Att vara anhörig till någon som är gammal, sjuk eller har funktionshinder kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Trots sina omfattande och värdefulla insatser får närståendevårdare inte alltid den uppmärksamhet de så väl behöver.

Närståendevårdare är den som vårdar och tar hand om en släkting eller närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder behöver hjälp för att klara vardagen. De utför ett arbete som kan vara omfattande och sker ofta i det tysta. Många ser det som självklart att ställa upp och hjälpa, men är inte alltid medvetna om vilka följder uppgiften kan medföra.

I Tomelilla kommun arbetar vi aktivt för att stödja dig som är närståendevårdare. Vi samverkar med frivilligorganisationer i kommunen och Region Skåne.

Naturligtvis är alla som är anhöriga/närstående till någon inom vård och omsorg välkomna att ta kontakt vid eventuella frågor och funderingar.
 


Kontakta öppenvården för vidare information om stöd för dig som är anhörig till någon med en beroendeproblematik.

Överförmyndarnämndens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt på grund av till exempel försvagat hälsotillstånd på grund av hög ålder, psykisk sjukdom eller funktionsvariation missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndarnämnden till att god man, förvaltare eller förmyndare utses.

Stödinsatser

Att vara anhörig eller närstående innebär ofta att du står för en stor del av den vård och omsorg som ges i hemmet. Som stöd för dig finns en anhörigkonsulent. Tillsammans kan ni diskutera vilka insatser som skulle passa dig i din situation.

Läs mer om de olika stödinsatserna här nedanför.

Deltagarna i en anhöriggrupp ges stöd genom gemenskap med andra. De får information och kunskap samtidigt som de får glädje och avkoppling.

Demenssjuksköterskan i kommunen anordnar anhörigträffar för anhöriga och närstående till personer med demenssjukdom.

Även samordnaren för anhörigstöd i kommunen anordnar anhörigträffar i samarbete med med Röda Korset Tomelillakretsen och Neurologiskt Handikappades Riksförbund - Österlen.

Har du problem med att komma ifrån på grund av att den du vårdar inte kan vara ensam, kan vi tillsammans försöka hitta en lösning.

Anhörigcentrum finns på Byavångens dagcentral i Tomelilla tätort. 

På anhörigcentrum kan du få råd eller information och hjälp med att lösa problem som uppstått eller bara för att vara sig själv utan ansvar. Du kan komma hit utan att ha en egentlig orsak, kanske du vill läsa en tidning eller prata med någon.

Har du problem med att komma ifrån på grund av att den du vårdar inte kan vara ensam, kan vi tillsammans försöka hitta en lösning.

Det fyra kommunerna Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad har ett samarbete angående närståendevårdarkort.

Kortet är gult, i visitkortsstorlek, ligger i en plastficka och innehåller följande information:

Namn på den som är närståendevårdare och som ansvarar för en person som är beroende av hjälp.

Uppgifter på den som vårdas.

Namn på personer som kan kontaktas i händelse av sjukdom eller olyckshändelse. Dessa personer är informerade om vad de ska göra om de får en påringning.

Närståendekortet fungerar som en säkerhet både för den som vårdas/får hjälp och för närståendevårdaren. Kortet förvaras intill ID-handlingen/körkortet.

Personal från kommunen kommer hem och avlöser dig, så att du som vårdar har tid för egna aktiviteter och möjlighet att lämna hemmet för att göra ärenden eller annat.

För att få tillgång till avlösarservice i hemmet kontaktar du biståndshandläggaren eller LSS-handläggaren.

Du är också välkommen att ringa till anhörigkonsulenten.

Den person du vårdar vistats på korttidsboende varvat med att bo hemma. 

Här kan personen du stöttar vara under en period, med personalstöd och trygghet dygnet runt. Du som stöttar får då egen tid för vila och andra aktiviteter.

För att få tillgång till detta stöd i hemmet kontaktar du biståndshandläggaren eller LSS-handläggaren.

Du är också välkommen att ringa till anhörigkonsulent Maria Jansson, om det är något du undrar över.

Öppen telefon är till för dig som vårdar och tar hand om en släkting eller närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder behöver hjälp för att klara vardagen.

Genom Öppen telefon kan du som närståendevårdare få information om vart du vänder dig för att få stöd och hjälp med dina frågor.

Öppen telefon är öppen måndag till torsdag (helgfria dagar) kl. 12.30 till 15.00.

Kvalitetsregister

Tomelilla kommun arbetar aktivit med kvalitetsregistren Senior alert och Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, BPSD. Vi registrerar också i Palliativa registret.