Ungdomsgruppen

Fältinriktat arbete

Ungdomsgruppen arbetar utifrån familjenämndes uppdrag och har hela Tomelilla kommun som arbetsfält. Vårt arbete har utgångspunkt i socialtjänstlagen och FN:s barnkonvention.

I ungdomsgruppen jobbar två fältsekreterare. Vi jobbar med barn och unga både individuellt och i grupp, genom samtal och aktiviteter.

Hilde Pettersson har ansvar för socialt förebyggande arbetet, det vill säga samverkan med myndigheter avseende bland annat drogförebyggande arbete och stärka skyddsfaktorer kring barn och unga. Robin Reimers ansvar är riktad mot en ökad meningsfull fritid med högt ungdomsinflytande, utveckla mötesplatser och samverka med föreningslivet med fokus på den enskilda individen.

Genom olika insatser arbetar vi med att förebygga att barn och unga i Tomelilla börjar använda tobak, alkohol eller narkotika. Det görs i samverkan samt uppsökande arbete i miljöer där barn och unga befinner sig.

Via fältpass på kvällar och nätter arbetar vi för att kartlägga och synliggöra riskfaktorer som finns bland våra barn och unga. Vår roll är att skapa trygghet och finnas till hands för dialog, hjälpa unga, kontakta föräldrar, sociala jouren eller polisen vid behov.

Ungdomsgruppen ansvarar för olika aktiviteter/verksamheter så som ungdomsambassadörerna, ungdomens hall, youngster, drogvaneundersökningen/föräldramöte, digitala ungdomsträffen, medling vid brott, information/dialog om sociala medier och tobak i åk 5 och 6.

Kontakt

Du når Hilde och Robin via Tomelilla direkt 0417-18 000 eller våra sociala medier: Facebook; ungdomsgruppen i Tomelilla, Instagram; ungdomsgruppen.tomelilla, Snapchat: ugruppTomelilla

Vi finns till för dig som: 

  • Är ung i Tomelilla kommun
  • Behöver en vuxen att prata med
  • Är förälder och behöver stöd i ungdomsfrågor
  • Är vän, anhörig eller annan vuxen som har funderingar, tankar eller oro för någon ungdom i sin närhet. 

Vid all kontakt kan du prata om det som upptar dina tankar. Detta sker under sekretess men med anmälningsskyldighet om det finns misstanke om att barn far illa.