Via vår familjerättssekreterare kan du få hjälp eller rådgivning om familjerättsliga frågor som rör separation och skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge, faderskap samt adoptioner.

Vill du ha kontakt med någon som kan hjälpa dig med familjerättsärende, kontakta kommunens växel 0417-18000.

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har den juridiska vårdnaden om barnet. Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om barnet. 

Det krävs att de gemensamt kan fatta beslut kring de flesta frågor som rör barnet. Detta gäller oavsett om de bor tillsammans eller inte.

Enskild vårdnad innebär att en av föräldrarna har vårdnaden om barnet. Modern har alltid enskild vårdnad då ett barn föds och föräldrarna är ogifta. En enskild vårdnadshavare kan besluta om nästan alla frågor som rör barnet. Anmälan om gemensam vårdnad kan ske i samband med faderskapsbekräftelsen eller genom avtal.

Enligt föräldrabalken har dock den som har enskild vårdnad ett stort ansvar att medverka till att underlätta ett umgänge mellan barnet och den andre föräldern. Vårdnadshavaren har också en skyldighet att informera och underrätta den andre föräldern om saker som rör barnet och som kan anses vara av betydelse. Detta gäller exempelvis skolgång, flyttning och sjukdom.

Kommunen ska erbjuda samarbetssamtal till föräldrar som har svårt att komma överens i frågor som rör barnen. Syftet med samtalen är att ni som barnets/barnens föräldrar ska hitta bästa tänkbara lösning för barnet beträffande vårdnad, boende, umgänge och ekonomisk försörjning. Syftet är också att undvika långvariga och smärtsamma juridiska processer.

Vi erbjuder föräldrar att genom samarbetssamtal försöka lösa sin konflikt gällande vårdnad, boende eller umgänge. Det vanligaste är att föräldrar själva ringer familjerätten och vill ha hjälp, men domstolen kan också förordna om samarbetssamtal. 

 • Samarbetssamtal vänder sig till föräldrar som inte lever tillsammans.
 • Föräldrarna träffas tillsammans med en eller två samtalsledare.
 • Målet är att föräldrarna ska kunna enas i frågor kring barnen och även förbättra sin förmåga att samarbeta som föräldrar.
 • Samarbetssamtal är frivilliga och kostnadsfria.
 • Samarbetssamtalen inleds med enskilda samtal därefter påbörjas de gemensamma.
 • Under samarbetssamtalen hjälper vi er att hålla ert/era barn i fokus.
 • Barnsamtal kan erbjudas vid behov.
 • Är ni föräldrar överens kan vi hjälpa er med en skriftlig överenskommelse.
 • Kommunens familjerättssekreterare har möjlighet att hjälpa er med ett juridiskt avtal.

Samtalen sker på socialtjänstens resursenhet, Balder, på Banmästargatan 17. Kontakta samtalsledare på telefon 076-622 35 35  för mer information.

Har ni bestämt er för att separera och har barn? Då är ni välkomna att boka tid för informationssamtal.

Syftet med informationssamtalet är att underlätta för er att hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Under ett informationssamtal får du information om:

 • Vad kommunen kan erbjuda er för stöd.
 • Hur du som föräldrar generellt kan underlätta för ditt barn i den situation som råder.
 • Den rättsliga regleringen kring dessa frågor, till exempel vad en domstolsprocess kan innebära och hur en sådan kan påverka barnet.

Från och med 1 mars 2022 krävs det intyg om genomfört informationssamtal för att kunna göra stämningsansökan till tingsrätten gällande vårdnad, boende och umgänge.

Informationssamtalen sker på öppenvården i Tomelilla.

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder den inte stadigvarande bor med. Umgänget ska utformas helt och hållet med utgångspunkt från barnets behov. Det gäller oavsett vem som har vårdnaden.

Den allmänna uppfattningen är numera att det är bra för ett barn att även kunna ha ett vardagsumgänge med den förälder man inte bor med.

Föräldrar kan få hjälp att upprätta avtal gällande vårdnad, boende eller umgänge. Avtalet är juridiskt giltigt på samma sätt som ett domstolsbeslut.

För att avtalet ska kunna godkännas krävs:

 • att barnet är folkbokfört i Tomelilla kommun
 • att föräldrarna är överens om avtalets innehåll
 • att avtalet är till barnets bästa
 • att avtalet är detaljerat, klart och tydligt, eftersom det skall verkställas på samma sätt som ett domstolsbeslut.

Om föräldrarna inte kommer överens vad det gäller vårdnad, boende eller umgänge, gällande barnet, kan en av föräldrarna stämma den andre föräldern i tingsrätten för att domstolen skall fatta beslut i frågan. Familjerätten får då i uppdrag av tingsrätten att göra en utredning om hur barnets behov och rättigheter bäst kan tillgodoses.

Utredningen innehåller bl.a. enskilda samtal med föräldrarna om barnet och dess behov, förälderns syn på sig själv och den andre föräldern i föräldrarollen samt tankar kring föräldraansvar och samarbete.

Vi samtalar också enskilt med barnet. Hembesök görs hos respektive förälder för att möta barnet i sin hemmiljö. Syftet är att få kunskap om hur barnet har det, hur det uppfattar sin tillvaro och sina relationer. Utredningen skall ta hänsyn till barnets vilja med hänsyn till dess ålder och mognad.

Referentsamtal sker med förskola och skola, som skriftligt får godkänna sina uttalanden. Utredningen blir ett underlag för domstolen, som fattar beslut.

Kontakta familjerätten

Vill du ha kontakt med någon som kan hjälpa dig med familjerättsärende, kontakta kommunens växel 0417-18 000.

Om föräldrarna inte kan komma överens och du inte är nöjd med barnets situation kan du som förälder vända sig till tingsrätten när det gäller frågan om vårdnaden, boendet och/eller umgänget. Många föräldrar tar hjälp av advokat i kontakten med den andre föräldern och med tingsrätten.

Tingsrätten behöver samla in information för att kunna fatta beslut för barnet. Inför en förberedande förhandling brukar tingsrätten begära upplysningar från socialtjänsten. Tingsrätten kan sedan besluta om att socialtjänsten ska erbjuda föräldrarna samarbetssamtal, eller att socialtjänsten ska erbjuda barnet umgängesstöd vid umgänge med en förälder som barnet till exempel inte har träffat på länge.

Tingsrätten kan också begära att socialtjänsten utser någon att utreda frågan om vårdnaden, boendet och/eller umgänget. Utredningen görs av socialtjänstens familjerättssekreterare.

Utredningen ska belysa:

 • Föräldrarnas förmåga att vara särboende föräldrar, dvs. förmåga att uppmuntra och tillåta barnet kontakt och samhörighet med den andre föräldern.

 • Föräldrarnas känslomässiga kontakt med barnet, dvs. förmågan att förstå barnets känslor och behov.

 • Föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets grundläggande behov, bl.a. barnets behov av fysisk och psykisk omvårdnad, behov av stabilitet och varaktighet, behov av skolgång och utbildning.

 • Barnets uppfattning om sin situation.

Innan utredningen skickas till tingsrätten som begärt utredningen, kommuniceras den med föräldrarna. Det innebär att föräldrarna får läsa utredningen i sin helhet och får tillfälle att lämna synpunkter. Eventuella synpunkter biläggs utredningen.

Kontakta familjerätten

Vill du ha kontakt med någon som kan hjälpa dig med familjerättsärende, kontakta kommunens växel 0417-18 000.

Att adoptera är att ta emot ett barn under 18 år som sitt eget. Du kan adoptera ett barn från utlandet (internationell adoption). Gifta par kan adoptera den andre makens, makans eller registrerade partners barn.

 • Den som vill adoptera måste ha fyllt 25 år.

 • Ett par som vill adoptera tillsammans måste vara gifta.

 • Ensamstående kan också adoptera.

 • Homosexuella som ingått partnerskap prövas för adoption på samma sätt som makar.

Utredning

 • För att få adoptera ett barn behöver du få ett medgivande från socialnämnden. Till underlag för beslutet görs en medgivandeutredning efter att du först gått en föräldrautbildning.

 • Syftet med en medgivandeutredning är att bedöma era förutsättningar och förmåga att bli föräldrar till ett adopterat barn och erbjuda barnet goda uppväxtvillkor.

 • Utredningen utgör även en presentation för utlandet av den/de som önskar adoptera.

Du/ni som funderar på att adoptera

 • Kontakta familjerätten för att boka ett informationssamtal.

 • Är du/ni fortfarande intresserad av att adoptera efter informationssamtalet hänvisar vi till en föräldrautbildning.

 • När föräldrautbildningen är genomförd kan ansökan om medgivande till adoption lämnas till familjerätten.

 • Kontakta familjerätten för mer information. Du kan även läsa mer om adoption på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

 • Vid styvbarnsadoption och släktingadoption ska du vända dig till tingsrätten och ansöka om adoption för barn under 18 år. Mer information finns på Ystads tingsrätts hemsida.

Kontakta familjerätten

Vill du ha kontakt med någon som kan hjälpa dig med familjerättsärende, kontakta kommunens växel 0417-18000.

Om ett barns föräldrar inte kommer överens om en ändring av barnets efternamn behövs ett yttrande från familjerätten.

Ändring av barns efternamn görs hos folkbokföringen på Skatteverket. Om föräldrarna är oense kan ansökan göras hos tingsrätten. Innan tingsrätten fattar beslut hämtar de in ett yttrande från familjerätten som utreder frågan.

Domstolen ska vid sin bedömning ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Socialnämnden ska informera sig om barnets inställning och redovisa den inför domstolen.

Om barnet står under vårdnad av endast en förälder och denne dör ska domstolen på ansökan av den andre föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andre föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Utredning och yttrande görs av socialnämnden. Yttrande inhämtas även av överförmyndaren.