Samtliga av besluten nedan fattas av överförmyndarnämnden vid sammanträde. Samtycke får endast lämnas om åtgärden behövs för att trygga den enskildes övriga egendom eller kan anses nödvändig för hans eller hennes utbildning eller uppehälle eller om det annars finns särskilda skäl för åtgärden.

Ansökan om skuldsättning, inteckning och pantsättning kan göras i en och samma handling.

Upptagande av lån

Om du vill skuldsätta din huvudman måste överförmyndaren först ta ställning till om samtycke till skuldsättning ska lämnas. Alla rättshandlingar som medför att huvudmannen får en skuld omfattas av detta krav på överförmyndarens samtycke.

Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av dig som ställföreträdare. I ansökan ska du lämna en redogörelse (en bakgrund) för varför lånet ska tas, vilket belopp det handlar om samt vad de lånade pengarna ska användas till.

Till ansökan ska själva lånehandlingen (reversen, skuldebrevet) bifogas i original.

Av lånehandlingen ska det framgå vilka återbetalningsvillkor som gäller.

Om huvudmannen har en fastighet som ska användas som säkerhet för lånet, måste du också beakta informationen nedan om inteckning och pantsättning.

 

 

Gäller ansökan en vuxen huvudman som har god man eller förvaltare, ska huvudmannen yttra sig.

Om huvudmannen inte kan yttra sig (till exempel på grund av att den omyndige/huvudmannen har ett förståndshandikapp eller är dement), ska ett läkarintyg eller annan medicinsk utredning bifogas som visar att något yttrande inte kan inhämtas.

 

 

Huvudmannens make/sambo och närmaste släktingar ska få tillfälle att yttra sig. Med närmaste släktingar menas huvudmannens barn eller föräldrar. Om huvudmannen inte har några föräldrar eller barn, ska i stället huvudmannens syskon få möjlighet att yttra sig.

Yttrandena ska bifogas till ansökan.

 

 

När alla handlingar har kommit in till överförmyndaren prövas ansökan.

Överförmyndarens prövning resulterar i ett beslut av vilket framgår om ansökan har bifallits eller avslagits.

Ett avslagsbeslut går att överklaga till tingsrätten.

 

 

Inteckning

Med inteckning menas en anteckning som har gjorts i fastighetsregistret med innebörd att en viss fastighet får användas som säkerhet för en skuld. Inteckningen är den första åtgärden man måste vidta när man vill använda sin fastighet som säkerhet för ett lån. Om ansökan beviljas utfärdas ett (elektroniskt) pantbrev.

Den andra åtgärden – som alltså sker när inteckningen är klar och ett pantbrev utfärdats – är själva pantsättningen av fastigheten. Pantsättningen är verkställd när fordringsägaren, dvs. den som lånat ut pengar, har blivit antecknad som innehavare av pantbrevet.

Inteckning och pantsättning är alltså två åtgärder som har ett nära samband. Båda åtgärderna är samtyckespliktiga, vilket innebär att det krävs att överförmyndaren samtycker till båda åtgärderna.

Ansökan om inteckning görs till inskrivningsmyndigheten och kan göras innan överförmyndaren tagit ställning till om samtycke ska lämnas eller inte. En god idé är att uppmärksamma inskrivningsmyndigheten på att ansökan kommer kompletteras efter att överförmyndaren tagit ställning till om samtycke ska lämnas till inteckningen.

Ansökan om överförmyndarens samtycke ska vara skriftlig.

Ansökan ska vara undertecknad av ställföreträdaren. I ansökan ska du som ställföreträdare ange de skäl som finns för inteckningen och det belopp inteckningen ska omfatta.

Till ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Ansökan om inteckning
  • Taxeringsbevis
  • Om huvudmannen inte äger hela den aktuella fastigheten, ska det anges vilken andel (till exempel 50 procent) som huvudmannen äger. Om den aktuella fastigheten ingår i ett dödsbo i vilket huvudmannen är delägare, ska en vidimerad (bestyrkt) kopia av bouppteckningen bifogas till ansökan.

 

 

Gäller ansökan en vuxen huvudman som har god man eller förvaltare, ska huvudmannen yttra sig.

Om huvudmannen inte kan yttra sig på grund av sit hälsotillstånd så ska ett läkarintyg eller annan medicinsk utredning bifogas som visar att något yttrande inte kan inhämtas.

 

 

Huvudmannens make/sambo och närmaste släktingar ska få tillfälle att yttra sig. Med närmaste släktingar menas huvudmannens barn eller föräldrar. Om huvudmannen inte har några föräldrar eller barn, ska i stället huvudmannens syskon få yttra sig.

Yttrandena ska bifogas till ansökan.

 

 

När alla handlingar kommit in till överförmyndaren prövas ansökan.

Samtycke får lämnas endast om åtgärden är lämplig med hänsyn till egendomens natur samt den enskildes behov och samlade tillgångar.

Överförmyndaren ska alltså vara försiktig med att bifalla ansökan.

Överförmyndarens prövning resulterar i ett beslut av vilket framgår om ansökan har bifallits eller avslagits.

Ett avslagsbeslut går att överklaga till tingsrätt.

 

 

Pantsättning

På samma sätt som gäller för ansökan om överförmyndarens samtycke till lån och inteckning, ska ansökan om samtycke för pantsättningen ske skriftligt och vara undertecknad av ställföreträdaren.

Ansökan om skuldsättning, inteckning och pantsättning kan göras i en och samma handling.

 

 

Gäller ansökan en vuxen huvudman som har god man eller förvaltare, ska huvudmannen yttra sig.

Om den huvudmannen inte kan yttra sig (till exempel på grund av att den omyndige/huvudmannen har ett förståndshandikapp eller är dement), ska ett läkarintyg eller annan medicinsk utredning bifogas som visar att något yttrande inte kan inhämtas.

 

 

Huvudmannens make/sambo och närmaste släktingar ska få tillfälle att yttra sig. Med närmaste släktingar menas huvudmannens barn eller föräldrar. Om huvudmannen inte har några föräldrar eller barn, ska i stället huvudmannens syskon få yttra sig. 

Yttrandena ska bifogas till ansökan.

 

 

När alla handlingar kommit in till överförmyndaren prövas ansökan.

Samtycke får lämnas endast om åtgärden behövs för att trygga den enskildes övriga egendom eller kan anses nödvändig för hans eller hennes utbildning eller uppehälle eller om det annars finns särskilda skäl för åtgärden.

Överförmyndaren ska alltså vara försiktig med att bifalla ansökan.

Överförmyndarens prövning resulterar i ett beslut av vilket ska framgå om ansökan har bifallits eller avslagits.

Ett avslagsbeslut går att överklaga till tingsrätten.