och motorikbana, som är öppet för alla. Läs mer om Mötesplatsen här.

Mitt i Tomelilla ligger den vackra Skogsbacken, ett naturreservat i två delar. Välabäcken ringlar genom båda områdena från norr till söder. Här har Tomelillaborna i över hundra år promenerat, motionerat, haft picknick och njutit av naturen.

Skogen syns på gamla kartor från 1700-talet varför man kan tänka sig att den haft en lång kontinuitet. Från år 1919 började planteringsstyrelsen i dåvarande Tomelilla municipalsamhälle arrendera området som då ägdes av Benestad kyrka. Bänkar, bord, flaggstång, kaffestuga och paviljong placerades i området som invigdes på Mors dag 20 maj 1920. Man planterade i samband med detta in nya träd i stora delar av området.

Tidigare hade man kallat området för Skogsparken men den 25 maj 1920 döptes området till Skogsbacken. År 1967 föll många träd i oktoberstormen. I början av 1980-talet anlades nya asfalterade gång- och cykelvägar området. I samband med ombygget av det närliggande reningsverket byggdes även en laxtrappa i Välabäckens nedre parti.

Växtliv

Skogen är varierad med bokskog, ädellövskog, alkärr, våtängar, högörtsängar, tallskog och granskog. Bland de många olika växterna som noterats i området kan nämnas den ovanliga orkidén majnycklar. De lokalt sällsynta arterna vårklynne och ängsnycklar har också noterats. Vattenväxterna bredkaveldun och svärdslilja finns det gott om i området.

Cirka sjuttio olika arter av lavar och sjuttio olika arter av mossor har hittats i Skogsbacken, däribland den rödlistade murlansmossan.

Djurliv

Inom området har man funnit minst sju olika fladdermusarter. Att fladdermusen brunlångöra finns här är unikt då det är första gången arten noterats i ett så tätortsnära område. Det samma gäller barbastell vilket är en starkt hotad art i Sverige. Den trivs bra i bokskogar och man tror det finns högst ett hundratal individer i Sverige.

Skogsbacken har också ett rikt fågelliv med cirka fyrtio häckande arter. Strömstare och kungsfiskare ses övervintra längs Välabäcken. Båda arterna söker sig till rinnande vatten och är skickliga dykare. Ringduva och koltrast är de vanligaste arterna i området.

Hitta hit

Området ligger centralt i de sydöstra delarna av Tomelilla. Att ta sig från tågstationen och ner till naturreservatet tar bara några minuter. Om man kommer med bil går det bra att parkera till exempel uppe vid idrottsplatsen. 

Den andra reservatsdelen ligger i nordöstra Tomelilla, söder om koloniområdet. De två områdena är förbundna med en vandringsled.

I detta området gäller speciella föreskrifter som du kan läsa om i länken nedan och på informationskyltar i området.

Smedstorp

Två motionsslingor (ej belysta) utgår från Smedstorps idrottsplats och löper väster om byn, delvis genom skog:

1,5 km
2,5 km

Från Smedstorp utgår även Gårdlösaleden, en vandringsled som går genom ett omväxlande landskap och passerar fornlämningar och kulturella minnen. Hela leden är 12 km lång.

Karta över Smedstorp hittar du här.