Nyhet

Lyssna

Förskolepersonal lär sig förebygga problem

 Tomelilla kommuns förskolechefer anordnade under onsdagen den 13 september en föreläsning på Kastanjeskolan för all personal som arbetar ute i förskolorna, samt de fristående förskolorna i kommunen. Föreläsare var psykologen David Edfelt, som talade över ämnet ”En utmanande vardag i förskolan - att förebygga problemskapande beteenden”

För en del barn innebär förskolans vardag stora utmaningar. Många av de situationer pedagoger upplever svåra att hantera är kopplade till att utvecklingen av förmågor och
färdigheter sker i så olika takt för olika barn. Vardagliga situationer såsom samling och måltider, lek och skapande, övergångar och val kan leda till att barnet upplever misslyckande. I dessa stunder är det inte ovanligt med beteenden som ställer till det för såväl barnet, kamraterna som personalen. Men vad är det som leder till problemskapande beteenden? Hur tar man kommandot i kritiska situationer? Och hur kan man öka de positiva stunderna? Det var några av de saker som David Edfelt talade om.

Föreläsningen var förankrad i forskning och förskolans styrdokument. Med sig från föreläsningen fick personalen råd om hur förskolan, utifrån en ökad förståelse för barnen och de situationer som utmanar, kan arbeta systematiskt för att skapa en positiv och utvecklande tillvaro.

Den här föreläsningen ordnades utifrån behov som kommit fram i medarbetarsamtal, samt utvärderingar av årliga personalenkäter. Pedagoger efterlyste behov av kompetensutveckling inom just detta som ett förbyggande arbete. Personalen fick först möjligheten att förbereda sig inför föreläsningen med litteratur som man kommer att arbeta vidare med under hösten.