Kommunens torg och allmänna platser är samlingsytor för både Tomelillabor och besökande. Allmänna/offentliga platser i kommunen innebär i princip alla platser utomhus där allmänheten rör sig, till exempel gator, torg, parker och liknande.

Kommunen har totalt 23 lekplatser. Under 2016-2018 har lekplatser i byarna upprustats och under kommande år kommer upprustning att ske i Tomelilla tätort.

I Tomelilla kommun finns fina parker och grönområden att besöka. Lekplatserna sköts i regel av upphandlad entreprenör, medan många grönytor sköts av byalag genom nyttjanderättsavtal. Parkerna i Tomelilla tätort sköts av kommunens personal.

Stadsparken

Ett större renoveringsprojekt pågår just nu i Stadsparken. Vi kommer inom loppet av tre år renovera Stadsparken enligt gällande utvecklingsplan. Vi beräknar vara klara någon gång under år 2022.

Bland annat kommer vi 

 • byta ut föråldrat växtmaterial

 • fixa grusgångarna

 • förnya och förbättra belysningen

 • röja och plantera nytt vid ankdammen

 • sätta upp nya skyltar.

Under renoveringstiden kan lastbilar och större fordon förekomma i parken.

Övriga grönytor i kommunen

Tomelilla

Folkets park, ingång från Östergatan.

Onslunda 

Järnvägsparken med lekplats. Parken är uppkallad efter den järnväg som en gång gick genom byn.

Smedstorp

Gröne plan. Ligger ett stenkast från Smedstorps skola.

Brösarp

Byängen. Här firas många högtidsdagar. 

Skåne-Tranås

Parken intill den centrala kvarndammen.

Spjutstorp

Äng intill Bäckavallens dansrotunda. Här finns en lekplats invigd 2019. 

Lunnarp

Namnlös äng, intill idrottsplatsen, där Österlen Garden Show hölls 2018 och 2019. 

Ansökan om användande av offentlig plats lämnas alltid till polismyndigheten. Kommunens verksamhet samhällsbyggnad fungerar som remissinstans åt polismyndigheten vid upplåtelse av offentlig plats för olika ändamål. Ansökan hittar du på polisens hemsida.

Det finns många tillfällen då du kan behöva tillstånd för att använda offentlig plats, exempelvis:

 • Avfallscontainer 
 • Byggnadsställning 
 • Inplankning 
 • Skylift 
 • Försäljning 
 • Uteserveringar
 • Försäljningsstånd 
 • Varuvisning 
 • Kiosker 
 • Offentliga tillställningar som kräver markdisposition
 • Skyltning 

Ansökningsavgift 

Polismyndigheten tar ut ansökningsavgift för att behandla din ansökan och kommunen markhyra för den plats du får disponera.

Torghandel är öppet alla dagar på torget i Tomelilla mellan klockan 8.00 och 16.00 och är avgiftsfri. Är du intresserad av en torgplats skickar du in din ansökan till verksamhet samhällsbyggnad. E-tjänst och blanketter  hittar du längre ner på sidan.

Ansökan

Ny ansökan ska varje säsong lämnas in till polismyndigheten. Ansökningsblanketten ”Ansökan om tillstånd – begagnande av offentlig plats” finns att hämta hos polisen eller på webben www.polisen.se. Ansökan ska lämnas in senast två månader innan uppförandet. Ansökningsavgift ska betalas när ansökan lämnas in. Eventuell markhyra till kommunen kan tillkomma.

Allmänt

Det skriftliga tillståndet från polisen att anordna uteservering på trottoar grundar sig på att Tomelilla kommun medger markupplåtelse. Vid handläggningen tas hänsyn till om sökande följer dessa riktlinjer och råd för uteserveringar. Kommunen har beslutanderätt.

Markupplåtelsen för uteservering gäller från den1 april till 31 oktober, men kan också sökas för andra delar av året. Uteserveringen ska som regel ligga i anslutning till fasaden. De närboende ska inte bli störda av vare sig ljud, ljus eller tobaksrök. Högtalare får inte förekomma på serveringen.

Trottoarer som är mindre än två meter tillåter inga ytor för uteservering. På trottoarer som är bredare än två meter kan uteservering anordnas, men det fria passagemåttet ska vara1,30 m för gångtrafik, personer med rullstol m.fl. på trottoar.

Uteserveringens gränser ska tydliggöras med avgränsning/avskärmning på alla öppna sidor, för att undvika tillbud för t.ex. personer med synnedsättning. Avskärmningen ska ha en höjd på minst 0,90 m över mark och vara i kontrast mot omgivningen. Band eller rep är inte lämpligt som avskärmning.

Uteserveringen är en del av gatumiljön och ska därför placeras direkt på trottoaren utan upphöjt däck. Undantag för detta är vid kraftigt lutande trottoar. Däcket ska då kunna besökas av personer i rullstol, med barnvagn m.fl.

Uteserveringen ska städas dagligen. Uteserveringens område med avgränsningar ska ses över kontinuerligt, så att framkomligheten på gångbanan inte försämras.

Tänk på att blomlådor/krukor, trottoarskyltar och marknadsföring av varor inte får begränsa och hindra förbipasserande. Passagemåttet på 1,30 m ska respekteras. Hörn eller utskjutande delar på uteserveringen ska varningsmarkeras med kontrastfärg/markering mot omgivningen. För att uppmärksamma detta på kvälls/nattetid behövs även reflex.

Handlingar som ska bifogas

Vid ansökan ska följande handlingar bifogas:

 • En måttsatt planskiss, som redovisar placering, yttermått och det fria passagemåttet utanför serveringen för gångtrafikanter.
 • Fasadritning som redovisar serveringens utformning och placering till fasaden.
 • Beskrivning av vilken utformning det blir på avskärmningen, möbler, parasoller, markiser m.m.

Påföljd

Avvikelser från lämnat tillstånd accepteras inte. Rättelse ska ske omedelbart efter kommunens eller polisens påpekande. Åtgärdas inte påpekandet kan polisen återkalla tillståndet direkt. Kommunen kommer i sådana fall att överväga att inte bevilja tillstånd för kommande säsong.

Om en bygglovspliktig åtgärd vidtas utan lov kan det medföra påföljd och föreläggande enligt Plan- och bygglagstiftningen, PBL 11 kapitlet.

Kontakt för rådgivning

För kontakt med kommunens handläggare av tillståndsgivningen

eller rådgivning kring uteserveringens tillgänglighet ring kommunens växel på tel: 0417 – 180 00