Nyhet

Lyssna

Skogliga åtgärder i Kronoskogen

Under det närmaste kommer det ske en del gallring och avverkning i Kronoskogen. Syftet är att sköta skogarna på ett bra sätt, gynna den ekologiska mångfalden och att uppnå det politiskt satta målet att skogarna ifråga ska vara blandädellövskog med gläntor

Under arbetets gång kommer skogen eller delar av den att vara avstängd. Ridslingan och slingan på Byåsabacken kommer att stängas av.  Cykelvägen kommer omdirigeras. En bit av Kronoskogen kommer slutavverkas, på den norra sidan blir det ett kalhygge. I övrigt är det gallring och borttagning av barrträd som det handlar om.

Arbetet kommer kräva en del stora maskiner och det finns risk att marken inklusive de motionsslingor som finns i området blir sönderkörda. Detta kommer åtgärdas när arbetet är klart och motionsslingan kommer även uppgraderas och bli bättre.

På en del ställen kommer så kallade faunadepåer lämnas. Det är i princip högar av ved, som lämnats kvar för att gynna till exempel insekter som lever på död ved. Dessa är viktiga för den biologiska mångfalden.

Under våren 2019 kommer områdena återplanteras med lövträd. Avverkningen kommer generera en intäkt. De pengarna ska återinvesteras i området, vilket öppnar möjligheter för förbättringar.

Det korta slingorna i Kronoskogen är öppna under arbetet och det finns
fina slingor i Skogsbacken i Tomelilla, Källaskogen i Brösarp och Tomte­skogen i Smedstorp.