I Tomelilla kommun finns fina parker och grönområden att besöka. Skötseln av grönytorna beror på hur de klassificeras och används.

Ytorna delas upp i tre skötselklasser: bruksgräsmatta, högvuxen gräsyta och äng. 

Bruksgräsmatta, d.v.s. ytor som används för lek och vistelse, sköts löpande för att hålla ett välvårdat intryck. Mellan april och oktober beskärs ytorna regelbundet. Löv som lägger sig på gräset mulchas ner för näringens skull.

Högvuxen gräsyta slaghackas två gånger om året ungefär mellan slutet av juni och mitten av september. Till högvuxen gräsyta räknas även diken och slänter. Ängar består av höga självsådda växter som slås och röjs årligen.

Parkerna och lekplatserna i Tomelilla tätort sköts av kommunens personal, medan grönytor och lekplatser i byarna sköts av entreprenör. Det pågår upprustning och renovering av kommunens lekplatser. När är allt är klart under 2023 kommet det sammanlagt finnas 13 lekplatser. Sex i byarna och sju i Tomelilla tätort.

Övriga grönytor i kommunen

Tomelilla - Folkets park. Ingång via Östergatan.

Onslunda - Järnvägsparken med lekplats på Bröderna Nilssons väg. Parken är uppkallad efter den järnväg som en gång gick genom byn.

Smedstorp - Gröne plan. Ligger ett stenkast från Smedstorps skola.

Brösarp - Byängen. Här firas många högtidsdagar. 

Skåne-Tranås - Park med lekplats intill den centrala kvarndammen. 

Spjutstorp - Äng intill Bäckavallens dansrotunda i anslutning till Spjutstorpsbadet. Här finns en lekplats invigd 2019. 

Lunnarp - Äng där Österlen Garden Show brukar hållas. Ligger intill idrottsplatsen.