Nyheter

Vattenvårdsprojekt – nu erbjuds markägare kostnadsfri hjälp

Större delen av vattendragen på Österlen uppnår inte den goda status som EU kräver till 2027. Kompetens finns nu på plats i Tomelilla och Simrishamns kommun – med huvudsyfte att stötta markägare som vill arbeta för friskare vattendrag i sydöstra Skåne

I EU:s vattendirektiv, som infördes i svensk lagstiftning redan 2004, ställs krav på ytvattnets och grundvattnets kvalitet. Statusen för ett vattendrag kan bedömas som dålig, måttlig eller god. Målet är att alla vattendrag ska uppnå god status till 2027. Endast en av åarna på Österlen har i dag uppnått god status, Julebodaån. Övriga vattendrag befinner sig på nivån måttlig status. 

Friskare vattendrag 
I sydöstra Skåne behöver vattenvårdsåtgärder genomföras som utvecklar och förbättrar det biologiska livet i vattendragen. Som markägare kan det handla om att anlägga våtmarker, reningsdammar för dagvatten, översilningsängar och minska användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket.
 
Två nya åtgärdssamordnare 
Tomelilla och Simrishamns kommun samarbetar kring ”vattendragsfrågan” via de två vattenråden: Österlens Vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån. Som ett led i samarbetet kring att bidra till att konkreta vattenvårdsåtgärder genomförs, har två åtgärdssamordnare nu anställts. Miljövetaren Therese Parodi och limnologen Jonas Dahl är nytillskotten som ska göra det enklare för markägare i sydöstra Skåne att genomföra olika vattenvårdsprojekt - genom att erbjuda kostnadsfri och praktisk hjälp. Jonas och Therese utgår från Tomelilla och Simrishamn men erbjuder samma hjälp till alla markägare vars vattendrag räknas till sydöstra Skåne, här är delar av Hörby-, Sjöbo-, Ystad- och Kristianstads kommuner inräknade.

Therese menar att det inte alltid är så enkelt att veta vad det går att göra som privatperson eller företag för att bidra till friskare vattendrag:

- Det är här vi kommer in i bilden. Vi hjälper till att beskriva och bearbeta projekt och slutligen söka pengar för att kunna genomföra de insatser man önskar att göra på sin mark. Det finns åtgärder i olika former och dignitet, bland annat kan man plantera träd längs ett vattendrag eller lägga ut lekgrus för att främja fiskarnas fortplantning. Inget projekt är för litet! 

Jonas Dahl instämmer och påpekar hur viktigt det är att arbeta över kommungränser och det positiva kring samarbetet mellan honom och Therese:

- Våra vattendrag rinner genom olika kommuner och därför behöver vi tänka bortom kommungränserna. Det är också en stor fördel att Therese och jag har olika kompetens och bakgrund – på så sätt kan vi erbjuda markägare bättre och bredare hjälp, eftersom vi kan komplettera varandra i olika typer av vattenvårdsprojekt.

 

Vattenvårsprojekt - Hur gör jag?
På sidan om vattenvårdsprojekt hittar du information om du går till väga för att komma i kontakt med våra åtgärdssamordnare och exempel på olika vattenvårdsprojekt.