Som fastighetsägare har du ett ansvar för gångbanor, trottoarer och trappor en bit utanför din tomt. Sikten ska vara god för gående och trafikanter. Vegetationen får inte skymma belysningsstolpar och skyltar eller vägmärken. Vid vinterväglag ska du se till att gångbanor, trottoarer och trappor utanför din fastighet är snöröjda, sandade eller grusade.

Klipp häcken för säkerhetens skull

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att sikten är fri i korsningar och vid tomtutfarter. Ska du plantera så tänk på att stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor placeras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen. 

Du som har tomt intill gata

Din häck ska växa inom din egen fastighet. Om buskarna växer sig utanför fastigheten kan fotgängare och cyklister tvingas ut på gatan, vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste se till att det finns en fri höjd utan växtlighet för trafikanterna samt att trafikmärken och gatubelysning inte skyms av växtlighet.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana, minst 2,5 meter
  • Över cykelväg, minst 3,2 meter
  • Över körbana, minst 4,6 meter

Du som har hörntomt

Om ditt hus har en hörntomt mot en en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat som skymmer sikten inte är högre än 80 centimeter över gatan i en sikttriangel som sträcker sig 10 meter åt vardera håll. Detta gäller även om ditt hus ligger vid en gång- och cykelväg.

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat som skymmer sikten inte är högre än 80 centimeter. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gång- och cykelvägen.

Vad händer om jag inte beskär växtligheten?

Om kommunen gör bedömningen att växterna på din tomt utgör en fara för trafiksäkerheten, skickar vi ett brev där vi uppmanar dig att klippa dem inom tre veckor. Har du inte klippt växterna efter tre veckor kan kommunen själva komma att göra det, på din bekostnad.