Checklista för nytt uppdrag som god man

När du har förordnats till god man eller förvaltare är det en hel del åtgärder som du är ansvarig för. Vissa åtgärder behöver vidtas omedelbart.

Checklistan är ett stöd för dig i inledning av ditt uppdrag. Mer detaljerad information får du i boken ”God man och förvaltare”.  

1. Boka en träff med huvudmannen.

Ibland har huvudmannen väntat länge på att få en god man eller förvaltare och det kan finnas viktiga saker för dig att ordna. Du bör därför omgående kontakta din huvudman för att bilda dig en uppfattning av din huvudmans behov och vad han eller hon värdesätter och vill prioritera. Kom överens om rutiner och besök. Ta reda på vem som är huvudmannens närmaste anhöriga och anteckna namn och kontaktuppgifter. 

2. Gå igenom huvudmannens kvarliggande post. 

Om du bedömer det lämpligt anmäl tillfällig eftersändning.

3. Informerar om att det nu finns en god man eller förvaltare.

Meddela myndigheter, boende, bank och företag om ditt förordnade. Detta kan vara bråttom för att obetalda räkningar inte ska skickas till inkasso eller för att huvudmannen inte ska vräkas från sin bostad. Meddela anhöriga om det finns behov av det och huvudmannen samtycker. Observera att det vid förvaltarskap är av yttersta vikt att du meddelar banken om ditt förordnade omgående.

4. Ansök om särskild postadress hos Skatteverket.

Under förutsättning att huvudmannen ger sitt samtycke. Tänk på att du kan behöva meddela företag och bolag separat. 

5. Ta reda på vilka banktillgångar huvudmannen har och få en överblick över huvudmannens samtliga konton.

Besök banken och se över vilka konton huvudmannen har. Begär utdrag som visar huvudmannens tillgodohavanden på förordnadedagen.  Bestäm vilket konto du ska handha som transaktionskonto (i huvudmannens namn) och vilket som ska vara huvudmannens fickpengskonto. Det bör finnas maximalt 30 000 kronor på det konto du har hand om. Överstigande medel som inte direkt ska användas för huvudmannens dagliga livsföring ska beläggas med överförmyndarspärr. Detta gäller även huvudmannens konto men undantag finns för att kunna ha uttagskort/internetbank kopplade till kontot. 

6. Skapa rutiner för betalning av fakturor och överföring till huvudmannen.

Om möjligt använd internetbank. Om du behöver lämna fickpengar i kontanter behöver du få en kvittens från din huvudman alternativ boendepersonal att han eller hon har mottagit pengarna.

7. Inventera eventuella bankfack tillsammans med banktjänsteman.

Fråga huvudmannen om du får undersöka bankfacket. Teckna ner innehållet

8. Hjälp huvudmannen återkalla eventuella fullmakter.

Om detta inte är möjligt på grund av huvudmannens hälsotillstånd kan du öppna ett nytt transaktionskonto eventuellt på en annan bank. 

9. Kartlägg vilka andra tillgångar huvudmannen har.

På deklarationen kan du se innehav av fastighet och senaste taxeringsvärdet. 

10. Ta reda på om huvudmannen har skulder.

Kontrollera med banker eller andra kreditinstitut. Kontakta kronofogdemyndigheten och inkassobolag. Begär utdrag.

11. Gör upp en budget.

I mer komplicerade fall kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare.

12. Kontrollera hemförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Vad omfattar de? Behövs någon förändring göras? Om huvudmannen inte har någon försäkring bör du hjälpa till att teckna en sådan. 

13. Se till att huvudmannen är rätt folkbokförd.

Anmäl rätt adress till Skatteverket.

14. Skapa rutin för löpande bokföring

Du behöver löpande föra kassabok över din huvudmans ekonomi. Det finns olika typer av redovisningsprogram för gode män och förvaltare att använda sig av. På Tomelilla kommuns hemsida finns hjälpblankett för de månatliga utgifterna. 

15. Strukturera verifikat.

För din egen del och för att underlätta för din redovisning bör du sortera alla underlag såsom kvitton, fakturor etc.  Alla underlag ska sparas i tre år efter att uppdraget upphört. 

16. Undersök huvudmannens rätt till ersättningar och insatser. 

− Sjuk/aktivitetsersättning
− Merkostnadsersättning
− Bostadsbidrag eller bostadstillägg
− Pension
− Insatser enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS)
− Bostadsanpassningsbidrag
− Försörjningsstöd (vid dålig ekonomi)
− Andra relevanta ersättningar

17. Meddela inkomstuppgifter till kommunen.

I de fall huvudmannen har avgiftsbelagda insatser till exempel hemtjänst (ska göras årligen). 

Mer information hittar du här