Tillitsbaserad styrning

Vi växlar till ett nytt spår

Under lång tid har offentlig verksamhet i Sverige präglats av styrning uppifrån och nedåt. Det har i många fall lett till onödig administration och ineffektivitet. Verksamheter har upplevts som stelbenta och detaljstyrda. Genom att nu växla övertill en tillitsbaserad styrning vill vi, precis som många andra kommuner och myndigheter, flytta besluten närmare verksamheterna. Utgångspunkten för våra beslut ska vara medarbetarnas profession och kompetens, tillsammans med behoven hos våra kunder.

Så vad innebär tillitsbaserad styrning?

 • mindre detaljstyrning, kontroll och byråkrati
 • vi tar bättre vara på medarbetares och kunders kompetens och engagemang
 • högre kvalitet i våra tjänster och ett bättre arbetsklimat

 

En bättre välfärd

Genom att tydliggöra mandat, besluts- och analysarbete långt ut i verksamheten skapar vi goda möten mellan verksamheternas utvecklingsarbete och politiska mål och ideologier. Vi tar tillvara våra medarbetares kompetens och kan ha örat mot marken för att förstå våra kunders behov. Det hjälper oss att vara mer flexibla och att kunna ge kommunens invånare bättre service och välfärd.

Ett bättre arbetsklimat

Med tillitsbaserad styrning sätter vi en tillit till medarbetarnas kunskap och erfarenhet. Vi uppmuntrar dialog och samarbeten och att vi lär av varandra. Stödfunktioner som HR och ekonomiavdelning är just stödjande, inte styrande.

Med mindre detaljstyrning och byråkrati ges större lyhördhet, handlingsutrymme och självbestämmande i verksamheterna.

En modell med tre hörnstenar och sju principer

Så hur sipprar tillitsbaserad styrning och ledning ut i en organisation? Vad är det som krävs för att den ska slå rot? Med en enkel bild kan man beskriva det
som att vi har tre hörnstenar:

 • styrning
 • kultur och ledarskap
 • organisation och arbetssätt

De ska genomsyras av ett antal principer och ett tydligt fokus på verksamhetens syfte och kundens behov. De sju principerna är:

 • tillit
 • kundskap
 • stöd
 • öppenhet
 • delegering
 • samverkan
 • kundfokus

 

Målen sätts av politiker, verksamheten genomför

Varje verksamhets övergripande planering och mål tydliggörs i en verksamhetsplan och en kontinuerlig verksamhetsdialog. Vi prioriterar tid för nulägeskoll, analys och dialog för att ständigt kunna utveckla och förbättra arbetet och de tjänster vi erbjuder våra kunder.

Verksamhetsplanens innehåll

Med en verksamhetsplan får all möjlighet att klart och tydligt definiera sitt uppdrag, vad man vill uppnå och hur man ska nå dit.

 • Vad planerar vi för på längre sikt? Vi höjer blicken! Skapar gemensam riktning på längre sikt.
 • Vad behöver vi göra? Vi går från information till handling. Hur når vi målen?
 • Vad vill vi uppnå? Fokus på förändring. Förbättring inom uppdraget. Prioriteringar och mål.
 • Vad är vårt uppdrag? Syfter med det vi gör? Varför finns vår verksamhet och för vem?

Med verksamhetsplanen har vi nulägeskoll, prioriterar och planerar, genomför samt analyserar och följer upp. Den är en en modell för enheter, avdelningar, verksamheter och verksamhetsområden.

Driftschef, enhetschef, verksamhetschef och stödfunktion möts regelbundet i verksamhetsdialoger där man utifrån olika kompetenser lyhört följer upp och analyserar, lär av varandra och drar gemensamma slutsatser.

Här fokuserar vi på fakta när vi planerar för förändring och utveckling – vi går från information till handling.

Grundläggande för vårt nya sätt att arbeta är delade erfarenheter. Medarbetarna ute i verksamheterna identifierar problem, testar en åtgärd och analyserar utfallet. Om utfallet är positivt kan det delas med andra verksamheter och ligga till grund för liknande satsningar.

Beslutsvägarna är korta och vi delar med oss av de goda exemplen.

Den nya modellen innebär en tydlig gräns mellan politikers och professionens ansvar. Politikerna i kommunen får återkoppling från verksamheterna i form av omvärldsbevakning, analyser av nuläge och nyckeltal. Utifrån detta underlag och sin politiska övertygelse sätter de inriktningen för Tomelilla kommun med få och tydliga mål.

Inriktningen är en viktig grund för verksamheternas mål men innebär ingen detaljstyrning.

Alla medarbetares kompetens och erfarenheter är nödvändiga för våra verksamheter. Med större tillit ska alla ges möjlighet att påverka och utveckla sin verksamhet, att växa i sin yrkesroll, nå en större tillfredsställelse – och känna arbetsglädje.

Den nya modellen innebär att vi analyserar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Det är ett arbete som aldrig blir färdigt. Istället är det en resa i ständig förbättring och utveckling. För våra kunder och för våra medarbetare.

Senast uppdaterad: 2020-06-10