Årsbrev med aktuell information

Tomelilla den 28 december 2021

Till dig som är ställföreträdare

Nu har det gått ett helt år sedan förra årsbrevet och vi har ett nytt år framför oss. Det har varit ytterligare ett intensivt år där överförmyndares arbete har fortsatt att påverkas. Ett stort tack till alla som trots svåra förutsättningar har gjort det bästa som går att göra av situationen.

Pandemin har fortsatt under året som gått. Vi har till stor del ändrat till digitalt vid utbildningar, hur vi träffar er och så vidare. Förändringarna kommer till en del att vara kvar även när pandemin är över.

  • Besök är vi restriktiva med och vi fortsätter med att endast ta emot bokade besök.
  • Digitala möten kommer vi att välja om det är möjligt.
  • Utbildningarna kommer att ske digitalt om det är möjligt.
  • Postlådan utanför överförmyndarenheten använder ni när ni ska lämna in handlingar till oss. Vi tömmer lådan flera gånger per dag.
  • Hemsidorna till oss och alla övriga myndigheter som ni kommer i kontakt med bör ni kontrollera ofta. Här läggs ut information kontinuerligt.

Ny information

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd har beslutat att höja körersättningen vid resa med egen bil från 18,50 kronor per mil till 30,50 per mil varav 12 kronor är skattepliktigt i enlighet med Skatteverkets regler. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2022.

Pensionsmyndigheten informerar om att från januari 2022 ändras beräkningen för bostadstillägget vilket innebär att fler pensionärer kan ha rätt till förmånen. Det finns nya broschyrer och blanketter. Mer information finns på pensionsmyndighetens hemsida.

Försäkringskassan har kommit med information om digitala tjänster. Ni kan bland annat beställa underlag till årsräkningen. Om du är god man eller förvaltare kan du använda Mina sidor för att ansöka om ersättning för din huvudman. Från januari kan du också beställa underlag inför din årsredovisning till överförmyndarnämnden. Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.

Information från överförmyndarenheten

Brev till samtliga ställföreträdare inför inlämningen av årsräkning och redogörelse 2021 kommer att skickas ut. Meddelande om djupgranskning kommer i separat utskick till de utvalda ställföreträdarna. 

Förvaltarskap omprövas årligen. Förvaltare ska lämna in en aktuell och utförlig motivering till varför förvaltarskapet ska kvarstå, jämkas eller upphöra. I er motivering ska det framgå vilka risker som föreligger och vilka skadliga rättshandlingar huvudmannen företar. Förvaltarens bedömning är av stor betydelse för överförmyndarens granskning.

När ni skriver under en årsräkning på heder och samvete innebär det att ni intygar att uppgifterna är fullständiga och sanningsenliga. Detta kan ni läsa mer om i Brottsbalken 15 kap 10 §. 

Vi har uppdaterat vår information på Tomelilla kommuns hemsida. Det finns både ny och förbättrad information. Här hittar du bland annat information om fastighetsförsäljning, arv med mera. En del blanketter är förändrade och förbättrade.

Vi kommer att fortsätta arbetet med att uppdatera och digitalisera våra blanketter samt en del av våra tjänster. 

Påminnelser från överförmyndarenheten

Förvalta egendom ingår inte i alla uppdrag. Ärende som saknar denna del ska redovisas genom att ställföreträdaren inkommer med en redogörelse över insatser. 

Meddela ändrade förhållanden löpande under året till oss. Det är viktigt att vi har aktuella uppgifter om er och er huvudman.

Inkassobolag har utökat sina uppdrag till att även köpa fakturor. Precis som föregående år vill vi ha in kopior på verifikationerna som kommer från de olika inkassobolagen.

Gåvoförbudet påminner vi om. Det är endast personliga presenter som huvudmannen alltid har gett och står i rimlighet till dennes tillgångar som kan anses godtagbara.

Sammanblandning av era ekonomier är inte tillåtet. Det innebär bland annat att ni inte ska göra utlägg som ni sedan för över till ert konto eftersom ni då sätter er huvudman i skuld.

Vi tipsar om www.efterlevandeguiden.se, en svensk webbplats som riktar sig till efterlevande. Här samlas information från Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare – RFS – en ideell organisation har kommit ut med ny information på www.rfs.se.

Viktigt

Före den 1 mars 2022 ska ni lämna in en redovisning av huvudmannens ekonomiska ställning och vad uppdraget inneburit under 2021. Tänk på att påbörja er sammanställning i tid då anstånd endast kan beviljas om du har särskilda skäl, t.ex. allvarlig sjukdom. 

Känner ni någon som ni tror skulle passa som god man så tipsa gärna personen om att de kan anmäla intresse för att bli god man.

Hälsningar

Handläggarna vid överförmyndarenheten