Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden är den kommunala myndighet som utövar tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare och kontrollerar att de utför sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner har en gemensam nämnd och ett gemensamt handläggarkansli med säte i Tomelilla.

Överförmyndarnämndens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt på grund av till exempel försvagat hälsotillstånd på grund av hög ålder, psykisk sjukdom eller funktionsvariation missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndarnämnden till att god man, förvaltare eller förmyndare utses.

Överförmyndarenheten ställer för närvarande in alla utåtriktade evenemang, såsom informationsträffar och utbildningar med hänsyn till smittspridningen av coronaviruset.

Årsbrev till dig som är ställföreträdare

Årsbrev med aktuell information

Till dig som är ställföreträdare

Tomelilla den 29 december 2020

Nu har det gått ett helt år sedan förra årsbrevet och vi har ett nytt år framför oss. Det har varit ett intensivt år där även överförmyndares arbete har påverkats. Ett stort tack till alla som trots svåra förutsättningar försökt göra det bästa som går av situationen.

Året som gått har varit ett speciellt år på grund av pandemin. Vi har fått ändra på hur vi gör utbildningar, hur vi träffar er och så vidare. Flera av förändringarna kan komma att vara kvar även när pandemin är över.

  • Besök är vi restriktiva med och vi fortsätter med att endast ta emot bokade besök.
  • Digitala möten kommer vi att välja om detta är möjligt.
  • Utbildningarna kommer att ske digitalt om det är möjligt.
  • Postlådan utanför överförmyndarenheten använder ni när ni ska lämna in handlingar till oss. Vi tömmer lådan flera gånger per dag.
  • Hemsidorna till oss och alla övriga myndigheter som ni kommer i kontakt med bör ni kontrollera ofta. Här läggs ut information kontinuerligt.

Meddelande om djupgranskning kommer i separat utskick till de utvalda ställföreträdarna.  

Förvalta egendom ingår inte i alla uppdrag. Ärende som saknar denna del ska redovisas genom att ställföreträdaren inkommer med en redogörelse över insatser. 

Förvaltarskap omprövas årligen. Förvaltare ska lämna in en aktuell och utförlig motivering till varför förvaltarskapet ska kvarstå, jämkas eller upphöra. I er motivering ska det framgå vilka risker som föreligger och vilka skadliga rättshandlingar huvudmannen företar. Förvaltarens bedömning är av stor betydelse för överförmyndarens beslut.

Meddela ändrade förhållanden löpande under året till oss. Det är viktigt att vi har aktuella uppgifter om er och er huvudman.

När ni skriver under en årsräkning på heder och samvete innebär det att ni intygar att uppgifterna är fullständiga och sanningsenliga. Detta kan ni läsa mer om i Brottsbalken 15 kap 10 §. 

Merkostnadsersättning kan sökas på Försäkringskassan. Om ni beviljas detta är det viktigt att anmäla förändringar till FK så snabbt som möjligt. En förändring kan innebära att huvudmannen blir återbetalningsskyldig.

Visma och flera andra inkassobolag har utökat sina uppdrag till att även köpa fakturor. Detta gör att vi inte kan se på kontoutdraget om det är en faktura eller om det är en påminnelse som gått vidare till inkasso. Vi vill därför ha in kopior på verifikationerna som kommer från de olika inkassobolagen.

Gåvoförbudet påminner vi om. Det är endast personliga presenter som huvudmannen alltid har gett och står i rimlighet till dennes tillgångar som kan anses godtagbara.

Sammanblandning av era ekonomier är inte tillåtet. Det innebär bland annat att ni inte ska göra utlägg som ni sedan för över till ert konto eftersom ni då sätter er huvudman i skuld.

Vi tipsar om www.efterlevandeguiden.se, en svensk webbplats som riktar sig till efterlevande. Här samlas information från Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.

Före den 1 mars 2021 ska ni lämna in en redovisning av huvudmannens ekonomiska ställning och vad uppdraget inneburit under 2020. Tänk på att påbörja er sammanställning i tid då anstånd endast kan beviljas om du har särskilda skäl, tex allvarlig sjukdom. 

Känner ni någon som ni tror skulle passa som god man så tipsa gärna personen om att de kan anmäla intresse för att bli god man.

 

Hälsningar

Handläggarna vid överförmyndarenheten


En god man hjälper personer som på grund av sjukdom, funktionshinder, eller liknande förhållanden inte själv kan sköta sina ekonomiska eller rättsliga angelägenheter eller förvalta sina tillgångar. Uppgifter som en god man kan ha är att sköta huvudmannens ekonomi, betala räkningar, lämna fickpengar och ansvara för kontakter med myndigheter. Det kan även gälla att tillvarata huvudmannens intressen vid en skuldsanering, försäljning av bostad, eller sörja för att huvudmannen får korrekt vård. Den gode mannen och huvudmannen träffas regelbundet, normalt 1-2 gånger i månaden.

Att ha en god man är frivilligt. Du har kvar din bestämmanderätt och rättsliga handlingsförmåga, och allt som den gode mannen gör för huvudmannens räkning skall ske i samråd med denne. Undantag från principen om samtycke kan dock behöva göras av den gode mannen, exempelvis om huvudmannen är dement och därmed ur stånd att ta hand om sig själv.

Ansökan om god man kan göras av den enskilde själv, av anhöriga eller av överförmyndarnämnden. Det går även för utomstående att anmäla att ett behov förekommer. Läkarintyg ska bifogas till ansökan. Man kan även lämna social utredning som styrker behovet av god man.

Ett förvaltarskap brukar komma på fråga när huvudmannen är ur stånd att ta hand om sig själv eller det han eller hon äger. Det kan exempelvis ordnas när en person har dragit på sig stora skulder och inte kan eller vill ta ansvar för att reda upp sin ekonomi.

Den stora skillnaden från godmanskap är att förvaltarskap är en tvångsåtgärd medan godmanskap i huvudsak är frivilligt. Huvudmannen förlorar i stort sin rättsliga handlingsförmåga, och kan exempelvis inte ingå i juridiskt bindande avtal, köpa saker på avbetalning, sälja sitt boende eller låna pengar på bank. Därför ska ett förvaltarskap endast anordnas om inte en mindre ingripande åtgärd är tillräcklig.

Vem som helst kan lämna intresse om att bli god man eller förvaltare, men denna person bör själv ha ett välordnat liv, ha kunskaper i familjeekonomi, ha ett genuint intresse för människor och tid att hjälpa till.  

Att vara god man är till största del ett ideellt uppdrag, men ett visst arvode och omkostnadsersättning utgår. Beloppet varierar beroende på hur uppdraget ser ut.

Som god man bör du ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället och hur det fungerar samt behärska det svenska språket. Vi ser gärna att som blivande god man går du en grundutbildning via Vuxenskolan. Vi erbjuder kontinuerligt kompetenshöjande insatser.

För gode män till ensamkommande barn är det också viktigt att man har kunskap om barns och ungdomars behov i olika åldrar, och helst erfarenhet av barn och ungdomar i utsatta situationer.

Lämna ditt intresse på blanketten nedan, under rubriken E-tjänster och blanketter.

Ett förvaltarfrihetsbevis är ett bevis om att en person inte har förvaltare. Det kan krävas av en person som ska vara ansvarig för en periodisk tidskrift, ha trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, bli fastighetsmäklare eller advokat m.m.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av Överförmyndarnämnden i den kommun där personen är folkbokförd. För personer i Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner är det Överförmyndarenheten i Tomelilla som utfärdar detta. Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas utan avgift.

Så beställer du:
Du kan ansöka skriftligen eller per e-post. Du behöver inte ange anledningen till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet. Lämna namn, adress och personnummer. Vi kontrollerar att du är folkbokförd i någon av våra kommuner och skriver ut och postar beviset med A-post.

Du skickar din beställning till: 
Tomelilla kommun, Överförmyndarenheten, 273 80 Tomelilla eller overformyndarnamnden@tomelilla.se