Nyhet

Lyssna

Sök statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Påverkas din organisation av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller annan liknande omständighet?

Från den 1 oktober kan trossamfund, ideella föreningar och stiftelser beviljas stöd under förutsättning att hotet är kopplat till verksamhetslokal och vissa villkor är uppfyllda.

Kammarkollegiet har fått i uppdrag att pröva ansökningarna och fördela statsbidraget. Polisen är remissinstans.

Ansökningsblanketten hittar du på www.kammarkollegiet.se, skriv ut och skicka in den till:

Kammarkollegiet
651 80 Karlstad

Ansökningsblanketten måste vara komplett och bilagor ska bifogas för att din ansökan ska behandlas.

Vid frågor kontakta:

Försäkringsavdelningen
forsakring@remove-this.kammarkollegiet.se
054-22 12 00

För mer information, läs här.