Efter den obligatoriska grundsärskolan finns gymnasiesärskolan som en frivillig och avgiftsfri skolform för dig som är mellan 16 och 20 år.

Du kan få gå i gymnasiesärskolan om du har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada, som gör att du inte klarar gymnasieskolans kunskapskrav.

Kommunen beslutar om vem som får gå i gymnasiesärskola. I Tomelilla kommun görs det av Centrala barn- och elevhälsan.

Mottagande i gymnasiesärskola

Frågan om en elev tillhör gymnasiesärskolans målgrupp kan ställas av vårdnadshavare och/eller personal i skolan. Centrala barn- och elevhälsan utreder då om eleven har rätt att bli mottagen i gymnasiesärskolan. Vårdnadshavaren måste ge sitt medgivande till utredningen. Kommunen fattar beslut om elevens behov genom att göra en psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk bedömning.

Program

Alla program är fyraåriga och det finns både nationella program och individuella program. Gymnasiesärskolan finns inte i Tomelilla. Du som är boende i Tomelilla kommun kan exempelvis välja gymnasiesärskolan i Ystad eller Simrishamn. De nationella programmen har en yrkesinriktning och på individuella program anpassas innehållet efter dina förutsättningar, behov och intressen.

Vad som händer efter gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan samarbetar med Arbetsförmedlingen och LSS-handläggare. Detta för att förbereda och skapa förutsättningar för ett så självständigt och givande vuxenliv som möjligt.

Efter gymnasiesärskolan kan du till exempel:

  • Arbeta
  • Göra praktik
  • Delta i daglig verksamhet
  • Fortsätta studera på vuxenutbildning, Komvux som särskild utbildning (tidigare kallad särvux), folkhögskola eller yrkeshögskola

Läs mer

På Skolverkets hemsida hittar du mer information om de olika programmen i gymnasiesärskolan.