Många stipendier har lokal anknytning. Här finns några stipendier som kan vara aktuella att söka för dig i Tomelilla kommun. Även allmänna arvsfonden kan bidra till verksamheter som riktar sig framför allt till barn, ungdomar och personer med funktionsvariationer. 

Stiftelsen Landshövding Per Westlings Fond har funnits sedan 1961 och stiftelsen Landshövding Bengt Petris Fond har funnits sedan 1973. Båda stiftelserna inrättades som resultat av insamling av medel i samband med respektive landshövdings 60-årsfirande. Enligt fondbestämmelserna delas årligen avkastningen ut till olika allmännyttiga, företrädesvis ideella ändamål inom ”gamla” Kristianstads län.

Stiftelsen A. F. Montans Donationsfond ger bidrag till behövande personer inom Sankt Olofs, Rörums, Vitabys, Ravlunda och Brösarps tidigare kommuner. Personer med funktionshinder prioriteras. 

Stiftelsen förvaltar en skogsfastighet i Attusa, som 1888 genom en donation skänktes av länsman A. F. Montan. Montan skänkte även 5 000 kr för att uppföra en fattigstuga. Sankt Olofs, Rörums, Vitaby, Ravlunda och Brösarps dåvarande kommuner tackade ja till gåvan och beslöt att gemensamt bygga en fattigstuga.

Stugan, som i enlighet med donationsbrevet byggdes på fastigheten, användes fram till 1934. Byggnaderna revs 1935 och skog planterades. Avkastningen av donationen kan årligen utdelas till behövande inom Sankt Olofs, Rörums, Vitaby, Ravlunda och Brösarps förutvarande kommuner. 

Vem kan söka

Enskilda personer, permanent boende, i de tidigare kommunerna/församlingarna. 
I första hand prioriteras behövande personer med funktionshinder.

Ansökan

  • Ansökan ska ske skriftligt. 
  • Utdelning sker en gång per år, i december. 
  • Sökande kan endast vid ett tillfälle erhålla medel från fonden under en treårsperiod. 
  • Medel beviljas ej till ändamål som bekostas av allmänna medel.

Motivering

  • Kort motivering till sökta medel ska medfölja ansökan.

Annonsering

Annonsering sker i Österlenmagasinet samt via Simrishamns och Tomelillas kommuners hemsida. Riktlinjerna är antagna vid styrelsemöte 2007-09-11. Eventuella upplysningar kan fås från Anders Johnsson, tfn 0414-81 91 45. 

Ansökan skickas till ordförande:
Anders Johnsson
Stockeboda Gård
272 97 Gärsnäs

Arvsfonden bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning.