Här hittar du information och bestämmelser för föreningsstöd för ungdomsorganisationer, pensionärsföreningar, kulturföreningar, föreningar för personer med funktionsvariation samt studieförbund.

Ansökan

Ansökan sker digitalt på vår ansökningssida.

För att kunna ansöka om föreningsstöd krävs det att föreningen årligen, efter genomfört årsmöte, administrerar och godkänner sina föreningsuppgifter. Detta görs digitalt i föreningsregistret.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är det samlade begreppet för olika stödformer som är avsedda att stimulera och möjliggöra olika föreningsverksamheter.

Lokalt aktivitetsstöd ansöks digitalt via IdrottOnline. Detta görs genom att ni skapar en kommunfil som sen kommunen hämtar. Denna kommunfil är er ansökan.

Här är en guide hur er förening skapar en kommunfil i IdrottOnline.

Glöm inte godkänna att kommunen får hämta filen från IdrottOnline.

Observera att ansökan ska vara Tomelilla kommun tillhanda senast 25 februari respektive 25 augusti vilket innebär att kommunfilen måste vara skapad senast 48 timmar före sista ansökningsdag.

Er förening får en bekräftelse via mail från Kultur och fritid när er ansökan är hämtad och mottagen.

Använder er förening ej IdrottOnline? Då går det bra att ansöka om lokalt aktivitetsstöd här.

Ändamålet är att skapa möjligheter för studieförbunden att i demokratiska former skapa, genomföra och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet inom kommunen.

För mer information samt ansökan, gå till vår ansökningssida.

Sista ansökningsdag: 31 mars

Stödet avser stimulera till anordnandet och genomförandet av olika slags offentliga publika arrangemang/evenemang.

För mer information samt ansökan, gå till vår ansökningssida.

Sista ansökningsdag: löpande under året

Stödet avser att våga utmana, pröva och utveckla nya verksamhetstankar och idéer i syfte att kunna finnas med i ett framtida verksamhetsutbud.

Stödet är även avsett att stimulera till en ökad jämställdhet, mångfald och tillgänglighet inom föreningsverksamheterna i kommunen.

För mer information samt ansökan, gå till vår ansökningssida.

Sista ansökningsdag: löpande under året

Ett viktigt inslag i kommunen är våra olika kulturellt värdefulla byggnader och därför finns ett särskilt kommunalt stöd för bevarandet av dessa.

För mer information samt ansökan, gå till vår ansökningssida.

Sista ansökningsdag: 31 mars

Anläggnings- och lokalstöd

Stödet är avsett att hjälpa till att klara föreningarnas behov av anläggningar eller lokaler för verksamheter som bedrivs inom Tomelilla kommun.

För att underlätta föreningarnas ordinarie verksamhet så får samtliga stödberättigade föreningar i kommunen en subventionerad kostnad för upplåtelse av kommunägda eller -hyrda anläggningar eller lokaler.

För mer information samt ansökan, gå till vår ansökningssida.

Sista ansökningsdag: löpande under året

För att underlätta för ordinarie verksamhet i föreningsägda anläggningar och lokaler så kan stöd ges för detta till stödberättigade föreningar.

För mer information samt ansökan, gå till vår ansökningssida.

Sista ansökningsdag: 31 mars

För att underlätta för ordinarie föreningsverksamhet i föreningshyrda anläggningar och lokaler så ges stöd för detta till stödberättigade föreningar.

För mer information samt ansökan, gå till vår ansökningssida.

Sista ansökningsdag: 31 mars

Information om stöd till föreningar för nedladdning och utskrift

Andra typer av stöd

Bidraget syftar till utsmyckning och försköning inom Tomelilla kommun. Ansökan kan göras av aktiva intresseföreningar, exempelvis byalag.

Försköningsbidrag beviljas på högst 40 000 kronor per förening och år, och kan användas till bland annat:

•    Planteringar inklusive krukor och jord, med mera.
•    Pyntning vid högtider eller lokala evenemang.

Ansökan görs med blanketten "ansökan om försköningsbidrag". Föreningen ska bifoga protokoll från senaste årsmötet samt kontouppgifter för utbetalning. 

Skicka ansökan till: 

Tomelilla kommun
Gustavs torg 16
27380 Tomelilla

Föreningar kan ansöka om räntefritt lån för investeringar. Vi kan även bevilja mindre bidrag med högst 25 000 kronor exklusive moms för ekonomiska och miljömässiga föreningsinvesteringar när det finns utrymme i budgeten. 

Förutsättningar som gäller för att ansöka: 

  • Lämnas endast till föreningsägda/drivna anläggningar där kontinuerlig verksamhet bedrivs.
  • Anläggningen ska ligga i Tomelilla kommun.
  • Bidragssökande förening är skyldig att även ansöka om bidrag genom statligt eller annan myndighet om möjlighet finns att erhålla sådant.
  • Bidrag alternativt lån beviljas endast förening, vilka bedrivet verksamhet i minst 12 månader.

Vad lånet eller bidraget får användas till:

  • Energibesparande åtgärder och liknande.
  • Om- och tillbyggnader av fastigheter.
  • Investeringar i inventarier med stor anskaffningskostnad och lång användningstid.
  • Övrigt som kan främja barn- och ungdomsverksamheten i föreningen.

Vill du veta mer och ansöka?

Hör av dig till fritid@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Underlaget till ansökan ska innehålla allt enligt grundbestämmelser i regeldokumentet för stöd till ideella föreningar. Regeldokumentet finns här på sidan under "Information om stöd till föreningar för nedladdning och utskrift".