Föreningsstöd för integration

Lyssna

Föreningsstöd för integration riktad mot barn och unga 2017

Bakgrund

Många nyinvandrade har lite kontakt med svenskar och nästan inga möjligheter att prata svenska utanför skolan. Ett sätt att träffa andra människor och skaffa nya vänner är att engagera sig i en förening. Men det kan vara svårt för nyanlända flyktingar och andra invandrare som deltar i kommunens olika introduktionsprogram att hitta rätt i föreningslivet och ta första steget till en föreningskontakt. Den svenska föreningsmodellen är okänd för många nyanlända. Föreningsstödet är till för att nysvenskar ska få en möjlighet att integreras i det svenska samhället. Föreningslivet med sin rika flora och sina många mötesplatser är ett utmärkt forum för att binda ihop det nödvändiga med det roliga – att lära sig med och av varandra medan man utövar sin hobby.

Delaktighet i föreningslivet kan skapa bättre förutsättningar för nyanlända att lära sig samhällets koder, prata svenska i vardagen samt skapa ett kontaktnät och därigenom få större möjligheter att påverka sin livssituation. Kommunens ambition är att bidra till en ökad integration och att skapa möjligheter för nyanlända att lättare komma in i det svenska samhället.

Tomelilla kommun vill genom dessa pengar öka möjligheterna för föreningar att arbeta med integration i kommunen. Bidraget finns tillgängligt under 2016. Grundprincipen för bidragsformen är att det ska vara enkelt att söka och gå fort att handlägga och fatta beslut. Sökande förening som beviljas bidrag ska kunna komma igång med verksamheten snabbt efter att ansökan har gjorts.

Mål

Bidraget har till syfte att stödja och stimulera föreningslivets ideella ledare att medvetet bjuda in nyanlända flyktingar, flickor och pojkar, boende i Tomelilla kommun till att delta i föreningens verksamheter, pågående och nya. Det kan till exempel vara verksamhet inom föreningsliv (föreningskunskap, möten, frivilligarbete), idrott och kultur. Språk, samhällskunskap, gemenskap och hälsa är viktiga grunder för den verksamhet som ska få bidrag. Verksamheten ska ha som mål att integrera de nyanlända i vår svenska vardag genom att ge de nya svenskarna möjlighet att delta i verksamheter där både gamla och nya svenskar, pojkar och flickor, män och kvinnor deltar.

Vem kan söka?

Ideell allmännyttig förening som uppfyller kraven, Förutsättningar för föreningsbidrag i Tomelilla kommun.

Bidraget ges som ett komplement och utöver de bidrag som föreningen redan får, till exempel lokalt aktivitetsstöd och verksamhetsbidrag. Förening kan söka för flera projekt under året. Att arbeta uppsökande genom att vända sig till de olika typerna av flyktingboenden är positivt för ansökan om bidrag. Tomelilla kommun ser positivt på samverkan mellan olika ideella organisationer och kommunala verksamheter.

Bidragets utformning

Bidraget syftar till att nå resultat genom att skapa verksamhet som bidrar till integrering. Därför är bidraget resultatinriktat.

Bidraget kan ges på två sätt:

  • Ett grundstöd för att skapa en ekonomisk bas för denna typ av verksamhet. Grundstödet kan komma att betalas ut 2 gånger under året.
  • Ett resultatstöd för att just göra det viktigt att nyanlända flyktingar integreras i det svenska samhället. Resultatstödet är minimum 100 kr per deltagande barn/ ungdom samt nyanländ flykting. Resultatstödet bygger på att det i projektet finns minst 25% svenska barn/ unga.

Ansökan och handläggning

Ansökan ska göras på denna sida via vår självservice.

Då grundprincipen är att det ska vara en extremt kort ledtid mellan ansökan och beslut, beslutas varje ansökan direkt av enhetscheferna inom kultur- och fritid. Tagna beslut anmäls på Kultur- och fritidsnämndens nästkommande sammanträde.

Rapportering och kontroll

Förening som beviljats bidrag ska ha en nära och löpande dialog med kultur- och fritidsförvaltningens enhetschefer som är de tjänstemän som har ansvar för att beviljat bidrag följs upp genom kontroll av verksamhet och resultat.

Förening som tagit emot bidrag ska efter delavslut och helt avslutad bidragsperiod lämna ekonomisk redovisning för bidraget till kultur- och fritidsförvaltningen. Föreningen ska även lämna en enkel skriftlig rapport som fokuserar på vilken verksamhet som har bedrivits och vilket resultat avseende integration som har uppnåtts satt i relation till ändamålet för bidraget.

Redovisning för beviljade bidrag 2016 lämnar du här

För att erhålla resultatstöd skall blanketter för lokalt aktivitetsstöd lämnas i anslutning till projektets slutdatum.


Behandling av personuppgifter

Kultur och fritid behöver spara och behandla personuppgifter om er förenings kontaktpersoner och styrelsemedlemmar, så som namn, adress, telefonnummer och e-post. Syftet med en sådan behandling är för att kunna komma i kontakt med er förening, för att er förening ska kunna söka halltider och/eller söka bidrag, ansöka om lotteritillstånd samt finnas i vårt föreningsregister. Läs mer om hur Tomelilla kommun behandlar personuppgifter.

Kontakta oss

fritid@remove-this.tomelilla.se

0417-181 70