Nyhet

Lyssna

Kronoskogen

Kronoskogen är ett återplanterat område med allehanda trädslag, exempelvis gran, tall, lärk, björk, ek och ädellöv.

Kronoskogen ligger bredvid Tosselilla Sommarland och är en av få kommunägda naturområden. Den kommunägda delen av området har tidigare skötts med konventionell skogsskötsel men har under 2006 röjts för att i framtiden gynna de biologiska värdena.

Tre motionsslingor går genom området:

Tillgänglighetsspår (blått) - 750 m (belyst)
Grönt spår - 6,0 km
Rött spår - 2,3 km (belyst)

Belysningen kvällstid varar fram till ca 21.30.

För mer information om motionsslingorna samt karta, se här.

Läs mer om Kronoskogen här.