Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är den kommunala myndighet som utövar tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare och kontrollerar att de utför sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner har en gemensam nämnd och ett gemensamt handläggarkansli med säte i Tomelilla.

Överförmyndarnämndens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt på grund av till exempel försvagat hälsotillstånd på grund av hög ålder, psykisk sjukdom eller funktionsvariation missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndarnämnden till att god man, förvaltare eller förmyndare utses.

Längre handläggningstider under sommaren

Under juni, juli och augusti kommer överförmyndarenheten ha lägre bemanning än vanligt. Därför kan handläggningstiderna komma att bli lite längre.Vi uppmanar alla att vara ute i god tid i ärenden som kräver samtycken, exempelvis uttagstillstånd och olika slag av ansökningar.

Överförmyndarenheten ställer för närvarande in alla utåtriktade evenemang, såsom informationsträffar och utbildningar med hänsyn till smittspridningen av coronaviruset.

En god man hjälper personer som på grund av sjukdom, funktionshinder, eller liknande förhållanden inte själv kan sköta sina ekonomiska eller rättsliga angelägenheter eller förvalta sina tillgångar. Uppgifter som en god man kan ha är att sköta huvudmannens ekonomi, betala räkningar, lämna fickpengar och ansvara för kontakter med myndigheter. Det kan även gälla att tillvarata huvudmannens intressen vid en skuldsanering, försäljning av bostad, eller sörja för att huvudmannen får korrekt vård. Den gode mannen och huvudmannen träffas regelbundet, normalt 1-2 gånger i månaden.

Att ha en god man är frivilligt. Du har kvar din bestämmanderätt och rättsliga handlingsförmåga, och allt som den gode mannen gör för huvudmannens räkning skall ske i samråd med denne. Undantag från principen om samtycke kan dock behöva göras av den gode mannen, exempelvis om huvudmannen är dement och därmed ur stånd att ta hand om sig själv.

Ansökan om god man kan göras av den enskilde själv, av anhöriga eller av överförmyndarnämnden. Det går även för utomstående att anmäla att ett behov förekommer. Läkarintyg ska bifogas till ansökan. Man kan även lämna social utredning som styrker behovet av god man.

Ett förvaltarskap brukar komma på fråga när huvudmannen är ur stånd att ta hand om sig själv eller det han eller hon äger. Det kan exempelvis ordnas när en person har dragit på sig stora skulder och inte kan eller vill ta ansvar för att reda upp sin ekonomi.

Den stora skillnaden från godmanskap är att förvaltarskap är en tvångsåtgärd medan godmanskap i huvudsak är frivilligt. Huvudmannen förlorar i stort sin rättsliga handlingsförmåga, och kan exempelvis inte ingå i juridiskt bindande avtal, köpa saker på avbetalning, sälja sitt boende eller låna pengar på bank. Därför ska ett förvaltarskap endast anordnas om inte en mindre ingripande åtgärd är tillräcklig.

Vem som helst kan lämna intresse om att bli god man eller förvaltare, men denna person bör själv ha ett välordnat liv, ha kunskaper i familjeekonomi, ha ett genuint intresse för människor och tid att hjälpa till.  

Att vara god man är till största del ett ideellt uppdrag, men ett visst arvode och omkostnadsersättning utgår. Beloppet varierar beroende på hur uppdraget ser ut.

Som god man bör du ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället och hur det fungerar samt behärska det svenska språket. Vi ser gärna att som blivande god man går du en grundutbildning via Vuxenskolan. Vi erbjuder kontinuerligt kompetenshöjande insatser.

För gode män till ensamkommande barn är det också viktigt att man har kunskap om barns och ungdomars behov i olika åldrar, och helst erfarenhet av barn och ungdomar i utsatta situationer.

Lämna ditt intresse på blanketten nedan, under rubriken E-tjänster och blanketter.

Ett förvaltarfrihetsbevis är ett bevis om att en person inte har förvaltare. Det kan krävas av en person som ska vara ansvarig för en periodisk tidskrift, ha trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, bli fastighetsmäklare eller advokat m.m.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av Överförmyndarnämnden i den kommun där personen är folkbokförd. För personer i Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner är det Överförmyndarenheten i Tomelilla som utfärdar detta. Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas utan avgift.

Så ansöker du:
Du kan ansöka skriftligen eller per e-post. Du behöver inte ange anledningen till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet. Lämna namn, adress och personnummer. Vi kontrollerar att du är folkbokförd i någon av våra kommuner och skriver ut och postar beviset med A-post.

Du skickar din ansökan till: 
Tomelilla kommun, Överförmyndarenheten, 273 80 Tomelilla eller overformyndarnamnden@tomelilla.se