För att få gräva i kommunens mark måste du ansöka om ett grävtillstånd. I samband med ansökan behövs också en trafikanordningsplan (TA-plan).

En trafikanordningsplan behövs också vid andra arbeten som påverkar trafiken eller parkeringar.

Du söker grävtillstånd genom att fylla i blanketten för ansökan om grävtillstånd via vår e-tjänst. Ansökan ska göras senast två veckor innan planerad arbetsstart.

Grävning och återställning ska utföras enligt kommunens angivelser.

Trafikanordningsplan

För arbeten inom Tomelilla kommuns vägområden krävs en tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan) som visar hur trafikanordningar, förbiledning av trafik och vägmärkesuppskyltning är tänkt att se ut.

Trafikanordningsplan måste lämnas in 14 arbetsdagar innan den ska påbörjas. Handläggningstiden på 14 dagar räknas från den tidpunkt då ansökans bedöms som komplett.

Ansökan med TA-plan ska:

  • innehålla en tydlig beskrivning av arbetsplatsen och planerade avstängningar/trafikanordningar
  • visa en tydlig omledningsvägvisning med symboler, om trafiken behöver ledas om
  • visa hur stor avstängningen är samt kvarvarande yta av gata och/eller gång- och cykelbana
  • innehålla en karta eller ritning med måttangivelser och referenspunkter till fastigheter eller gatukorsningar
  • ange utmärkningar och skyddsanordningar som kommer att användas
  • visa hur trafikanterna kommer påverkas.
  • ange utmärkningsansvarig samt kontaktuppgifter på TA-planen.

Du kan behöva polistillstånd

För att använda allmän plats kan det i vissa fall krävas polistillstånd.