Som fastighetsägare har du ett solidariskt ansvar för gångbanor, trottoarer och trappor en bit utanför din tomt. Sikten ska vara god för gående och trafikanter. Vegetationen får inte skymma belysningsstolpar och skyltar/vägmärken. Vid vinterväglag ser du till att gångbanor, trottoarer och trappor utanför din fastighet är snöröjda, sandade eller grusade.

Växtlighet som skymmer fri sikt och tillgänglighet

Utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm räknat från gatans nivå inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm räknat från gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Tomt intill gata

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

- över gångbana: minst 2,5 m

- över cykelväg: minst 3,2 m

- över körbana: minst 4,6 m.

Vad händer om jag inte beskär växtligheten?

Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växterna på din tomt utgör en fara för trafiksäkerheten, skickar vi ett brev där vi uppmanar dig att klippa dem inom tre veckor. Har du inte klippt växterna efter tre veckor kan kommunen själva komma att göra det, på din bekostnad.