När beslut har fattats av tingsrätt eller av Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd skickas ett registerutdrag till dig. Registerutdraget används som bevis på att du har rätt att företräda din huvudman. Det är nu dags att påbörja ditt uppdrag.

Du behöver löpande föra kassabok eller bokföra din huvudmans ekonomi. Det är viktigt att du gör det noggrant. Det kommer underlätta för dig när du ska göra din årsräkning eller om du ska göra en sluträkning. Det finns olika typer av redovisningsprogram för gode män och förvaltare att använda sig av.

Du får inte sammanblanda din och din huvudmans ekonomi. Sammanblandning kan vara att du gör utlägg för din huvudman som du sedan återför till ditt konto eller att du lånar ut pengar till huvudmannen. Detta är förbjudet och kommer att ifrågasättas vid den årliga granskningen.

Det finns tillfällen när du som ställföreträdare behöver överförmyndarens tillstånd innan du agerar för din huvudman. I förekommande fall ska du inkomma med en ansökan till överförmyndaren. Information om de olika åtgärderna finns i separata dokument.

Du behöver ansöka om tillstånd för att:

 • Ta ut pengar från spärrade konton
 • Köpa eller på annat sätt ta emot aktier
 • Placera pengar i försäkringar, exempelvis kapitalförsäkring
 • Köpa, ta emot, sälja eller inteckna fast egendom eller tomträtt
 • Köpa, ta emot, sälja eller pantsätta bostadsrätt
 • Låna ut huvudmannens egendom
 • Hyra ut huvudmannens fasta egendom eller bostadsrätt
 • Ta lån för huvudmannens räkning
 • Göra bodelning med anledning av skilsmässa
 • Göra ett arvskifte
 • Ge understöd till anhöriga

Du får inte företräda din huvudman i sådana frågor där du kan vara jävig. Det kan handla om att ni har del i samma dödsbo, att ni ska köpa eller sälja något till varandra eller skriva avtal med varandra. Du får inte heller representera din huvudman i en sådan fråga där du eller dina anhöriga har andra intressen än din huvudman. I en sådan situation ska du kontakta oss. Då utser vi en tillfällig god man som ska bevaka huvudmannens intressen.

Överförmyndarnämnden fattar beslut om arvode, i regel efter granskad årsredovisning. Det är uppgifterna i din redogörelse som ligger till grund för beslutet och beaktning tas till rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och landsting) numera SKR (Sveriges kommuner och regioner). Beslut om arvode och vem som ska betala arvodet fattas årligen. Om huvudmannen har inkomster överstigande 2,65 gånger prisbasbeloppet eller sparade medel över 2 gånger prisbasbeloppet betalar hen arvodet. 

→ Aktuellt prisbasbelopp.

Ett vanligt arvode uppgår till ca 13 500 kronor/år om uppdraget omfattar alla delar dvs bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.  Notera att skatt och sociala avgifter är inkluderade i beloppet.  

Reseersättning utgår med 30,50 kronor per mil varav 25 kronor per mil är skattefritt och 5,50 kronor per mil är skattepliktigt i enlighet med Skatteverkets regler, för de resor som är nödvändiga för uppdraget. Omkostnadsersättning medräknas med 2 procent av prisbasbeloppet och ska täcka kostnader för porto, utskrifter med mera. 

Arvodet varierar utifrån uppdragets omfattning och svårighetsgrad. God man för tillfälliga uppdrag arvoderas i regel per nedlagd timme enligt rekommendationerna i SKR:s (Sveriges kommuners och regioner) cirkulär.

Vid extraordinära förvaltningsåtgärder till exempel om du företräder din huvudman vid dödsbo eller fastighetsförsäljning kan extra timarvode utgå. Det är då viktigt att du dokumenterar dina åtgärder och tiden för dessa på redogörelsen.

Tänk på att du inte får ta ut arvode eller reseersättning utan beslut från överförmyndaren.

Det är du som ställföreträdare som ska registrera huvudmannen som arbetsgivare på skatteverket, lämna in förenklad arbetsgivaredeklaration samt betala in skatt och sociala avgifter i de fall huvudmannen ska betala arvodet.

Om din huvudman flyttar till annan kommun ska du anmäla den nya folkbokföringsadressen till överförmyndarnämnden. Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd är inte längre behörig att handlägga ärendet och akten flyttas till den kommun där huvudmannen är folkbokförd. Du kvarstår i ditt uppdrag.

Personuppgiftsbehandling är tillåten när överförmyndaren behandlar personuppgifter i myndighetsutövningen. Det kan vara bra att veta att dina personuppgifter framgår på registerutdrag, redovisningshandlingar och beslut som fattas av överförmyndaren.