Tre övergripande mål

Kommunfullmäktige i Tomelilla har, för den nuvarande mandatperoden, pekat ut tre övergripande målområden för kommunens verksamhet. Dessa ska alla arbeta med genom att nämnder och verksamheter bryter ner dem till egna inriktningar att jobba med som syftar till att stärka respektive målområde. 

  • hållbar utveckling

  • delaktighet och egenmakt

  • trygghet och hälsa

Alliansens politiska program 2020-2022

De styrande allianspartierna - Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, har tagit fram ett program och ambitioner för den politiska inriktningen för nuvarande mandatperiod.

I Tomelilla vill vi ta tillvara kommunens styrkor, människors engagemang och förmågor.

Alliansen vill målmedvetet och engagerat arbeta med invånarnas, föreningarnas och näringslivets behov i centrum. Vi har många styrkor i vår kommun men vet samtidigt att samhällsutvecklingen de senaste decennierna inneburit förändringar för hur vi lever våra liv, hur vi arbetar och hur vi umgås med varandra.

De tekniska förutsättningarna utvecklas allt mer och vi är en av få kommuner i landet som själva aktivt investerar i fiberutbyggnad för att invånarna och den kommunala organisationen tillsammans ska ha en möjlighet att hänga med i utvecklingen, vara mer globala, tillgängliga och flexibla.

Vi vet också att vi har många nya utmaningar framför oss där förändringstakten i hög grad kommer att styras av omvärldens behov. Vi har sannolikt också många gamla arbetssätt som måste förändras för att lösa uppdragen på helt nya sätt. Vi ska exempelvis klara av en befolkningsutveckling där färre försörjer fler och en åldrande befolkning.

Vi behöver samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt förmågor och anställa nya yrkesgrupper i nya yrkesroller. Vi behöver hänga med i den digitala utvecklingen och vi måste kunna vara anpassningsbara och hantera allt tuffare ekonomiska förutsättningar.
 

Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, och Kristdemokraterna i Tomelilla delar många grundläggande värderingar och utgör tillsammans Allians för Tomelilla. I samband med valet 2018 fick vi förtroendet att styra kommunen 2019 - 2022.

I vår kommun finns många styrkor. Vi har de senaste åren utvecklats med en ”lagom” befolkningsökning som inneburit att vi klarat många utmaningar på ett bra sätt. Ordning och reda i vår ekonomi är en förutsättning för att säkerställa att Tomelillas invånare har tillgång till skola, vård och omsorg av hög kvalitet, men också för att klara de investeringar som behövs i framtiden. Vi står precis som resten av Sveriges kommuner inför tuffare ekonomiska tider. Då är det för oss i Alliansen självklart att ta ansvar för att skatteintäkterna används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi behöver ha en god beredskap och planering inför framtiden och vi vill fortsätta utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna.

Vi vill säkerställa att kommunen växer hållbart, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Det är ett ansvar vi måste ta, både när vi sätter mål för verksamheten och beslutar om prioriteringar. Det är vårt ansvar mot kommande generationer.

Tillväxten behöver vara balanserad genom att kommunen växer på ett sätt som inte äventyrar livskvaliteten för dem som redan bor i Tomelilla. Det innebär att vi prioriterar god kvalitet i skolan, vården och omsorgen. Vi ser det som en av våra viktigaste uppgifter att säkerställa.

Vi siktar på en långsiktigt hållbar utveckling, att vara bäst är inte nödvändigtvis vårt mål. Men att sträva efter ständiga förbättringar utifrån vårt specifika och lokala utgångsläge är definitivt en målsättning.

All utveckling kräver samarbete. Tomelilla kommun och dess förvaltning ska vara en drivande kraft för mer samarbete, både inom organisationen och utanför. Det behövs för att vi ska klara av att använda våra resurser så effektivt som möjligt, inom alla ansvarsområden. Både inom och mellan kommunens verksamheter och bolag, med näringslivet, den tredje sektorn och sist men inte minst med andra kommuner. Vi ska aktivt lära oss av andra, utveckla vårt arbete med internationalisering där det behövs och utnyttja de möjligheter som EU erbjuder, både vad gäller struktur- och sektorpengar.

För att möta framtidens utmaningar behöver Tomelilla vara en smart kommun som tar tillvara nya idéer och innovationer, arbetar med digital transformation och lär av andra.

Vi ska arbeta aktivt med tre inriktningar:

Hållbar utveckling
• förenkling som leder till att fler gör det som är långsiktigt hållbart
• god utbildning

Delaktighet och egenmakt
• delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin vardag
• livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning underlättas

Trygghet och hälsa
• inspiration till ett aktivt liv för bättre hälsa
• upplevd trygghet ökar

Förvaltningen har utarbetat en ny styrmodell och ett ledningssystem som bygger på tillit och där styrningen öppnar upp för dialog, både inom organisationen och med andra. Att styra med tillit innebär att ta tillvara invånarnas och medarbetarnas förmågor och engagemang. Det handlar om att arbeta invånardrivet och utgå från deras, företagens eller besökarens behov.

I Tomelilla är utvecklingen av ledarskapet viktigt. Kommunen ska ha duktiga ledare på alla nivåer. Här ska finnas en tillåtande kultur där medarbetare vill och vågar testa nya idéer. Ingen verksamhet är bättre än sina medarbetare och därför ska också en medarbetarpolicy utarbetas. Våra chefer ska tydligt ta ansvar för verksamhetens kvalitet, utveckling och ekonomi. Då krävs också träning och goda förutsättningar för att kunna styra och utveckla verksamheten. Den nya styrmodellen är ett viktigt steg i den riktningen. Där utvecklar och sammanställs kontinuerligt nulägesanalyser som tillsammans med vår omvärldsorientering, vårt kvalitetsarbete och ekonomiska prioriteringar går allt mer från kontroll till att ha koll på verksamheten.

För att öka vår attraktivitet som arbetsgivare ska vi genom stor flexibilitet och med stöd av att kommunen är en enda förvaltning, söka hitta arbetstidslösningar men även verksamhetsöverskridande kombinationstjänster som möjliggör för fler att nå heltid.

Ensam är inte stark. Tomelilla ska vara en kommun där möjligheterna till uppkoppling finns. Det är viktigt för att kunna tillvarata internets möjligheter och för att de som vistas i kommunen ska kunna vara del av ett globalt sammanhang. Digitalisering och automatisering är också nödvändiga verktyg för att kommunen ska kunna bli den plattform som möjliggör för människor att utveckla sig själv och förverkliga sina visioner.

I Tomelilla kommun ska vi på tre års sikt ha en kommun som:

• har en verksamhet som tänker ”digitalt först” och driver digital anpassning och verksamhetsförändring i de kommunala verksamheterna med fokus på kommuninvånarnas behov.
• har välutvecklade E-tjänster.
• har som målsättning att utvecklas som boendekommun, med blandade boendeformer.
• ser ett trendbrott i Tomelillabornas upplevda trygghet. Alliansen vill utöver utveckling av trygghetsfrågor som belysning, trygghetsvandringar arbeta aktivt med föreningsliv och föräldrar.
• har fokus på att hållbarhet handlar om samberoendet mellan människa och natur. Tomelilla kommun ska minska sitt miljömässiga fotavtryck, utveckla folkhälsoarbetet och ta ett större ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser.

Tomelilla ska vi utveckla såväl kommunen som centralorten till en inbjudande miljö för boende, besökare och näringsliv.

På tre års sikt vill vi ha en kommun som:

• möjliggör och tar tillvara kraften hos människor som vill vara med och utveckla Tomelilla. Under 2020 kommer en ny vision för kommunen att tas fram. Med den som utgångspunkt vill Alliansen utveckla en visionsfond som ett gott exempel, där invånare kan söka pengar för projekt som bidrar till hållbar samhällsutveckling i riktning mot visionen Tomelilla 2030.

• erbjuder digitala samråd inom planverksamheten och tillgängliggör vår översiktsplan digitalt.

• har effektiviserat sitt administrativa arbete genom automatisering och digitala medarbetare.

• utnyttjar geo-data i fler verksamheter och för invånarna.

• har utvecklat sitt detaljplanearbete och har mark (både för fribyggare och industri) redo för byggande och exploatering.

• har ett VA-bolag som fungerar väl och genomför planerade investeringar.

• har minst ett verksamhetsområde med fördjupat samarbete med andra kommuner.

• har säkerställt att öppettider och utbud inom kultur- och fritidsverksamheten matchar invånarnas behov. Fler mötesplatser över ålders- och verksamhetsgränser har skapats.

• har utgått från barn och ungas intresse när föreningsbidragssystemet utformats.

• tillsammans med näringslivet har en väl utvecklad marknadsföring med vårt platsvarumärke som utgångspunkt för kommunens invånare, besökare och investerare.

• har utarbetat fler och smartare sätt att göra det möjligt för invånare och företag att bidra till Tomelillas utveckling genom fokusgrupper med representanter från kommun, näringsliv,skola/akademi och föreningsliv för att arbeta fram förslag till nya lösningar på de problem och utmaningar kommunen har eller står inför. Alliansen vill att kommunen ska fortsätta utvecklas med öppenhet för nya idéer och perspektiv, både externt och i kommunens egna verksamheter. Vi har förväntningar på ett innovationsarbete med en accelerator/hubb tillsammans med fler aktörer som kan bidra till mer idéutveckling och framförallt förverkligande och införande av nya idéer.

I Tomelilla ska vi utveckla en rehabiliterande socialtjänst samt vård- och omsorgssektor tillsammans med en boendestrategi som gynnar integritet och egna boendeformer.

På tre års sikt vill vi ha en verksamhet där:

• det finns en stark tilltro till ett rehabiliterande synsätt, människans inre kraft och varje människas möjlighet att ta ansvar för sitt eget liv.

• digitalisering och automation har frigjort resurser för värdeskapande arbete och ökat självständigheten för kunderna.

• det finns en samverkan med volontärer och civilsamhället.

• personalens kompetens optimeras genom flexibla lösningar och kompetensutveckling, så att olika yrkesgrupper kan samarbeta med fokus på invånarnas behov.

• samverkan över verksamhetsgränser är en självklarhet.

• integration fungerar så att människor upplever delaktighet snarare än utanförskap.

• kommunen arbetar med modellen ”Min väg mot försörjning” som syftar till att stärka människors förmåga att försörja sig själv och bidra till det gemensamma. Det innebär att arbetet med försörjning sker i nära samarbete med utbildning och arbetsmarknad på ett integrerat sätt; där ingen invånare med arbetsförmåga kan förvänta sig att bli försörjd av det offentliga utan krav på motprestation.

Får vi väljarnas förtroende att fortsätta leda Tomelilla kommun vill vi på fem års sikt:

• utveckla en boendeform för seniorer som inte behöver vårdboende, men exempelvis upplever ensamhet och otrygghet i sitt boende eller av någon annan anledning vill lämna sin nuvarande bostad. Alliansen vill tillsammans med bostadsaktörer stimulera och utveckla nya former av boenden för seniorer som kan erbjuda olika former av tjänster, stöd, gemenskap och aktiviteter.

• leda en verksamhet som är drivande i den digitala omställningen.

• utveckla fler former av LSS-boenden.

• ha en verksamhet som fullt ut tar tillvara på människors förmågor och alltid primärt har ett fokus på att facillitera verksamheter och skapa aktivitet i förhållande till att enbart leverera insatser.

• att utbudet av vuxenutbildning är välutvecklat och går i takt med behoven hos invånare och företag.

På tre års sikt vill vi:

• att kommunen i samarbete med andra aktörer och näringsidkare bidrar till att profilera Tomelilla som en kraftfull aktör ”från jord till bord” och har utvecklat ett gemensamt arbete för att stärka vårt platsvarumärke.

• att kommunen bibehåller sina lokala tillagningskök och att kommunens måltidverkstad fortsätter utveckla sina kvalitativa resultat för att skapa mervärde och ett fortsatt bra näringsinnehåll i vård, omsorg och skola.

Driva kompetensförsörjning som stärker kommunens konkurrenskraft.
Alliansen vill utveckla barn- och utbildningsverksamheten för kontinuerligt förbättrade resultat. Särskilt fokus ska ligga på gymnasiebehörighet. Alla barn har rätt till en bra start i livet.

Familjer som behöver stöd ska få det och förskolan ska erbjuda god, stimulerande omsorg och kunskaper som behövs för att börja skolan med goda förutsättningar. Skolan spelar en viktig roll för att alla barn ska få goda chanser att förverkliga sina drömmar, oavsett var de kommer ifrån eller vilken utbildningsnivå deras föräldrar har.

I Tomelilla ska alla barn och elever kunna förvänta sig en trygg förskole- och skolmiljö med kunskap i fokus. I våra förskolor och skolor finns goda möjligheter att tillvarata den höga andelen behöriga pedagoger och samtidigt möjliggöra för andra yrkeskategorier att skapa goda samarbeten med fokus på barnens och elevernas behov.
Tomelillas förskolor och skolor ska aktivt arbeta mot mobbning genom forskningsbaserade metoder. Det arbetet ska fortsätta och utvecklas, inte minst med fokus på den mobbning som sker på nätet.

Det pågår ett arbete för att minska skolfrånvaro, förbättra studieron och öka skolresultaten. Lämpliga åtgärder ska göras på varje skola, så att både elever och lärare kan få en mer trivsam och stimulerande arbetsmiljö. För att även den fysiska skolmiljön ska vara god är det en viktig princip att den som medvetet förstör, exempelvis genom klotter, ska medverka till att återställa det skadade.

Att klara skolan med godkända betyg minskar risken för bland annat framtida fysisk och psykisk ohälsa, missbruk och bidragsberoende. Sambandet gäller också omvänt, ohälsa ökar risken för sämre skolprestationer. Därför ska det finnas goda möjligheter till fysisk aktivitet dagligen. Den psykiska ohälsan hos barn och unga är en stor utmaning för många kommuner. Sambandet mellan barns hälsa och kunskaper är tydligt, varför tidiga förebyggande insatser för barn i riskgrupper ska prioriteras.

Elevhälsans arbete ska vara förebyggande och hälsofrämjande samt utföras av behörig och kompetent personal. För att stötta elevernas kunskapsutveckling och hälsa ska alla elever ha tillgång till elevhälsa under skoltid. Alliansen vill att förskolan, skolan, socialtjänsten, primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att utveckla sitt samarbete för att säkerställa att barn och unga inte far illa.

Skolan i Tomelilla ska ha en tydlig koppling till och arbeta i samverkan med det lokala näringslivet, för att eleverna ska få en uppfattning av den lokala arbetsmarknaden redan tidigt i åldrarna. Entreprenörskap och företagsamhet ska vara en naturlig del av utbildningen.

På tre års sikt vill vi ha en förskole- och skolverksamhet med:

• resultatförbättring och som levererar resultat som är bättre än ett ”objektivt” förväntat resultat, alltså dagens utgångsläge.

• verksamhetsstabilitet och ett utvecklat arbete med långsiktigt hållbar skolorganisation, skolpeng och ledningsstruktur.

• tydliga erbjudanden om förskolor och skolor med olika inriktningar.

• en förskola och skola som arbetar med digitalt först och tar tillvara de digitala möjligheterna för barn och unga att nå goda resultat.

• införd kvalitetspremie för de enheter som förbättrar sina resultat.

• en gemensam familjecentral tillsammans med Region Skåne.

• en utbildning som bidrar till ungas valfrihet. I Tomelilla ska kommunens verksamheter samarbeta för att skapa en tydlig lokal arbetslinje med höga krav på jobb och egen försörjning, låga trösklar in på arbetsmarknaden och bra matchning.

• ett arbete som förebygger och motverkar all form av diskriminering. Alliansen vill utveckla metoder för att flickor och pojkar ska få växa upp och utvecklas fria från hedersförtryck. Det är viktigt att föräldrar tidigt får kunskap om viktiga värden som ligger till grund för det svenska samhällets syn på jämställdhet och annat som rör flickors och pojkars lika värde och rättigheter.

Budget 2020

För den av kommunfullmäktige antagna budgeten för 2020, finns följande inriktning.

Tomelilla kommun är en mycket bra plats att leva bo och verka i. Vi har en stabilt ökande befolkningsutveckling, vilket ger oss stora möjligheter till samhällsplanering utan för tvära kast. Ambitionen är att våra kommuninvånare ska känna att Tomelilla kommun är en positiv kraft, som möjliggör för våra invånare att förverkliga sina idéer och leva ett gott innehållsrikt liv.

Genom ett strukturerat arbete är ambitionen att vi som kommun ska bli en av Skånes bättre boende och företagarkommuner. Vi ser att vägarna dit både är förändring av inre arbetssätt i förvaltning, för att leverera grunden för en god boendekommun, hög klass på boende, miljö, vård, omsorg, förskola och skola.

Fortsatt ser vi att kärnan i detta är att hitta väl fungerande lösningar, som har möjlighet att få stöd hos så många folkvalda som möjligt. Vi kommer transparent och öppet leda ett framåtsyftande arbete, där det goda samtalet är grunden för att hitta lösningarna.

Alliansens politik bygger på prioriteringar kring att ge individer förutsättningar för att lyckas och göra egna goda val. Nyckeln till att kunna göra dessa framtidsval är kunskap. Den goda starten i livet – de första åren i förskolan och grundskolan, spelar här en avgörande roll.

Förskolan och grundskolan ska möta alla barn och elever utifrån sina individuella förutsättningar. Möjligheterna att kunna leverera bra kunskapsresultat finns i många avseenden, men vi behöver få ett nytt fokus på arbetsglädje och kunskap, vilket ger trygga och stolta elever.

Samarbetet kring barn, unga och unga vuxna behöver bli tydligare. Vi är en enda förvaltning i Tomelilla kommun och samarbetet över verksamhetsgränser och tillsammans med Polis och Region ska förbättras. En uppstart av Familjecentralen är en viktig del för att skapa tydligare samband som stärker det gemensamma fokuset på barnen över verksamhetsgränserna.

Vi ser också att barn och unga har en viktig del i utvecklingen av vår kommun, inte minst vad gäller hur vi framåt arbetar med införandet av Barnkonventionen. Det är både bra och välkommet att Ungdomsrådet är uppstartat. De gör ett viktigt demokratiarbete som i Alliansbudgeten stöttas med en handläggare på 30%.

Våra omsorgsverksamheter är viktiga delar i vår kommuns huvuduppdrag. Arbetet med att öka delaktighet och livskvalitet är prioriterat både för äldre och funktionshindrade. I Alliansbudgeten införs både Måltidsvänskonceptet + 50 tkr, där frivilligarbetare besöker och äter ihop med äldre som vill ha måltidssällskap samt skol/gymnasieungdomar i omsorgen, + 250 tkr. Alliansen vill även lyfta nivån på habiliteringsersättningen inom LSS från 43 kr till 70 kr för heldag och från 30 kr till 40 kr för halv dag.

Livsglädje och stimulanser är viktiga - för att just hela livet ska levas!

Byggandet av olika typer av bostäder fortsätter att utvecklas positivt. Under 2020 kommer byggandet av både bostadsrätter och hyresrätter att ligga på en hög nivå. Det är positivt att Österlenhem AB under kommande år bygger hyresrätter i Smedstorp. Byggnationerna ger en varierad bostadsrotation som ger möjlighet för ökad inflyttning i tex villor och mangårdsbyggnader.

Våra mindre tätorter behöver ett försköningsprogram. Avsikten finns att inbjuda invånare och byalag för att förbättra trivsel och attraktivitet, Alliansen anslår +250 tkr till detta årligen.  

Under året planeras för en multiarena, för att skapa positiva mötesplatser för våra kommuninvånare. I Alliansbudgeten ger vi uppdrag att utreda och införa en försöksverksamhet med fritidscheck och har avsatt en förstärkning på +250 tkr för att ge fler möjligheten att utöva kultur-, idrott eller annan föreningsverksamhet.

Under 2020 prognostiserar SKL och regeringen att det sannolikt blir en avmattning i konjunkturen. För Tomelilla kommun är det än mer angeläget att fortsätta vårt arbete med god service till näringslivet. Det är i de små och medelstora företagen de nya jobben skapas. Alliansen kommer vara pådrivande för att fortsätta arbetet med ett gott företagsklimat, med målet att vara bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs företagsranking. En viktig del är att följa upp och förbättra svagheter i tidigare års mätningar. Ambitionen finns att öka politikens närvaro och besöken hos våra företagare.

En Krångelombudsman inrättas på deltid, för att tillsammans med företagare och invånare hitta onödiga krångligheter och underlätta förenkling och förbättrad service.

Tomelilla kommun kommer fortsätta arbetet mot ett serviceinriktat och effektivare arbetssätt. Vi kommer öka hastigheten på digitaliseringsarbetet, inte minst tack vare de statsbidrag vi erhållit på drygt 5 mnkr. Genom dessa projektmedel kommer vi kunna tillvarata flera digitala lösningar som möjliggör användning av skarpa personalresurser på rätt ställen.

Tomelilla Direkt införs succesivt och möjliggör enklare hantering av många ärenden med snabbare svar till invånare och kunder. Tomelilla Direkt kommer även att öka effektiviteten i handläggning.  Fiberutbyggnaden är en angelägen fråga, där vi under året kommer ha en politisk diskussion kring både fiberförsäljning och framtidens fiberutbyggnad. Strävan finns att lösa utbyggnaden med aktörer på marknaden.   

Jobb och egenförsörjning är nyckeln till en bra integration. Vi avser under året att arbeta aktivt med att minska utanförskapet. Detta ska ske inte minst med prioritet på kvinnor och unga, genom Komvux och SFI-undervisningen, som vi menar behöver förbättras och kopplas till vårt lokala näringsliv. Alliansbudgeten förstärker detta arbete med +800 tkr.

Samordningen som infördes 2018 mellan försörjningsstöd och arbetsmarknad är en viktig del i vårt arbete med att så många som möjligt ska vara i egen försörjning. Den statliga förvirring som dessvärre finns inom Arbetsförmedlingens område kommer behöva följas nogsamt för att inte tappa tempo i vår strävan – fler i jobb och inget bidrag utan motprestation.

Projektet Medskapande mötesplats kommer under 2020 vara en del av ingången för att skapa kontakter och kunskaper för bättre och smidigare integration.

Arbetet med att etablera ett verksamhetsinriktat lokalt Brottsförebyggande Råd har fungerat väl. Det täta samarbetet i trygghetsfrågorna fortsätter med inriktning på samarbete mellan kommunerna i Sydostskåne och vår räddningstjänst SÖRF.

Under 2020 kommer vi fortsätta arbetet med att förstärka trygghetsarbetet med väktare vid vissa tillfällen. För att öka tryggheten ska vi arbeta med förebyggande arbete med föräldrar och föreningsliv, men också aktiva riktade insatser för att stoppa och förebygga kriminalitet i nära samverkan med polis, företagare och andra myndigheter såsom Ystad Österlens Miljöförbund och dess alkoholenhet.

Kommande år bedömer vi att alkoholenheten kommer bli en del av Ystad Österlens Miljöförbund, då vi ser stora samordningsvinster, både vad avser kompetens och helhetssyn. Detta ger goda möjligheter till bättre service och mer samordnad tillsyn inte minst för våra företagare.

Tomelilla kommun har som ambition att ligga bland de 10 bästa klimatkommunerna i Skåne, där vi behöver fortsätta arbeta ambitiöst med koldioxidutmaningarna.  Hållbarhet i agerandet är helt avgörande för framtiden och vi som kommun ska agera föredöme. Vi ska öka andelen fossilfria fordon, för att bringa ner den kommunala användningen av svarta kolatomer. Arbetet med att användning av plastprodukter blir mer hållbar samt utfasning/utbyte av kemikalier ska fortsätta.  

Under 2020 hoppas vi att det Österlengemensamma vattenbolaget kommer vara på sin plats. Vi ser stora utmaningar inom de närmaste årtioendena inom VA-området och det är angeläget att VA-bolaget snabbt kommer i drift.

Till våren kommer förslaget till Tomelilla kommuns Livskvalitetsprogram – där samlas områdena folkhälsa och miljö för en hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. En viktig del i ett helhetsarbete med fokus på både invånare och miljön.