Skrotbilar, övergivna fordon

Lyssna

Bilskrotning

På Transportstyrelsens hemsida, https://www.transportstyrelsen.se finns information om avregistrering och skrotning av bil.

Övergivna fordon

Fordon som övergivits på allmän platsmark inom kommunen kan anmälas antingen via felanmälan via e-tjänst eller Tomelilla Kommuns växel 0417-18000

Ett övergivet fordon kan bli stående kvar under en längre tid medan kommunen arbetar med att få kontakt med ägaren och uppfylla de juridiska kraven som gäller för borttransport och skrotning av fordon.

Om det finns övergivna fordon på ett privat område vänder du dig till markägaren som i sin tur kan kontakta Kronofogdemyndigheten för att ansöka om särskild handräckning enligt lagen (1990:746) § 4 om betalningsföreläggande och handräckning.

Skrotbilar och miljöbrott

Enligt Miljöbalken är det förbjudet och därmed straffbart att överge en uttjänt bil på ett sätt som kan påverka människors hälsa och miljön. En bilägare kan åtalas för miljöbrott oavsett om bilen står uppställd på egen, annans eller övergivits på allmän mark.

Skrotbilar är farligt avfall

I avfallsförordningen definieras vad som räknas som farligt avfall. Dit hör skrotbilar som innehåller farliga komponenter och vätskor. En skrotbil räknas som farligt avfall tills den är dränerad på vätskor och andra farliga komponenter. Den måste därför tas om hand som farligt avfall vilket endast får göras av en auktoriserad bilskrotare.

Producentansvar

Förordningen om producentansvar för bilar (ny från 1 juni 2007) innebär att den som har tillverkat eller fört in bilar i Sverige ansvarar för att material och komponenter från de uttjänta bilarna återanvänds eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt. Producentansvaret för bilar omfattar hela bilen, även däcken. Men det finns också ett särskilt producentansvar för däck. Alla som producerar, importerar och säljer däck är skyldiga att ta emot de uttjänta däcken.

Lagstiftning för bilskrotning

Bilskrotningslagen är nu upphävd och har ersatts av lagen (2007:162) om bilskrotningsfond. Sammanfattningsvis kan man säga att bilskrotningsavgiften och premien försvunnit. På sikt innebär det att bilskrotningsfonden försvinner.