Lindesborgsskolan är kommunens största F-6-skola och ligger i centrala Tomelilla. Ca 320 elever går på skolan.

Skolan ligger i ett lummigt villaområde med närhet till naturen.  Eleverna har tillgång till en stor och härlig skolgård med bollplaner, gungor, klätterställningar, sandlådor samt en pulkabacke vintertid. Allt detta bidrar till många fysiska aktiviteter.

Skolan jobbar aktivt med värdegrunden genom kamratstödjare och trygghetsteam. Här finns olika råd som klass-, elev-, mat- och biblioteksråd. Det ger eleverna inflytande över sin skolsituation genom att de får träning i den demokratiska processen. Undervisningen sker i grupper där alla är lika gamla, men ibland arbetar skolan med gemensamma teman där åldrarna blandas.

I Tomelilla kommun erbjuds modersmålsundervisning från och med skolår 1 till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet.

Undervisningen är schemalagd utanför ordinarie skoltid och ges under hela skolåret med början vid terminsstart. Den bedrivs oftast på elevernas skolor. 

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för adoptivbarn som har annat modersmål än svenska. 

Undervisningen är frivillig, men om du har anmält ditt barn till modersmålsundervisning måste hen delta.

Ansökan måste vara oss tillhanda senast 15 september för höstterminen och 15 februari för vårterminen.

Vi har tre fritidshemsavdelningar: Linden, Varglyan och Gladan.

Fritidshemmets öppettider är kl: 06.00-18.00. (På loven kan tiderna ändras.)
Öppning och stängning sker på avdelningen Linden.

Frukost serveras till barn som kommer före kl: 07:15 
Kl. 08:00 går barnen till skolan.

Mellanmål

Varglyan kl: 13.45.
Linden kl: 14.00. 
Gladan kl: 14.15 och 14.30.   

Adress

Lindesborgsvägen 13
273 33 TOMELILLA

Rektor

Roger Dehlén
roger.dehlen@tomelilla.se
0709 - 958251
0417 - 182 51

Biträdande rektor

Patrik Sjöholm
patrik.Sjoholm@edu.tomelilla.se
073-4022462

Stöd

Specialpedagog: Carolina Brantlid 070-9958177
Skolsköterska: Madeleine Persson 070-9958342
Kurator: Josefin Axelsson 070-9958215

Fritidshem

Linden: 070-9958162, 073-3852155
Varglyan: 070-9958347
Gladan: 070-9958348

All personal kan kontaktas via mail: förnamn.efternamn@edu.tomelilla.se