Motionsspår

Brösarp

Brösarp är omringat av djupa skogar i alla väderstreck och har sammanlagt över 100 km leder och motionsspår, det mesta i Verkeåns naturreservat. Söder om byn ligger Källaskogen, en blandskog utanför reservatet och utan inskränkningar i Allemansrätten.

Tre motionsslingor går genom området med början och slut vid vindskyddet bakom Brösarps IF:s träningsplan och parkering (alternativt från Andrarums IF:s klubbstuga i Brunnsvik). I anslutning finns även ett utegym.

Elljusspår – 1,75 km (belyst, flis)
Rött spår – 2,5 km
Blått spår – 5 km

Observera! En del av den blå slingan är från 5 juli 2019 tillsvidare avstängd p.g.a. fallrisk av träd.

Belysning från skymning fram till kl 21.00.

Läs mer om motionsspåren och ladda ner karta här.

Brösarps motionsspår i Google Maps.

Kronoskogen

Kronoskogen ligger strax utanför Tomelilla, nära Tosselilla Sommarland och Svampabanan. Det är ett återplanterat område med allehanda trädslag, exempelvis gran, tall, lärk, björk, ek och ädellöv och nyttjas av kommuninvånarna främst för motion.

Tre motionsslingor går genom området:

Tillgänglighetsspår (blått) - 750 m (belyst)
Rött spår - 2,3 km (belyst)
Grönt spår - 6,0 km

Belysningen kvällstid varar fram till ca 21.30.

I anslutning till motionsspåren finns även ett utegym med 12 stationer för all åldrar! Läs mer här.

Kronoskogen har en relativt ung skog som ligger intill Tosselilla sommarland och Motorbanan Svampabanan. Området har tre motionsslingor varav två är belysta och en tillgänglighetsanpassad. Genom området går även ridleder. Det finns även toalett som är tillgänglighetsanpassad. Kronoskogen erbjuder även ett utegym med tio stationer. I skogen finner du vattendrag, våtmarker, gamla ängsmarker och kultur- och fornlämningar.

Växtliv

På 1890-talet och på 1960- talet planterades gran i stora delar av området. Gran är fortfarande det vanligaste trädslaget i skogen, men stora delar består av lövskog som planeras ersätta granen i framtiden. I området växer både bok och björk.

Gullviva är en av de många fridlysta arter som växer här. På ängsmarkerna kan man även hitta de hotade orkidéerna majnycklar och Sankt Pers nycklar. I skogen växer bl.a. blåsippa. Bland de 120 olika sorters lavar och de drygt hundra mossorna kan man nämna kvistlav och forsmossa.

Djurliv

I reservatet har man noterat sju olika arter av fladdermus, däribland den hotade arten barbastell. Andra däggdjur i området är kronhjort, vildsvin och rådjur. Den skygga fågeln sommargylling kan påträffas i området under sommaren, men den är svår att få syn på men desto lättare att höra. Lövsångaren kan också höras sjunga från snåren.

Hitta hit

Att ta sig till Kronoskogen är lätt. Väg 11 och väg 19 passerar området och det finns cykelvägar från Tomelilla. Man kan även lätt ta sig till området via buss. Vid hållplats Svampakorset stannar såväl Skåneexpressen 4 som Skåneexpressen 5 minst en gång i timmen.

I detta området gäller speciella föreskrifter som du kan läsa om i länken nedan och på informationskyltar i området.

Smedstorp

Två motionsslingor (ej belysta) utgår från Smedstorps idrottsplats och löper väster om byn, delvis genom skog:

1,5 km
2,5 km

Från Smedstorp utgår även Gårdlösaleden, en vandringsled som går genom ett omväxlande landskap och passerar fornlämningar och kulturella minnen. Hela leden är 12 km lång.

Karta över Smedstorp hittar du här.