Kastanjeskolan är Tomelilla kommuns högstadieskola. Här får ungefär 350 elever sin undervisning varje dag. Vår närhet till simhall, sporthall och allmänna kommunikationer gör oss till en attraktiv skola med många möjligheter. Vi är en del av samhället och har många kontakter med föreningar, näringsliv och kulturutövare.

En trygg skolgång med godkända resultat är en viktig faktor för välmående. På Kastanjeskolan vet vi att för dig som elev är din trivsel och din närvaro avgörande för goda resultat. Vi arbetar därför förebyggande med studiero och insatser mot kränkningar och mobbing. För att du ska känna att du har möjlighet att utvecklas erbjuder vi från och med höstterminen 2022 studieverkstad under skoltid. Vi följer regelbundet upp elevers närvaro och ser över behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Hos oss sker undervisningen i hel- eller halvklass beroende på ämne och årskurs. Ibland är undervisningsgrupper blandade med elever från olika klasser. Det betyder att du får möjlighet att samarbeta med kompisar i andra klasser vid olika tillfällen i veckan. Vi erbjuder varierad undervisning med olika arbetssätt. Du som elev kan vara med och påverka till exempel redovisningsmetod, arbetssätt och om du vill arbeta med digitala eller tryckta läromedel.

När en elev inte når förväntade resultat eller signalerar att något inte står rätt till agerar skolan snabbt och involverar elev och vårdnadshavare i en kartläggning av behov.

Kastanjeskolan får gott betyg av sina elever när det gäller trivsel och trygghet. Elever och personal arbetar vidare med att tillsammans skapa och upprätthålla ett gott arbetsklimat. En välkomnande miljö, respektfullt bemötande och trevliga överraskningar i vardagen – till exempel leta påskägg eller delta i andra tävlingar i elevcaféet – gör att vi trivs ihop.

Kastanjeskolans personal består av ungefär 60 personer, till exempel pedagoger, resursassistenter, skol- och cafévärdar, skolbibliotekarie, skolledare och många fler. De som arbetar närmast eleverna, pedagoger och resurspersonal, är organiserade i arbetslag. I arbetslagen undervisar man så långt som möjligt samma elever och samverkar för att få till den bästa möjliga skoldagen för arbetslagets klasser.

Varje klass har minst två mentorer. Mentorerna lär känna sina elever väl under högstadiet. Det är till mentorerna som eleverna och vårdnadshavare vänder sig i första hand med frågor. Mentorerna ansvarar för att regelbundet kommunicera resultat och närvaro med hemmen och håller utvecklingssamtal två gånger om läsåret. 

Elever ska alltid ha möjlighet att vara delaktiga i planering och utförande av skolans dagliga arbete. Skolans elever engagerar sig i elevråd och företräder sina kamrater vid elevrådets möten. Elever bildar också matråd och är elevskyddsombud. Vi har i flera års tid haft minst två elever från skolan i kommunens ungdomsråd som samverkar direkt med våra kommunpolitiker.

Elevhälsa är ett begrepp som innefattar fysiskt och psykiskt mående. Kastanjeskolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande. All personal på skolan har ansvar för elevers hälsa – tillsammans med vårdnadshavare. Ett elevhälsoteam bestående av skolledning, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog kopplas in när det behövs särskilt stöd av olika slag. Elevhälsoteamet arbetar också med elevhälsa enligt ett årshjul som omfattar allt från vaccinationsprogram till planering inför PRAO.

Några gånger per termin har vi ett pedagogiskt café. Då är alla elever och vuxna som  har eller kommer att ha barn på skolan välkomna att titta förbi på en kopp kaffe och prata om skolfrågor och annat som engagerar. Välkommen!

Tidigare har vi haft föräldramöten i aulan eller i klassrum. Under höstterminen 2021 testade vi att bjuda in till öppet hus. Det var uppskattat och vi kommer att behålla det upplägget med någon justering.

Mentorerna har möten med sina klasser på vårterminen.

Två gånger per läsår erbjuder mentorer utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare. Både hem och skola deltar i förberedandet av frågor inför mötet. 

I Tomelilla kommun erbjuds modersmålsundervisning från och med skolår 1 till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet.

Undervisningen är schemalagd utanför ordinarie skoltid och ges under hela skolåret med början vid terminsstart. Den bedrivs oftast på elevernas skolor. 

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för adoptivbarn som har annat modersmål än svenska. 

Undervisningen är frivillig, men om du har anmält ditt barn till modersmålsundervisning måste hen delta.

Ansökan måste vara oss tillhanda senast 15 september för höstterminen och 15 februari för vårterminen.

Kastanjeskolan
Anders Perssons väg 7
273 35 TOMELILLA
Telefon0768 - 83 19 12
E-post: kastanjeskolan@tomelilla.se 

Anna Strive, rektor
Telefon: 0709-95 84 95

Emma Walters, biträdande rektor
Telefon: 0709-95 81 64

Helene Andersta, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0709-958373

Pamela Larsson, skolsköterska
Telefon: 0709-958387

Josefin Fridh, kurator
Telefon: 0709-958369

Gunilla Sonesson, specialpedagog
Telefon: 0709-958437