Brösarps skola är en liten skola med ca 80 elever i mindre klasser. Vi arbetar efter Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik där ett upplevelsebaserat lärande är i fokus. Samma pedagogik följs från förskola till skola och fritidshem i Brösarp.

I dag arbetar över 200 förskolor och skolor efter samma pedagogik, men vi är den enda kommunala I Ur och Skur-skolan i Sverige. Våra ledord är arbetsro, trygghet och respekt.

Vad är utomhuspedagogiken I Ur och skur?

I Ur och Skur är en pedagogik som bygger på friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande i arbetet med målen i läroplanen. En missuppfattning kring I Ur och Skur är att eleverna måste vistas utomhus dagen igenom. Vi vistas givetvis både inne och ute beroende på årstid och aktivitet. Alla lärare är utbildade inom pedagogiken genom Friluftsfrämjandet. 
 

  • Pedagogiken I Ur och Skur bygger på att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom ett lustfyllt upplevelsebaserat lärande.  
  • Att få lov att upptäcka och uppleva med alla sinnen stärker koncentrationsförmågan, minneskapaciteten och stressnivån sjunker.
  • Det är lättare att förhålla sig till något man varit med om och förståelsen blir större. Det blir också lättare att återberätta, reflektera, sätta in saker i ett större sammanhang och dra egna slutsatser. En djupare förståelse skapar bestående och meningsfull kunskap.

Att ha tillgång till natur och friluftsliv är ofta socialt, ekonomiskt och kulturellt betingat. Barn vars föräldrar inte har vana att vistas i naturen får sällan chans att prova själva. Det vill vi ändra på, för alla barn mår bra av att uppleva och upptäcka friluftslivet, oavsett ekonomisk, social eller kulturell bakgrund.

I Tomelilla kommun erbjuds modersmålsundervisning från och med skolår 1 till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet.

Undervisningen är schemalagd utanför ordinarie skoltid och ges under hela skolåret med början vid terminsstart. Den bedrivs oftast på elevernas skolor. 

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för adoptivbarn som har annat modersmål än svenska. 

Undervisningen är frivillig, men om du har anmält ditt barn till modersmålsundervisning måste hen delta.

Ansökan måste vara oss tillhanda senast 15 september för höstterminen och 15 februari för vårterminen.

Fritidshemmet är integrerat i Brösarps skolas lokaler och har ett kontinuerligt samarbete med skolans och förskolans verksamheter så väl som det lokala biblioteket. Varje dag har vi frivillig läxläsning.

Fritidshemmet inspireras av förskolans I Ur och Skur-pedagogik. Vi använder pedagogiken både inne och ute för att alla våra elever på fritids ska få större förståelse, nyfikenhet och möjlighet att lära sig om djur, natur och miljöVi lägger stor vikt vid samarbete, hänsyn, kultur och respekt för varandra.

Vi förespråkar och planerar så mycket ”året runt”-verksamhet som möjligt. Våra utedagar med utomhusmatlagning, vandringar och utflykter blandar teori och lek och användande av sinnena.

Utematlagning på fritids sker varje vecka så länge inte vädret sätter stopp. Barnen får här en möjlighet att skapa egna kulinariska upplevelser av vad naturen ger.

Adress

Magistervägen 9
273 50  Brösarp

Kontaktuppgifter

Rektor
Ann-Kristin Montán
ann-kristin.montan@tomelilla.se
0417-18061
0709-958060