2020-2021

Tomelilla kommun tar regelbundet  fram en omvärldsanalys - här hittar du den för 2020 - 2021.

Genom omvärldsanalys kan vi arbeta proaktivt med de omvärldstrender och specifika utmaningar som påverkar kommunen. Vi planerar för att använda våra gemensamma resurser på bästa sätt, vi minskar kunskapsglappet mellan nutid och framtid. När vi tar hänsyn till omvärldens påverkan kan vi få en planering som är effektiv och som kan utveckla kommunen i en hållbar riktning.

Vi vill påverka den omvärld vi lever och befinner oss i, vi vill inte bara anpassa oss efter förändringarna utan vi vill vara drivande och ledande i utvecklingen.

  Vi behöver kunskaper om vad som händer i omvärlden och vi behöver trendspana. Hur påverkar trenderna oss? Är vi rustade att fatta beslut och arbeta på ett sätt som vår omvärld, invånare, besökare och näringsliv kan förvänta sig?

  Det är viktigt att alla våra verksamheter har insikt i och förstår vad som händer i omvärlden för att vi ska kunna möta de utmaningar vi står inför. Lika viktigt är det att vi arbetar gränsöverskridande eller för att uttrycka det på ett annat sätt – att vi arbetar i de mellanrum som alltid uppstår och finns mellan verksamheter, organisationer och myndigheter.

  Vår ledarpolicy präglas av begreppet ”mod”. Modet att arbeta med en ständigt utvecklad servicenivå till kommuninvånarna ska vara en självklarhet för Tomelilla kommuns chefer. Vi vill att våra chefer ska leda sina verksamheter mot måluppfyllelse och med resultat. Vi ska visa mod att gå in i förändring och förbättring, prova nya vägar och arbetssätt.

  Vi behöver även ha modet att vara mellanrumsledare. Det innebär att vi ökar vår kompetens att samarbeta med andra, jobba i mellanrummen mellan organisationer och individer och att förstå varför vi behöver göra det. Vi arbetar med stora och ibland komplexa frågor, lösningar och beslut, samtidigt som omvärlden rör sig snabbt. Det är en utmaning vi behöver ta oss an på allvar. Samtidigt pågår arbetet att utarbeta en medarbetarpolicy med syftet att tydliggöra medarbetarrollen på ett likvärdigt sätt.

  Vi vet också att ekonomin i kommuner och regioner kommer att försämras de närmaste åren. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har konstaterat att det ”krävs radikala förändringar för att hitta sätt att ge brukare/kunder den service som de efterfrågar, till en lägre kostnad”. Vi vet att vi har en befolkningsstruktur där färre ska försörja fler. Antalet barn och äldre blir fler jämfört med oss som arbetar och det leder till att kostnaderna ökar mer än vad intäkterna kommer att göra.

  Men … förväntningarna på oss minskar inte, tvärtom vet vi att individualiseringen och människors krav på egenmakt ökar. Fler är ekonomiskt oberoende och har en förbättrad levnadsstandard, en bättre hälsa, kräver individuell handlingsfrihet och vill fatta egna beslut om sin livssituation. Precis som på andra platser vill också våra invånare ha en service som är enkel, snabb och flexibel. En positiv utveckling som i kombination med våra krympande resurser ställer nya krav på oss.

  I trend- och omvärldsanalysen utgår vi från fem megatrender som vi bryter ner till Tomelillas perspektiv och utmaningar:

  •  globalisering
  •  demografi och urbanisering
  • individualisering
  • digitalisering
  • miljö och hållbarhet

  För att klara av utmaningarna behöver vi förändra sättet vi arbetar på, erbjuda lika bra eller helst bättre service till lägre kostnad. Vi behöver gasa och bromsa samtidigt eller med andra ord, utveckla och effektivisera parallellt. Det är viktigt för oss att kunna investera i nya verksamheter eftersom vår kommun växer. Vi får nya och fler invånare som inte söker sig till större städer, utan till det vi istället kan kalla för ”rural” urbanisering.

  Några viktiga saker som vi redan påbörjat är att våra politiker i kommunfullmäktige minskat antalet mål och styr med färre och strategiska inriktningar som vi ska arbeta vidare med och följa upp genom kontinuerliga nulägesanalyser och tillitsbaserad styrning. Med andra ord, en kommuns komplexa verksamhet kan inte styras som tidigare genom allt fler detaljerade mått och allt fler mallar som signalerar kontroll och i värsta fall brist på tillit.  I en tid då allt mer handlar om att finna nya sätt att lösa saker, krävs en kultur samt ett ledar- och medledarskap som öppnar för innovation och tillvaratagande av kunskaper och förmågor.

  Vi har vårt digitaliseringsarbete med vår digitala strategi som utgångspunkt. Vi arbetar i ett nytt ledningssystem med tillitsbaserad styrning som utgångspunkt, en serviceplan, med mera. Sist men inte minst, vi är inte unika, samma sak sker runt omkring oss.

  Därför ska vi...

  • Vara innovativa och arbeta i mellanrummen. Fokusera på ”snabbt, kvickt och enkelt”, det som med lite andra ord står i den förvaltningslag som styr vår verksamhet. Ha lite mindre fokus på stora utredningar och plandokument, vara modiga, testa och lära nytt. Sprida våra kunskaper om både misslyckade och lyckade lärdomar till våra arbetskamrater. Goda lösningar och idéer finns där ute, så var en ”copycat”.
    
  • Utgå från digitalt först i alla verksamheter. Vi är bara i början av en fantastisk utveckling och det ska vara enkelt att ha kontakt med kommunförvaltningen.
    
  • Digitaliseringen förändrar vårt samhälle och är ett av våra viktigaste verktyg för att effektivisera och förnya offentlig verksamhet. Med hjälp av den kan vi också stärka demokrati och invånarinflytande.
    
  • Vara medvetna om att vi lever i ett samhälle som bygger på att allt fungerar, utan avbrott eller krångel, inte minst digitalt. Vi är sammankopplade globalt som aldrig förr vilket gjort att vardagen blir enklare och vårt välstånd utvecklas. Med all utveckling följer risker och sårbarhet, exempelvis vet vi att vårt behov av energi och elförsörjning är stort och kan vara sårbart. Vi behöver ha en riskmedvetenhet och vi behöver planera för det oväntade.
    
  • Ha kundfokus. Värdet och livskvalitén för invånaren ska alltid vara i fokus och vi ska göra det enklare för de som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun. I vår utvecklingsresa ingår att arbeta bort ineffektiva arbetssätt, våra resurser är inte statiska och vi finns på jobbet för våra invånare.
    
  • Fördela resurserna så att kundnyttan är optimal och alltid värdera inom vilka områden vi kan bidra till att koppla samman och facilitera olika samhällsaktörer samtidigt som vi själva är leverantör av stöd och service inom välfärdsområdet.


  /Britt-Marie Börjesson, kommundirektör

  Megatrender - drivkrafter som påverkar oss

  Drivkrafter och trender som påverkar alla samhällen genom att ge konsekvenser på näringsliv, samhälle, kultur, ekonomi och människan. En drivkraft gör att trenden sätts i rörelse och tar en riktning dvs. ökar eller minskar.

  Det finns fem stycken megatrender som kommer att påverka oss i stor utsträckning, redan idag och i framtiden:

  • globalisering
  • demografi
  • individualisering
  • digitalisering
  • klimatet

  Kostnaderna för transporter och informationsöverföring har minskat och vi har fått en ökad rörlighet av varor, tjänster, kapital, information och människor. Världens länder och människorna kommer närmare varandra och får en allt mer gemensam ekonomi, kultur och politik.
  Globaliseringen skapar förutsättningar för företag och individer att samverka och driva företag i olika länder. Det leder även till ökad konkurrens som leder till kostnadsminskning och lägre konsumentpriser. En ökad konkurrens ställer högre krav på en ökad omvärldsorientering och högre kunskapsnivå inom näringslivet. Samhället i stort får en ökad mångfald

  Globalisering i Tomelilla

  Påverkan och konkurrens från olika delar av världen ökar ständigt. Det finns företag i Tomelilla kommun som har hela världen som marknad och i högsta grad är en del i en global värld. Vår region lockar besökare och är en del av erbjudandet till den globala besökaren. Det är viktigt att skapa ett bra företagsklimat i kommunen samt att som kommun vara attraktiv för de personer som verkar i företagen. I och med ökad import och export av varor ökar kravet på god infrastruktur och snabba leveranser för transporter av gods.

  Globalisering skapar förutsättningar för en gränslös marknad och behovet av en fast punkt för entreprenörskap minskar, vilket leder till nya möjligheter inom företagande, utbildning och arbete. Tomelilla är en självklar del av sin omvärld och påverkas av beslut som fattas internationellt, nationellt och regionalt.

  Befolkningen fortsätter att öka och väntas öka med mer en miljard de närmsta femton åren. Genom förbättrade levnadsförhållande och bättre sjukvård blir människor äldre och lever längre. Andelen äldre ökar, både i industriländer och i utvecklingsländer, detta är en utmaning som ligger högt på den politiska agendan. Andelen äldre ökar samtidigt som det föds färre barn per kvinna. I Sverige bor cirka 39% av befolkningen i storstaden, när staden blir norm stärks städernas betydelse som politisk maktfaktor och kultbärare.

  Urbaniseringen sker inte längre genom stora omflyttningar från landsbygden till städerna. De stora städerna växer främst genom invandring
  och fler födda. För första gången i historien bor nu en större del av jordens befolkning i städer än på landsbygden.

  Välfärden ska finansieras i fråga om sjukvård, pensionssystem och äldreomsorg är i fokus. Allt färre måste försörja allt fler äldre och det ställs högre krav på produktivitet från människor i yrkesverksam ålder samtidigt som efterfrågan på sjukvård och äldreomsorg ökar.

  Demografi i Tomelilla

  Befolkningstillväxten i Tomelilla har ökat de senaste åren, ökningen har skett genom inflyttning. I Tomelilla ser vi effekterna av en rural urbanisering, det visar på att urbanisering inte sker på bekostnad av landsbygden, dock ser vi att åldersstrukturen förändras och andelen äldre som bor på landsbygden tilltar.
  I översiktsplanen är befolkningsmålet för 2025 satt till 14000 personer. En ökning som kräver planberedskap för byggnation av bostäder och en beredskap för skola, vår och omsorg. Trenden visar att befolkningen blir äldre, färre personer ska försörja allt fler.

  Var invånarna väljer att bo påverkar möjligheterna att erbjuda god samhällsservice såsom exempelvis kollektivtrafik. Av de invånare som är 80 år eller äldre förväntas cirka 30% bo på landsbygden och 70% i tätorterna. För att stärka centrum i Tomelilla är det viktigt att tätorterna, främst centralorten fortsätter att växa genom inflyttning kan nya tillkommande invånare. Det ger ökat underlag för det som människor idag i större utsträckning efterfrågar, bl.a. kultur i ett vidare begrepp. Genom att äldre flyttar till tätorten och yngre till landsbygden, får vi en bostadsrotation som kan göra att kommunens landsbygd vitaliseras och säkerställer generationsskiften.

  Individuell handlingsfrihet och egenmakt har ökat, möjligheten att fatta egna beslut i sin egen livssituation och ta ansvar för de konsekvenser som de resulterar i har förbättrats. En förbättrad levnadsstandard , förbättrad hälsa och demokratisering i de utvecklande delarna av världen är resultatet av ökat ansvarstagande.

  Ett ökat ekonomiskt oberoende för den enskilda individen leder mot en ökad individualisering runt om i världen. Konsumentmarknaden påverkar individens inflytande över samhällsutvecklingen och detta leder till fler val och därmed fler möjligheter att tillgodose sina egna behov. Fokus ligger på ökade valmöjligheter och självutveckling. Antalet ensamhushåll är internationellt sett högt i Sverige och staten bidrar till synen på människan som enskild individ genom att fördela skatter och bidrag utifrån individnivån.

  Vidare vill alla individer och företag vara unika. Arbetstagarna vill kunna styra över sina arbetstider, kunna distansarbeta och ta ledigt när de önskar. Större valmöjligheter ställer högre krav på samhällstjänsterna, vilket väljs utifrån kvalitet, valfrihet och tillgänglighet. Inom hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik kommer efterfrågan att ställa krav på en snabb och agil transformation av systemen.

  Informationsflödet kommer att individanpassas i högre grad och anpassas efter intressen och människor hamnar allt mer i ”sociala filterbubblor”. Detta sker på bekostnad av en bred samhällsorientering som behövs för att hålla kvar de demokratiska intuitionerna i samhället.

  Individualisering i Tomelilla

  Invånarna i Tomelilla vill ha en större möjlighet att påverka och delta i samhällsutvecklingen, att få tillfälle att genom dialog ge uttryck för sina åsikter är viktigt. Genom att utveckla möjligheten och presentera arenor för ökad dialog kan synpunkter och goda idéer tas tillvara och förädlas.

  Behovet av kommunikation och information både till invånare och besökare måste vara lättillgänglig och säker för att ge en objektiv bild av kommunens arbete och potential.

  Digitalisering skapar nya möjligheter och utmaningar för alla världens länder och innebär stora förändringar för näringsliv och offentliga verksamheter. Nya produkter och tjänster ska levereras och möjligheten för effektivisering av processer är stor, detta ökar kravet på omvandlingsförmåga hos aktörerna. Digitaliseringen förändrar vårt förhållningssätt i hur vi interagerar med varandra. Ett tekniskt skifte som förändrar den traditionella industrin till att ha mer fokus på digitala tjänster, mobilitet och individuella lösningar. Förändringen innebär lägre kostnader för användning och distribution av varor.

  En ökad robotisering och automatisering kan leda till en mer polariserad arbetsmarknad. Forskarna är inte överens om den ökande polariseringen beror på en ökad automatisering, eller om det finns andra förklaringar. Digitaliseringen ger även möjligheter till smarta lösningar för att skapa trygghet och säkerhet i form av larm samt ökar komfort och energibesparingar. Teknikutvecklingen förändrar förutsättningarna för näringslivet, kulturen, medieutvecklingen och demokratin. Utvecklingen handlar dock inte bara om nya funktioner och prylar, utan också om att stärka användarvänligheten.

  Digitaliseringsstrategi för Sverige, fem delmål för ett hållbart digitaliserat Sverige

  Digitaliseringsstrategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige och det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar.

  För att nå det övergripande målet innehåller strategin fem delmål som förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling:

  1. Digital kompetens - I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.
  2. Digital trygghet - I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.
  3. Digital innovation - I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas.
  4. Digital ledning - I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och kvalitetsutveckling ske genom digitalisering.
  5. Digital infrastruktur - Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering.

  Digitalisering i Tomelilla

  Digitalisering effektiviserar och öppnar upp arbetsprocesser och gör det mer tillgängligt för våra invånare. Digitaliseringen bidrar till att nya kanaler för information- och kommunikation kan utvecklas, för att nå alla målgrupper är det dock viktigt att erbjuda olika sorters kanaler. Invånare kan via hemsida och sociala medier få tillgång till information på ett snabbt och smidigt sätt. Öppenhet är bra men kanalerna/systemen kräver kunskap och erfarenhet för att kunna tillämpas, vilket kan ses som en begränsning.

  Förväntningarna för snabb leverans på kommunens tjänster ökar och ställer högre krav på en digital mognad hos kommunens anställda samt kommunens invånare och företag. Digitalisering genom automatisering kan ge en ökad tillgänglighet och effektivisering av näringsliv och offentliga leveranser såsom exempelvis kollektivtrafik.

  Konsekvenserna av vår livsstil med ett ökat köpbehov ser vi idag på de miljöproblem som de har gett upphov till. Vårt överutnyttjande av jordens resurser skapar global uppvärmning, minskad biologisk mångfald och minskad tillgång till rent vatten.

  Om överutnyttjande av naturresurserna fortsätter i den takt som det gör idag kommer försörjningstryggheten och i förlängningen välfärden att hotas. Klimatförändringar gör jorden varmare, vilket i sin tur förändrar nederbördsmängderna och höjer havsnivåerna. Den stora utmaningen är att begränsa temperaturhöjningen till under 2 grader. Med minskad tillgång till naturresurser kan konflikt uppstå och flyktingströmmar från konfliktområde öka.
  Utvecklingen behöver förändras för att gynna en mer fossilfri energiproduktion och cirkulär ekonomi. En utveckling som driver på innovativa lösningar och kan skapa nya möjligheter och hållbar tillväxt för företag.

  Sveriges riksdag har under 2017 röstat igenom ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige1, som innefattar en klimatlag, ett klimatpolitiskt råd och nya klimatmål om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Att bekämpa klimatförändringarna är ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling, som FN antog i september 2015, under namnet Agenda 2030. Måldokumentet utgör den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som någonsin har antagits. De globala målen innefattar såväl ekonomisk, ekologisk som social hållbarhet och de ersätter FN:s milleniemål, som fokuserade på fattigdomsbekämpning.

  Klimat och miljö i Tomelilla

  I handlingsplan Agenda 2030 står det att. ”Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet.” För att uppnå det krävs kommunernas delaktighet och engagemang.

  Hållbarhetsarbetet berör alla aspekter av de sociala, ekonomiska och miljömässiga där Tomelilla har ett antal utmaningar att hantera. Som offentlig aktör finns ett ansvar och en uppgift att agera föregångare i klimatomställningen och göra det lätt för invånare att agera klimatsmart och hållbart. Redan idag jobbar kommunen aktivt för att uppnå en hållbar utveckling med fokus på kommande generationers möjligheter. Gemensamt med grannkommuner och andra aktörer kan omställningen gå ännu snabbare.

  Tomelillas utmaningar

  En utmaning lyfts fram för att den kan påverka Tomelilla inom flera områden och ska vara av sådan karaktär att samhället eller invånarna går miste om stora möjligheter om den förbises, den kan orsaka stora kostnader eller påverka samhällsutvecklingen negativt om den inte beaktas. Utmaningarna ger riktning för det gemensamma utvecklingsarbetet och blir en grund för prioriteringar av satsningar och resurser.

  Följande sex utmaningar kommer att påverka Tomelillas utveckling under de kommande åren. Utmaningarna presenteras utan inbördes rangordning. Utmaningarna speglas mot ett lokalt nuläge från de trender och drivkrafter som finns i omvärlden.

  •  att hantera och minimera direkta effekter och risker till följd av ett förändrat klimat
  • att ställa om till cirkulär ekonomi
  • att undersöka och presentera möjligheter för branschutveckling och företagande

  Beskrivning

  Klimatförändringarna i samhället påverkar vår förmåga till försörjning och självhushållning. I en landsbygdskommun som Tomelilla krävs en omställning och anpassning till det förändrade klimatet för att säkerställa kommunens attraktivitet. Här finns möjligheter till företagande och branschutveckling för att möta behovet av omställning. Cirkulär ekonomi och hushållande av resurser är en förutsättning för tillväxt. Tomelilla måste hantera klimatförändringarnas effekter i samhället på ett långsiktigt hållbart sätt.

  Trender

  Att som offentlig sektor eller företag arbeta med hållbar utveckling kopplat till miljö och klimat kan ge konkurrensfördelar, både i den globala marknadsekonomin och på den lokala. En snabb omställning till fossilfritt samhälle drivs på av den snabba tekniska utvecklingen, vilket driver på samhällsförändringen och stora framsteg kan göras inom energiomställningen för transport- och jordbrukssektorn. I det globala omställningsarbetet mot cirkulär ekonomi arbetar Sverige för att ta ett globalt ledarskap. Ett fokus som kommunerna bör ta efter i sitt hållbarhetsarbete.

  • Att stärka Tomelillas roll som en självklar aktör i det regionala arbetet genom att utöka utbyte och samverkan.
  • Att stärka möjligheterna till arbetspendling och öka tillgången till starka arbetsmarknadsregioner.
  • Att stärka och utveckla besöksnäringen.

  Beskrivning

  Genom att agera tillsammans med våra grannkommuner och utnyttja våra gemensamma resurser gynnas utvecklingen i hela sydöstra Skåne. Det ger en styrka att tillsammans sikta mot samma mål eller stärka varandra i frågor för att uppnå en hållbar utveckling där alla tre aspekterna av socialt, ekonomiskt och miljö är i fokus.

  Att upprätthålla konkurrenskraften kräver fördjupade samarbete och samverkan mellan olika regionala och lokala aktörer. Tomelilla kommun ingår som en del i sydöstra Skånes samarbetskommitté och ansvarar för delen infrastruktur i verksamhetsplanen. Under 2017 pendlade cirka 3000 personer ut från kommunen, den största andelen pendlade till grannkommunerna Ystad, Simrishamn och Sjöbo. Nästan 2000 personer pendlade in till kommunen, samma fördelning som för utpendling där flest pendlar in från Ystad, Simrishamn och Sjöbo.

  Trender

  Världen kommer närmare, vilket gör att arbetsmarknader växer och sträcker sig över hela Skåne och Greater Copenhagenområdet. Den ökade rörligheten ställer högre krav på behovet av bra service och förväntningar på samhällets leverans ökar. Behovet av service matchar inte alltid samhällets administrativa organisering.

  Invånarna har förväntningar på att kunna välja efter egna behov och preferenser, ett varierat utbud ökar attraktiviteten. Storleken på samhället och orten har betydelse.

  Öppna marknader och fri rörlighet har i vissa delar av världen ersatts av stängda gränser och kontroller. Ökade spänningar runt om i världen skapar misstänksamhet och kan leda till separatism, protektionism eller nationalism.

  • Att förstärka och utveckla den fysiska infrastrukturen för gång, cykel, väg och järnväg
  • Att förstärka och upprätthålla infrastruktur för digitalisering, elförsörjning samt vatten- och avlopp.
  • Att erbjuda ett brett och attraktivt utbud för boende, företag och besökare.
  • Att upprätthålla, utveckla och synliggöra ett bra utbud inom skola, vård och omsorg.
  • Att bli en del av och utveckla arbetet med agenda 2030 och de globala målen.

  Beskrivning

  Tomelilla kommun är en självklar del av Österlen. Här finns platser, människor, företag och annat som håller världsklass. Styrkeområdena för Tomelilla fokuserar på mat, natur samt kultur- och kreativitet.

  • Det goda Tomelilla – som fokuserar på mat
  • Det naturliga Tomelilla – som fokuserar på natur
  • Det kreativa Tomelilla – som fokuserar på kultur och kreativitet

  Tomelillas attraktivitet avgörs inte enbart på vad som erbjuds, utan även hur det utnyttjas och lyfts fram. Som en del i sydöstra Skåne kan Tomelilla öppna för både varierat utbud och större kundunderlag. Den fortsatta samhällsutvecklingen är beroende av tillgången till övriga delar av Skåne, Sverige och världen. Fysiska kommunikationer för arbetspendling samt gods- och persontransporter behöver utvecklas och förstärkas för att kunna möta det framtida behovet av transporter.

  Tomelilla behöver fortsätta utvecklas som bostadskommun och bygga ett mer långsiktigt planarbete vad gäller såväl behovet av bostaden som andra behov.

  Trender

  Människor ställer idag högre och mer specifika krav på den offentliga sektorn, engagemanget hos invånarna ökar vilket skapar krav på vad det egna lokala välfärdssystemet förväntas leverera. Individualiserade lösningar i kommunens serviceutbud och större krav på transparens kring kvalitet och resultat är något som efterfrågas.

  Bilen är idag norm för dagens samhälle, men dess klimatpåverkan innebär en miljöbelastning för människor och natur. Dess funktion och betydelse kommer att ändras samtidigt som automatiseringen ökar. Hur ser det framtida transportsamhället ut, kommer individuella bilar att ersättas av automatiserade fordon som i högre grad delas mellan flera? Vi rör oss över stora geografiska ytor och behovet av att kunna arbeta och bo på olika geografiska platser kommer att öka, detta styr behovet av ny regional samverkan.

  • Att genom digitala lösningar effektivisera och utveckla tjänster, service och arbetssätt.
  • Att tillvarata digitaliseringsmöjligheter för att kunna utveckla idéer och modeller

  Beskrivning

  Framtiden är här och fokus ligger på digitalisering och automatisering. Nya sätt att leverera service och tjänster krävs för att möta de ökade kraven på transparens och information. Digitaliseringen och dess möjligheter påverkar både det offentliga och det privata. För att uppnå en attraktiv och modern plats som ligger i digital framkant krävs strategiskt arbete, aktiva val och åtgärder.

  Trender

  Omvandlingen och utvecklingen av vårt arbetsliv och vardagsliv drivs till stor del av digitalisering. Musik, TV, föreläsningar och utbildning blir mer tillgängligt när och var vi vill. Vi kan sköta det dagliga vardagslivet alltmer hemifrån , det är bara ett knapptryck bort.
  Vårt uppkopplade liv medför stora möjligheter, men även utmaningar och risker. Hur säkerställer vi att den informationen vi får till oss är rätt? Utvecklingen i världen med ökade spänningar och oroligheter leder till digital mobilisering för att samhällsfunktionerna ska kunna stå emot digitala angrepp.

  • Att arbeta för livslångt lärande
  • Att attrahera rätt kompetens
  • Att tillvarata potential och kunskap

  Beskrivning

  Kompetensförsörjningen är en av våra stora utmaningar och behoven av rätt typ av kompetens är stor hos både offentlig och privat sektor. Konkurrensen är stor om kompetensen och arbetsgivaren måste öka sin anpassningsförmåga och se kunskaper hos den tillgängliga arbetskraften. Karriärbyten blir vanligare och skolan har en central roll för att arbeta med det livslånga lärandet och för att arbeta med sin roll i kompetensförsörjningen.

  Trender

  Teknikutveckling och automation driver en strukturomvandling av arbetsmarknaden, samtidigt som antalet jobb och sysselsatta ökar. Som följd av mindre tillgång till kompetens ökar konkurrensen mellan arbetsgivare. Utbildningssystemet följer inte trenden och för få examineras i förhållande till efterfrågan. Det råder en utbildningsnorm och för att komma in på arbetsmarknaden idag förutsätter arbetsgivaren minst en gymnasieutbildning.

  Kraven ökar samtidigt som antalet personer som är del i försörjningen blir färre, andelen äldre och yngre ökar i antal. Psykisk ohälsa tar allt mer plats i den offentliga debatten, människor mår sämre och trenden behöver brytas.

  • Att skapa ett bra näringslivsklimat för innovation, kreativitet och entreprenörskap
  • Att vara aktiva i nätverk och strukturer för idéutbyte.
  • Att verka agilt för att i samverkan leda det digitala språnget.

  Beskrivning

  Tomelillas näringsliv är mångsidigt med flertalet fåmansföretag där jord- och skogsbruksbranschen har stor betydelse, följt av byggverksamhet och handel, reparation av fordon. För att nya verksamheter och företag ska etablera sig i Tomelilla behövs planer, fastigheter och mark för att möjliggöra etablering. Kunskapsutbyte och behovet av att knyta omvärlden närmare näringslivet och kommunen är viktigt för att kunna möta förändringstakten och digitaliseringens framväxt i samhället.

  Trender

  Hur ser framtidens företagande ut och vad ger tillväxt och efterfrågan? Allt fler efterfrågar hållbara alternativ och kundernas ställer högre krav företagens sociala och miljömässiga ansvar. Det är en konkurrensfördel att vara en del i hållbarhetsarbetet.

  Den digitala utvecklingen och företagens konkurrensmöjlighet i ett globalt perspektiv blir allt hårdare. Kundernas möjlighet att jämföra utbud och priser har ökat och resultatet kan bli att den lokala marknaden minskar. I samverkan med andra kan innovation skapas, i dialog med kunder, anställda, samarbetspartners och andra nyckelpersoner kan nya affärsmöjligheter och efterfrågan skapas.