Samhällsutveckling och planering

Lyssna

Planering i kommunen

Samhällsplanering handlar om hur och till vad mark- och vattenområden ska användas. Det kan gälla allmän platsmark som t.ex. gator, torg och parker, och kvartersmark för bebyggelse och anläggningar, som t.ex. bostäder, handel och industri. Genom planeringen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra samtidigt som enskilda rättigheter ska beaktas. Detta sker i en öppen och demokratisk process som styrs av två lagstiftningar, plan- och bygglagen och miljöbalken.

Planeringen sker genom att olika typer av planer upprättas. De vanligaste är detaljplaner och områdesbestämmelser, samt översiktsplan.

Den fysiska planeringen i Tomelilla kommun styrs på en övergripande nivå genom översiktsplanering. I den översiktliga planeringen tar kommunen ställning till hur allmänna intressen skall vägas mot varandra. Översiktsplanen är kommuntäckande och den redovisar kommunens ställningstagande för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande utan fungerar som ett vägledande underlag för kommunens planering av bostadsförsörjning, verksamhetsområden, näringslivsutveckling, infrastruktur med mera.

I centralorten och tätorterna regleras planeringen på mer detaljerad nivå genom detaljplaner. Genom detaljplaner regleras mark- och vattenanvändning samt bebyggelse inom kommunen. Detaljplaner ska upprättas enligt Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande dokument. Detaljplaner görs för ett avgränsat område och de ger en samlad bild av områdets markanvändning av allmän platsmark, kvartersmark samt vattenområden och där anges hur miljön avses förändras eller bevaras.