Nulägesanalysen är en viktig beståndsdel i Tomelilla kommuns tillitsbaserade styrning.

Nulägesanalysen ska:

  • ge en välgrundad bild av nämndens ansvarsområde, det vill säga läget i den aktuella verksamheten
  • fungera som ett underlag för politiken att prioritera och sätta mål
  • sammanfattas i en nulägeskarta

Nulägeskartan bygger på en särskild mall alla verksamheter arbetar med. Den ska sammanfatta de viktigaste slutsatserna verksamheten gör efter att ha sett över och analyserat valda nyckeltal och andra resultat. Kartan kompletteras med andra underlag för en bred analys, exempelvis kvalitetsrapporter och verksamhetsberättelser.

Frågor som verksamheten ställer sig i arbetet med nulägesanalysen är exempelvis:

  • Vilka behov har våra kunder/brukare?
  • Vad är nämndens viljeinrikting?
  • Hur ser våra resultat ut?
  • Vilka är våra främsta utmaningar?
  • Vad påverkas oss i omvärlden?

I analysen är dialogen inom verksamheten viktig - alla ska involveras, chefer som medarbetare. När alla tillsammans har koll och delar bilden, fungerar tillit som bäst.