Du som har svårigheter med att betala dina räkningar eller tillvarata dina intressen på grund av ditt hälsotillstånd kan få hjälp av en god man eller en förvaltare.

En god man ska ta tillvara dina juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser från samhället fungerar. Att ha en god man är frivilligt till skillnad från en förvaltare som fått rättigheter att hantera hela eller delar av din ekonomi och egendom.

Du som får hjälp av en god man eller förvaltare kallas för huvudman.

Du själv eller en nära anhörig kan ansöka om en god man.

Vanliga frågor

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska tingsrätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. 

God man eller förvaltare kallas också ställföreträdare. Den som har god man kallas huvudman.  

Det ska vara hälsotillståndet som orsakar hjälpbehovet och den kognitiva förmågan ska vara påverkad. Nedsättning av kognitiv förmåga innebär att personen har svårigheter med uppmärksamhet, minne, planering, organisering, problemlösning samt förståelse.  
 

En god man är en privatperson som till stor del jobbar ideellt. En god man är inte anställd av någon men får arvode för uppdraget. Personen är förordnad av tingsrätten.  

I uppdraget som god man ingår den hjälp som behövs, som att betala räkningar, få hjälp med att ansöka om insatser eller bidrag, ta kontakt med myndigheter samt att bevaka personliga intressen. En god man ska inte göra inköp, hänga upp gardiner eller skjutsa till besök.

Uppdraget består av tre delar

Bevaka rätt: företräda i rättshandlingar som tex försäljning av fastighet, arvskifte eller annat. Ansökan om insatser och bidrag.

Förvalta egendom: Se till att räkningar blir betalda, spara till oförutsedda utgifter, se till att sparkapital placeras tryggt och säkert med skälig avkastning.

Sörja för person: se till personliga intressen som bra boende, meningsfull fritid eller övriga behov. Följa upp att insatser fungerar.

En god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. För att överförmyndaren ska kunna göra en bedömning av lämpligheten görs kontroller i kronofogdens, polisens och socialtjänstens register.

För att bli god man ska ställföreträdarna också få godkänt på ett test som de får göra efter att ha läst handboken ”God man och förvaltare”. 

Godmanskap ska inte anordnas om det går att få hjälp på annat sätt.

Annan hjälp kan vara att ställa ut en fullmakt, budget och skuldrådgivning, autogiro för fakturor, förmedlingskonto via socialtjänsten eller boendestöd.

Varje myndighet har en serviceskyldighet som innebär att myndigheten ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

Godmanskap är en ingripande åtgärd och därför ska andra åtgärder prövas i första hand.

Grundförutsättningarna för godmanskap ska vara uppfyllda även för förvaltarskap. Den enskilde ska dessutom vara ur stånd att vårda sig och sin egendom. Ett exempel på detta är om en enskild, under inverkan av sin sjukdom, på olika sätt förstör eller riskerar att förstöra sin ekonomi. Det kan röra sig om inköp på kredit, lån till onödig konsumtion som medför skuldsättning eller att egendomen slösas bort. Det kan också vara så att den enskilde riskerar att bli lurad.

Det måste alltså finnas en konkret risk för att den enskilde utför vad som kan kallas för ”skadliga rättshandlingar”. Bedömning måste göras av läkare.

Det är den enskilde eller närmaste anhöriga (make, sambo, vuxna barn, föräldrar, syskon) som kan skicka in en ansökan. Om godmanskap är anordnat är den gode mannen behörig att ansöka om förvaltarskap.

Tänk på att den som behöver god man skriftligt måste samtycka till att godmanskap anordnas och vem som blir god man. Ett undantag är att den enskilde är bedömd av läkare att inte förstå saken. Isåfall behövs ett läkarintyg som styrker detta.

Till ansökan ska läkarintyg eller social utredning bifogas.

Blanketten ska vara undertecknad av den som ansöker.

Förslag på god man kan lämnas.

Den ansökan avser måste ge sitt samtycke till att god man ska anordnas.

Uppgifter om närmaste anhörig eller myndighetskontakter, varför god man behövs, varför hjälp ej kan ordnas på annat sätt och vilken hjälp som behövs bör anges.

Om ansökan skickas till överförmyndaren skickar nämnden ansökan direkt vidare till tingsrätten.

Tingsrätten förelägger överförmyndaren att yttra sig i ärendet men det är tingsrätten som fattar beslut. Ställföreträdaren kan påbörja sitt uppdrag först den dagen beslut har fattats i tingsrätten. 

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som granskar att ställföreträdarna sköter sitt uppdrag. Ekonomisk redovisning lämnas in genom en tillgångsförteckning när uppdraget startar. Sedan redovisar den gode mannen en gång per år. Redovisningen granskas av överförmyndaren. Vidare granskas ärendet när klagomål kommer in.

Godmanskap är ett, i grunden, ideellt uppdrag men som berättigar till ett arvode. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om arvodets storlek utifrån SKR:s  (Sveriges kommuner och regioner) cirkulär. Ett sådant beslut fattas i regel en gång per år. Har ärendet inneburit att den gode mannen medverkat i förvaltningsåtgärder som till exempel fastighetsförsäljning kan beslut om extra arvode fattas under året.

Huvudregeln är att den som har god man, huvudmannen, betalar arvodet. Om huvudmannen har inkomster understigande 2,65 x prisbasbeloppet eller har sparade medel under 2 x prisbasbeloppet betalas arvodet av kommunen. Prisbasbeloppet beslutas årligen av regeringen. Klicka här så hittar du aktuellt prisbasbelopp.

Ett normalt arvodet uppgår till totalt ca 13 500 kronor per år om godmanskapet omfattar bevaka rätt, förvalta egendom samt sörja för person. I beloppet är skatt medräknat. Sociala avgifter, omkostnadsersättning och körersättning tillkommer. Arvodet kan också bli högre beroende på innebörden av uppdraget.

Tänk på att om arvodet betalas av huvudmannen så ska huvudmannen registreras som arbetsgivare och förenklad arbetsgivareblankett ska skickas in till skatteverket i samband med inbetalningen av skatt och sociala avgifter.