När beslut har fattats av tingsrätt eller av Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd skickas ett registerutdrag till dig. Registerutdraget används som bevis på att du har rätt att företräda din huvudman. Det är nu dags att påbörja ditt uppdrag.

Inledning av ditt uppdrag

Brådskande ärende

Ibland har huvudmannen väntat länge på att få en god man eller förvaltare och det kan finnas viktiga saker för dig att ordna för din huvudman. Du bör därför omgående kontakta din huvudman för att bilda dig en uppfattning av din huvudmans behov och vad han eller hon värdesätter och vill prioritera.

Det är viktigt att du så snart som möjligt informerar om att det nu finns en god man eller förvaltare. Det kan vara bråttom för att obetalda räkningar inte ska skickas till inkasso eller för att huvudmannen inte ska vräkas från sin bostad. Du ska så snart som möjligt kontakta och presentera dig för huvudmannen, din företrädare, boende, socialtjänst, bank och myndigheter.

Bank

Besök banken och se över vilka konton huvudmannen har. Det vanligaste är att du som ställföreträdare har ett transaktionskonto i huvudmannens namn. På det kontot ska samtliga inkomster sättas in och samtliga fakturor betalas. Det bör finnas maximalt 30 000 kronor på det konto du har hand om. Överstigande medel som inte direkt ska användas för huvudmannens dagliga livsföring ska placeras på ett tryggt och säkert sätt med skälig avkastning. Sparformen ska beläggas med överförmyndarspärr.

Det är du som meddelar banken om att kontot ska överförmyndarspärras. Det är vanligt att huvudmannen själv har ett privat konto där du överför medel som huvudmannen behöver till mat, fickpengar eller annat. Det bör dock observeras att huvudmannen alltid har rätt att ta ut pengar från spärrade konton när det gäller godmanskap. Vid förvaltarskap gäller spärren mot både förvaltaren och huvudmannen.

Du kan lämna fickpengar till huvudmannen på olika sätt. Det enklaste är oftast att du för över pengar till ett särskilt konto som din huvudman har ett kontokort kopplat till. Då kan du föra över så mycket pengar och så ofta som behövs beroende på din huvudmans behov och ekonomi. Du kan också lämna kontanter. Då behöver du få en kvittens från din huvudman att han eller hon har mottagit pengarna.

Enligt föräldrabalken ska huvudmannens medel vara placerade trygg och med skälig avkastning. Det kan vara bra att överväga hur pengarna ska placera med hänsyn till den statliga insättningsgarantin. Insättningsgarantin innebär att huvudmannen får ersättning av staten om den bank eller institut där han eller hon har sina pengar går i konkurs. Skyddet gäller upp till 1 050 000 kronor per person och institut. Gällande placering ombeds du rådgöra med banken. Vissa placeringsformer kräver överförmyndarens samtycke.   

Budget

När du tillträder i ditt uppdrag bör du alltid upprätta någon form av budget för din huvudman. I mer komplicerade fall kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare.

Post

Fundera på om det är lämpligt att ange din adress som så kallad ”särskild postadress för din huvudman”, för att inte missa viktig post. Detta måste ske i samtycke med huvudman vid godmanskap. Tänk på att alla företag och bolag inte omfattas av särskild postadress utan måste meddelas separat. 

Försäkring

Kontrollera att din huvudman har en hemförsäkring och en olycksfallsförsäkring, och att de stämmer med din huvudmans behov. En flytt till ett mindre boende kan till exempel göra att omfattningen av din huvudmans hemförsäkring behöver ändras. Om huvudmannen inte har någon hemförsäkring bör du hjälpa honom eller henne att teckna en sådan.

Kontakter

Meddela myndigheter och anhöriga om ditt förordnade. Skicka in kopia av ditt registerutdrag.

 


Du behöver löpande föra kassabok eller bokföra din huvudmans ekonomi. Det är viktigt att du gör det noggrant. Det kommer underlätta för dig när du ska göra din årsräkning eller om du ska göra en sluträkning. Det finns olika typer av redovisningsprogram för gode män och förvaltare att användas sig av.

Du får inte sammanblanda din och din huvudmans ekonomi. Sammanblandning kan vara att du gör utlägg för din huvudman som du sedan återför till ditt konto eller att du lånar ut pengar till huvudmannen. Detta är förbjudet och kommer att ifrågasättas vid den årliga granskningen.

Det finns tillfällen när du som ställföreträdare behöver överförmyndarens tillstånd innan du agerar för din huvudman. I förekommande fall ska du inkomma med en ansökan till överförmyndaren. Information om de olika åtgärderna finns i separata dokument.

Du behöver ansöka om tillstånd för att:

 • Ta ut pengar från spärrade konton
 • Köpa eller på annat sätt ta emot aktier
 • Placera pengar i försäkringar, exempelvis kapitalförsäkring
 • Köpa, ta emot, sälja eller inteckna fast egendom eller tomträtt
 • Köpa, ta emot, sälja eller pantsätta bostadsrätt
 • Låna ut huvudmannens egendom
 • Hyra ut huvudmannens fasta egendom eller bostadsrätt
 • Ta lån för huvudmannens räkning
 • Göra bodelning med anledning av skilsmässa
 • Göra ett arvskifte
 • Ge understöd till anhöriga

Du får inte företräda din huvudman i sådana frågor där du kan vara jävig. Det kan handla om att ni har del i samma dödsbo, att ni ska köpa eller sälja något till varandra eller skriva avtal med varandra. Du får inte heller representera din huvudman i en sådan fråga där du eller dina anhöriga har andra intressen än din huvudman. I en sådan situation ska du kontakta oss. Då utser vi en tillfällig god man som ska bevaka huvudmannens intressen.

Överförmyndarnämnden fattar beslut om arvode, i regel efter granskad årsredovisning. Det är uppgifterna i din redogörelse som ligger till grund för beslutet och beaktning tas till rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och landsting) numera SKR (Sveriges kommuner och regioner). Beslut om arvode och vem som ska betala arvodet fattas årligen. Om huvudmannen har inkomster överstigande 2,65 gånger prisbasbeloppet eller sparade medel över 2 gånger prisbasbeloppet betalar hen arvodet. 

→ Aktuellt prisbasbelopp.

Ett vanligt arvode uppgår till ca 13 500 kronor/år om uppdraget omfattar alla delar dvs bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.  Notera att skatt och sociala avgifter är inkluderade i beloppet.  

Reseersättning utgår med 30,50 kronor per mil varav 18,50 kronor per mil är skattefritt och 12 kronor per mil är skattepliktigt i enlighet med Skatteverkets regler, för de resor som är nödvändiga för uppdraget. Omkostnadsersättning medräknas med 2 procent av prisbasbeloppet och ska täcka kostnader för porto, utskrifter med mera. 

Arvodet varierar utifrån uppdragets omfattning och svårighetsgrad. God man för tillfälliga uppdrag arvoderas i regel per nedlagd timme enligt rekommendationerna i SKR:s (Sveriges kommuners och regioner) cirkulär.

Vid extraordinära förvaltningsåtgärder till exempel om du företräder din huvudman vid dödsbo eller fastighetsförsäljning kan extra timarvode utgå. Det är då viktigt att du dokumenterar dina åtgärder och tiden för dessa på redogörelsen.

Tänk på att du inte får ta ut arvode eller reseersättning utan beslut från överförmyndaren.

Det är du som ställföreträdare som ska registrera huvudmannen som arbetsgivare på skatteverket, lämna in förenklad arbetsgivaredeklaration samt betala in skatt och sociala avgifter i de fall huvudmannen ska betala arvodet.

Om din huvudman flyttar till annan kommun ska du anmäla den nya folkbokföringsadressen till överförmyndarnämnden. Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd är inte längre behörig att handlägga ärendet och akten flyttas till den kommun där huvudmannen är folkbokförd. Du kvarstår i ditt uppdrag.

Personuppgiftsbehandling är tillåten när överförmyndaren behandlar personuppgifter i myndighetsutövningen. Det kan vara bra att veta att dina personuppgifter framgår på registerutdrag, redovisningshandlingar och beslut som fattas av överförmyndaren.