Ansvaret för snö- och halkbekämpning delar kommunen med Trafikverket, vägföreningar och fastighetsägare. Halkbekämpning utförs både i förebyggande syfte och vid behov på huvudgator, gång- och cykelvägar.

Gatukontoret utför vinterväghållning i Tomelilla tätort. I Skåne Tranås, Smedstorp, Lunnarp, Spjutstorp, Onslunda och Brösarp anlitas entreprenörer.

I Nationell vägdatabas (Länk nedan) kan du se vilka aktörer som ansvarar för de olika vägarna i kommunen. Välj väghållare i menyn som heter "välj vad du vill se i kartan" till vänster och zooma in på ett område.

Vinterberedskapen gäller vanligtvis november till april.

Vid snöröjning prioriteras huvudgator samt gång- och cykelvägar.

Villagator snöröjs först när de prioriterade gatorna är framkomliga.

Huvudgator: 4 cm

Gång- och cykelvägar: 4 cm

Villagator: 12cm

Webbkartan visar vilket snödjup som gäller på respektive gata. Webbkartan hittar du via länken nedan:

Det finns begränsat med ytor där snön kan läggas upp.

Bortforsling av snö görs främst om framkomligheten utgör fara. På villagator där fordon har svårigheter att mötas på grund av breda snövallar är första åtgärden att ordna ”mötesplatser”. Snöhögar exempelvis vid övergångsställen och i korsningar, flyttas eller körs bort efter behov.

Fastighetsägaren ansvar är att se till att trottoarer utanför dennes tomt är säkra genom att skotta, sanda, eller grusa. I de fall trottoar saknas ansvarar du istället för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen.

Brunnar ska hållas fria från snö och is så att smältvattnet kan rinna undan. Tänk också på att röja väg upp till din brevlåda, samt till dina avfallskärl, så att posten och sophämtningen kommer fram. Snö och istappar ska röjas bort från tak och takrännor.

Efter snösmältningen ska du sopa undan sand och grus från trottoarer, gångbanor och trappor utanför din fastighet.

Vårstädning efter snö- och halkbekämpningen görs vanligtvis under april-maj.