Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

Storleken på försörjningsstödet påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster. Det baserar sig på en riksnorm som beslutas av regeringen och är gemensam för alla kommuner.

Försörjningsstödet ska täcka kostnader för:

  • Mat
  • Fritid
  • Personlig hygien
  • Kläder och skor
  • Dagstidning, telefon- och TV-avgift.

Du kan även ansöka om kostnader för boende, el, hemförsäkring,  arbetsresor samt fackförenings- och a-kasseavgift.

Utöver detta kan du och din familj ansöka om ekonomiskt bistånd till bland annat läkarvård, medicin, glasögon och tandvård.

Du som vistas i kommunen och som inte kan försörja dig på annat sätt kan ha rätt till bistånd i form av försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag.

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. Socialtjänsten kan till exempel kräva att du söker arbete och accepterar att vara med i kommunens eller Arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa.

Socialtjänsten gör en individuell bedömning av varje ansökan. I regel har du inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar. Du ska också i första hand söka de generella förmåner och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, etableringsersättning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Om du ansöker om försörjningsstöd för första gången hänvisas du att ringa växeln (0417-180 00) och uppge att du önskar göra en ansökan om försörjningsstöd. Detta är möjligt måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 9-11. Vid ditt samtal med handläggare får du information om vilka handlingar och uppgifter som behöver lämnas in för att vi ska kunna utreda din ansökan.

Se mer under frågor och svar.

Är du beviljad försörjningsstöd kan du återsöka digitalt direkt via e-tjänsten här nedan.

Att tänka på:

Tänk på att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som ska tas upp i din ansökan – du kan bara ansöka en gång per månad.

Du behöver inte bifoga några handlingar till din ansökan, men var noga med att spara underlagen. Vid kontroll måste du kunna styrka de uppgifter som du lämnat i din ansökan.

Så här går det till:

Du loggar in med din e-legitimation (bank-id) och fyller i ansökan. Det går också bra att ansöka via din mobiltelefon. Om ni är två som söker behöver båda signera ansökan när den är färdig. Båda måste alltså ha e-legitimation.

Frågor och svar om försörjningsstöd (socialbidrag)

Du som vill ansöka om eller ha information om försörjningsstöd (socialbidrag) kan vända dig till Individ- och familjeomsorgen i Tomelilla. Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får.

Till socialtjänsten i Tomelilla. Om du tillfälligt befinner dig i Tomelilla kommun och behöver akut hjälp, kan du vända dig till socialtjänsten i Tomelilla.

Ring till kommunens växel på telefon: 0417-180 00

En utredning om ekonomiskt bistånd är frivillig och kan inte genomföras mot din vilja. Du kan när som helst begära att socialtjänsten avbryter utredningen.

Men om du vill ha ett beslut som bygger på en noggrann utredning måste du lämna uppgifter till socialtjänsten. Det gäller uppgifter om till exempel boende och familjeförhållanden samt om alla ekonomiska förhållanden som är viktiga för bedömningen av din ansökan, till exempel inkomster, tillgångar och utgifter.

Du måste ha med dig legitimation som visar vem du är och hyreskontrakt/hyresavi eller annat som visar var du bor och vad du betalar för bostaden. För att visa hur din ekonomiska situation ser ut kan du ta med dig kopia på bilagan till din senaste deklaration.

Om du har inkomster bör du ha med dig lönebesked och avier för utbetalning av till exempel pension, sjukpenning, föräldrapenning, underhållsstöd eller bostadsbidrag för de senaste 2–3 månaderna. Även insättningar från t.ex. föräldrar, kompisar eller swish räknas som inkomst.

Du kan även ta med dig annat som du tror hjälper handläggaren att få en överblick över din ekonomiska situation. När du ansöker om ekonomiskt bistånd till annat än försörjningen måste du oftast kunna visa vad det kostar genom kvitto, kostnadsförslag eller liknande. Så är det för till exempel läkarvård, medicin, tandvård, glasögon, möbler eller annat till hemmet och flyttning.

Om du är arbetslös måste du kunna visa upp besökskort från arbetsförmedlingen eller andra papper som visar att du försöker få ett arbete. Om du är sjukskriven måste du kunna visa upp läkarintyg.

Socialtjänsten är skyldig att skriva ned/dokumentera de uppgifter som är viktiga för handläggningen av din ansökan. Det ska stå i dokumentationen till exempel vad som har kommit fram när handläggaren kontrollerat uppgifter hos andra myndigheter och vilka beslut som har fattats. Du måste godkänna att handläggaren tar kontakt med andra myndigheter, oftast gör du det på ansökningsblanketten.

Dokumentationen ska vara korrekt och neutral och får inte innehålla uppgifter som känns kränkande. Socialtjänsten ska bara dokumentera det som betyder något för deras utredning och beslut. Du har rätt att läsa vad som har skrivits om dig och du har också rätt att få noterat om du tycker att något som står är felaktigt eller om du har en annan åsikt.

Dokumentationen sparas i vårt IT-system normalt i fem år och förstörs sedan. De uppgifter du lämnar till socialtjänsten är sekretessbelagda, det vill säga får inte lämnas ut. Det finns dock undantag, till exempel i vissa fall när polisen begär det under en utredning om brott. 

Ja. Uppgifter sparas normalt i fem år och förstörs sedan.

Du blir tvungen att betala tillbaka bistånd som du fått på grund av felaktiga uppgifter. Om du medvetet har lurat socialtjänsten betraktas det som ett misstänkt bedrägeri och kan leda till polisanmälan.

Ansökan om bistånd ska bedömas individuellt. Handläggaren tittar på din ekonomiska situation men också på vad du själv eller socialtjänsten kan göra för att du ska bli självförsörjande

Du kan kräva ett skriftligt beslut som du kan överklaga. Be handläggaren om information om hur det går till.

Ja. Till exempel om biståndet är någon typ av förskott eller om du felaktigt fått för mycket i bistånd.

Du kan få bistånd till försörjningen och till annat som du behöver för att leva på en rimlig nivå.

Socialstyrelsen fastställer varje år en rekommenderad riksnorm för försörjningsstöd, som är uppdelad i två delar, dels personliga kostnader och dels gemensamma hushållskostnader. Normen nedan gäller från och med 1 januari 2021. Normen för personliga hushållskostnader skall täcka kostnader för: livsmedel, kläder/skor, fritid/lek och hygien, samt barn- och ungdomsförsäkring. 

Utöver normen beviljas vid behov bistånd till vissa andra faktiska kostnader förutsatt att de är rimliga.

Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. Socialtjänsten kan till exempel kräva att du söker arbete och accepterar att vara med i kommunens eller Arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa.

Socialtjänsten gör en individuell bedömning av varje ansökan. I regel har du inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar. Du ska alltså vara helt utan egna ekonomiska resurser för att ha rätt till bistånd. Bil eller andra fordon räknas som ekonomiska resurser. Du ska också i första hand söka de generella förmåner och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning (alla dagar, hela dagar), etableringsersättning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Ja, om du riskerar att annars hamna i en nödsituation. Det finns inte definierat vad som är en nödsituation utan Socialtjänsten bedömer detta från fall till fall.

Du ska vara anmäld vid arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du måste även visa att du står till arbetsmarknadens förfogande genom att vara beredd att ta de arbeten eller arbetsmarknadsåtgärder som du blir erbjuden. Arbetsmarknadsåtgärder kan vara till exempel arbetsmarknadsutbildning, praktik, arbetsrehabiliterande åtgärder och svenskundervisning för invandrare (sfi). Även åtgärder som kommunen erbjuder kan räknas hit.

I första hand krävs att du söker och tar lämpligt heltidsarbete. Om du inte kan få heltidsarbete direkt måste du söka och ta lämpligt deltidsarbete så länge. Du måste också vara beredd att söka arbeten utanför det yrkesområde eller den ort där du tidigare arbetat.

Socialförvaltningen kräver i regel att du är sjukskriven och visar upp ett läkarintyg om du inte kan arbeta eller söka arbete på grund av sjukdom. Om sjukskrivningen blir långvarig kan Socialförvaltningen även kräva att få se läkarens plan för rehabilitering. Det är också möjligt att Socialförvaltningen vill ta kontakt med din läkare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att få veta vilken hjälp du behöver.

Socialtjänsten kräver i regel att du är sjukskriven och visar upp ett läkarintyg om du inte kan arbeta eller söka arbete på grund av sjukdom. Om sjukskrivningen blir långvarig kan Socialtjänsten även kräva att få se läkarens plan för rehabilitering. Det är också möjligt att Socialtjänsten vill ta kontakt med din läkare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att få veta vilken hjälp du behöver

Socialtjänsten beviljar oftast inte ekonomiskt bistånd till studerande under terminerna. Du anses då kunna klara dig på studiemedel eller andra studiestöd. Alternativet för den som inte klarar sig på studiemedel är oftast att ta ett arbete. Om det finns särskilda skäl kan dock Socialtjänsten göra undantag, till exempel om du hamnat i en situation som du inte väntat dig.

Studiemedlen är beräknade efter terminens längd och det syns på studiemedelsbeskedet hur länge pengarna ska räcka. Under studieuppehåll gäller samma krav som för andra arbetslösa. Om du aktivt har sökt sommarjobb men inte fått något, kan du alltså ha rätt till ekonomiskt bistånd om du uppfyller övriga villkor. (Se också frågan om unga arbetslösa)

Samma regler gäller som för övriga arbetslösa (se frågan om arbetslösa). Socialtjänsten kan dessutom ställa ett särskilt krav på unga arbetslösa att de deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.

Detta gäller:

  • ungdomar under 25 år.
  • personer över 25 år med särskilt behov av kompetenshöjande verksamhet.
  • studerande som under studieuppehåll behöver ekonomiskt bistånd.

Om studerande söker ekonomiskt bistånd i samband med studieuppehåll får Socialtjänsten alltså begära att de deltar i någon form av praktik, även om den inte behövs för studierna. Socialtjänsten kan ge avslag på ekonomiskt bistånd om du tackar nej till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet utan att ha ett acceptabelt skäl. Socialtjänsten kan även minska på biståndet i denna situation.

Om du är under 18 år ska dina föräldrar försörja dig. Om du har fyllt 18 år kan du söka ekonomiskt bistånd och får visa för Socialtjänsten att du söker arbete. Eventuellt kräver Socialtjänsten att du deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet (se frågan om unga arbetslösa).

Socialtjänsten kan inte kräva att du börjar i gymnasiet igen för att du ska kunna få bistånd.

Enligt lagen är föräldrar skyldiga att försörja sina barn tills de fyller 18 år. Om du fortfarande går i skolan (gymnasiet) när du fyller 18 år förlängs skyldigheten. Den gäller då tills du gått ut skolan, men inte efter du fyllt 21 år. 18-20-åringar som inte går i skolan kan alltså söka ekonomiskt bistånd för egen del.

Men när det gäller bistånd till kostnader för eget boende har ungdomar inte någon självklar rätt till detta.  Ungdomar som vill flytta hemifrån får bara hjälp till bostadskostnader när det finns starka skäl för flyttningen, till exempel hälsoproblem. Man räknar med att ungdomar inte flyttar hemifrån förrän de kan betala för boendet själva.