Kastanjeskolan är Tomelillas 7-9 skola och finns vid västra infarten till Tomelilla, nära tåg- och busstation. Totalt går ca 350 elever på skolan.

Vi jobbar löpande med värdegrundsfrågor och med att ha trygga ramar som gör att eleverna vet vad som förväntas av dem både i och utanför klassrummet. Alla ska bli sedda för den unika person han eller hon är, men personalens förhållningssätt mot alla elever ska vara enhetligt.

På Kastanjeskolan finns flera caféer och uppehållsutrymmen med tillgång till aktiviteter, fika och trygga vuxna. Skolan har ett trygghetsråd och ett elevhälsoteam. Det finns också vuxna som jobbar som elevstödjare under luncher och på rasterna. Skoldagen börjar alltid med att eleven träffar sin mentor.

Här jobbar vi utifrån elevens individuella förutsättningar för att nå måluppfyllelse. Vi anpassar både för den som lär snabbt och den som behöver mer stöd.

Utifrån vår satsning ”Våga vara bra – bäst” har eleverna undervisning i mindre klasser eller halvklasser med skickliga pedagoger. Matematikundervisningen är i grupper om 10–14 elever. I engelska finns parallella grupper utifrån svårighetsnivå och elevens egen ambition. För elever som behöver mycket undervisning för att klara matematik, finns möjlighet att läsa detta istället för språk som tyska, franska och spanska. Svenska som andra språk ges också på samma sätt.

Kastanjeskolan erbjuder ett flertal valbara ämnen vid ett tillfälle i veckan som eleverna kan fördjupa sig i, se under ”Elevens val” i menyn nedan. Väljer gör man i årskurs 7.

Skolans bibliotek håller öppet fem dagar i veckan. Här finns böcker, ljudböcker och tidskrifter att låna, det finns också möjlighet att studera eller bara vara. I Kastanjeskolans elevförening kan den som vill engagera sig i frågor som exempelvis rastaktiviteter.
 

Alla klasser på Kastanjeskolan har två mentorer, en av dessa lärare blir elevens mentor. Mentorn är den vuxne på Kastanjeskolan som lär känna eleven, som vet hur eleven mår och har ansvar för att eleven har det bra på skolan. 

Mentorn har en helhetsbild över elevens situation i skolan både resultats- och kunskapsmässigt och socialt. Det är också mentorn som är kontaktperson för vårdnadshavare.

Kastanjeskolan erbjuder valbara ämnen vid ett tillfälle i veckan som eleverna kan fördjupa sig i. Väljer gör man i årskurs 7. För elever som har ett annat första språk än svenska finns det möjlighet att välja ett samhällsvetenskapligt ämne som fördjupning.

Ämnen att välja som elevens val:

Bild

Eleverna får träna och fördjupa sina kunskaper i att skapa genom exempelvis teckning, målning och skulptur. Vi använder både traditionella hantverksmetoder som digitala verktyg. Hur man kan förstå och kommunicera med bilder, jobbar vi också med.

Fotboll

Här får eleverna utveckla sin förmåga som fotbollsspelare genom att specialträning ges. Vi tränar både på Kastanjeskolans konstgräsplan och i inomhushallen. Träningslära, kost/idrott och skadeförebyggande träning behandlas också. I träningen fokuserar vi på den individuella utvecklingen.

Idrott

Styrka, kontroll och smidighet utvecklas i elevens val idrott. För den som siktar på ett idrottsgymnasium, ger detta val en bra grund.

Musik

Genom att framförallt spela och sjunga tillsammans i grupper, fördjupar vi oss i musikområdet. En del av tiden sjunger vi i kör, i övrigt spelar vi olika låtar. Den som är ny inom området, får chansen att lära sig spela ett kompinstrument från början.

I årskurs 7, sker undervisningen på en basnivå för att sedan utvecklas. I årskurs 9 avslutar vi med att jobba fram en större show.

Teknik

Genom att omsätta och träna på elevernas kunskaper i matematik, svenska, språk och andra ämnen, tar vi oss an teknikområdet.

Detta val riktar sig framförallt dem som har ett stort motorintresse. Vi varvar teori och praktik och eleverna får bland annat följa och förverkliga en ritning, göra programmeringsövningar för att kunna styra robotar, fördjupa sig i olika konstruktioner och bilen som fordon. Vi genomför också en EPA- och motorutställning och gör studiebesök, bland annat på ELMIA-mässan.

Eleverna driver sina idéer och påverkar skolan genom olika påverkansgrupper; IT- och programmering, elevföreningen, elevråd, biblioteksråd, drogförebyggande, matråd och elevskyddsfrågor. Frågorna tas upp via klassråd och rektorsträffar och drivs sedan av elevgrupperna. 

Några exempel på förbättringar som genomförts är; renovering av klassrum och elevutrymmen, nya möbler i korridorer och entré, kvällsöppen bilverkstad för EPA-traktorer, egna läroböcker tillsammans med digitala böcker, prep-tid i matematik och lovskola med inriktning för de elever som vill nå betyget A. 

Elevhälsoteamet på Kastanjeskolan består av skolledning, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare.  De jobbar med alla elevers hälsa och sociala välbefinnande.

Elevhälsoteamet träffas varje vecka och beslutar om och strukturerar upp stödinsatser för skolans elever. Teamet har också ansvar för att insatser följs upp och utvärderas.

Vi erbjuder särskilt stöd i form av undervisningsgrupper i svenska, matematik och engelska, nybörjarengelska och matematik-prep. Det finns läsgrupper och möjlighet till enskild undervisning och individuella upplägg.

I Tomelilla kommun erbjuds modersmålsundervisning från och med skolår 1 till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet.

Undervisningen är schemalagd utanför ordinarie skoltid och ges under hela skolåret med början vid terminsstart. Den bedrivs oftast på elevernas skolor. 

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för adoptivbarn som har annat modersmål än svenska. 

Undervisningen är frivillig, men om du har anmält ditt barn till modersmålsundervisning måste hen delta.

Ansökan måste vara oss tillhanda senast 15 september för höstterminen och 15 februari för vårterminen.

Kastanjeskolan
Anders Perssons väg 7
273 35 TOMELILLA

Telefon:
0768 - 83 19 12
kastanjeskolan@tomelilla.se 

Rektor
Anna Strive
anna.strive@remove-this.tomelilla.remove-this.se
0709-95 84 95

TF Biträdande rektor
Anneli Hård
anneli.hard@remove-this.tomelilla.remove-this.se
0709-95 84 44